Απόφαση αριθμ. 28/380/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 380η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 30/367/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παπαβενετίου Αγγελική σε υπόθεση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των Γεωργίου Γιαννακόπουλου του Δημητρίου και λοιπών (σύνολο: 2) κατά Δήμου Κορινθίων, καθώς και την συμπληρωματική αυτής αριθμ. 25/327/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε η ίδια πληρεξούσια δικηγόρος με την εντολή να καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων ανταίτηση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου στην με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 170/2013 (κύρια) αίτηση περί καθορισμού οριστικής τιμής αποζημίωσης των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών (σύνολο: 2), που φέρεται για συζήτηση με την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 227/2016 αίτηση – κλήση τους στην δικάσιμο της 18-10-2017 ή σε όποια μετ΄ αναβολής δικάσιμο οριστεί.  Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 46158/2017 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 379/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκαν οι δικηγόροι Κορίνθου κ.κ. Γεώργαρη Αγγελική και Παπαβενετίου Αγγελική, με την εντολή η μεν πρώτη να επαναφέρει με αίτηση-κλήση την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 113/2013 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών, και, λόγω του μεγάλου αντικειμένου της διαφοράς, και οι δύο δικηγόροι μαζί από κοινού να παρασταθούν σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για τη συζήτηση της ως άνω αναφερομένης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και λοιπά.

Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής ενημερωτικό σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Παπαβενετίου, στο οποίο αναφέρει τα εξής:

«…αναφορικά με την υπόθεση Γιαννακόπουλου:

από το Δικόγραφο της αίτησης οριστικής τιμής μονάδος που μου παρέδωσε την 12/10/2017 η συνάδελφος κα Αγγελική Γεώργαρη,  προκύπτει ότι η εν λόγω Δικηγόρος έχει ασκήσει τελικά αίτηση για οριστική τιμή αποζημίωσης για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων και για το έδαφος και για τα επικείμενα των ιδιοκτησιών.

Την αίτηση αυτή, η συζήτηση της οποίας είχε ματαιωθεί κατά την δικάσιμο της 19/3/2014, η άνω συνάδελφος την επανέφερε για συζήτηση με σχετική αίτηση-κλήση που κατέθεσε την 12/10/2017 στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου, σύμφωνα με την σχετική εντολή σας, βάσει της οποίας (εντολής) θα παραταθούμε από κοινού για την υποστήριξή της κατά την συζήτησή της (συμφώνως με την σχετική Απόφαση του Δημάρχου).

Επομένως, στην αντίθετη αίτηση των αντιδίκων που εκδικάζεται την 18/10/2017  στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου, που φέρεται για συζήτηση με σχετική αίτηση – κλήση τους (όπου έχω οριστεί Δικηγόρος με την με αρ. 30/367/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), θα ζητήσω αναβολή ώστε να συνεκδικασθεί με την άνω αντίθετη αίτηση του Δήμου.

Τέλος, επειδή πλέον η με αρ. 25/327/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που με όριζε Δικηγόρο του Δήμου για να κάνω ανταίτηση στην αίτηση οριστικής τιμής των αντιδίκων, είναι πλέον άνευ αντικειμένου, αφού ο Δήμος έχει δική του αίτηση να υποστηρίξει, παρακαλώ να προβείτε στην ανάκληση της σχετικής απόφασης.

 

  Ο Πρόεδρος λέει πως προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ανακληθεί η εντολή κατάθεσης ανταίτησης του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου στην με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 170/2013 (κύρια) αίτηση περί καθορισμού οριστικής τιμής αποζημίωσης των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών, που φέρεται για συζήτηση με την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 227/2016 αίτηση – κλήση τους στην δικάσιμο της 18-10-2017, διότι είναι πλέον άνευ αντικειμένου, αφού ο Δήμος έχει να υποστηρίξει την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 113/2013 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την ενημέρωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου και τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

   Ανακαλεί την με αριθμό 25/327/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία δόθηκε εντολή στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Παπαβενετίου Αγγελική να καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων ανταίτηση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου στην με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 170/2013 (κύρια) αίτηση περί καθορισμού οριστικής τιμής αποζημίωσης των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών (σύνολο: 2), που φέρεται για συζήτηση με την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 227/2016 αίτηση – κλήση τους στην δικάσιμο της 18-10-2017 ή σε όποια μετ΄ αναβολής δικάσιμο οριστεί, διότι είναι πλέον άνευ αντικειμένου, αφού ο Δήμος έχει να υποστηρίξει την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 113/2013 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών, όπως ακριβώς  και  αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.   

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/380/2017.-