Απόφαση αριθμ. 7/51/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 03-10-2017

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων,  αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο,  4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο,  6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής  με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 3η Οκτωβρίου ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.44230/29-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4) Παν. Λαμπρινός  5) Βασ. Νανόπουλος,  

 Α π ό ν τ ε ς

 1)Κων. Ζήμος,  2) Στ. Κεφάλας, 3)Μαρία Καραμαλίκη, 4)Ανδρ. Σούκουλης.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Στη συζήτηση του παρόντος θέματος παρίσταται η ιδιοκτήτρια του καταστήματος με τον νομικό της εκπρόσωπο κ. Γεώργιο Γκότση, η οποία κλήθηκε νομίμως με την αριθμ. 44232/29-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου.

            Απόφαση 51η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί ανάκλησης  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος», θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 28-08-2017 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών, της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :    «ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΑΔΕΙAΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤ/ΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ           

                ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  » 

 ΣΧΕΤ.: 

  1. Τις Διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων  και Κοινοτήτων)
  2. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης –                      Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
  3. Τις Διατάξεις του Π.Δ./τος 180/1979 ( ΦΕΚ 46/τ.α./27-12-2010 ) περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτων.
  4. Η Υ.Δ 1γ/Γ.Π./οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/τεύχος β΄/8-10-2012) “Υγειονομικοί όροι και                            προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις”. 
  5. Η ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού                         ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.    
  6. Εγκυκλ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ. 4476/14-01-2013 περί σχετικών διευκρινήσεων  περιπτώσεων που συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  7. Το αριθμ. 1020/9808/3/01-04-2017 έγγραφο του Αστυν. Τμήματος Κορίνθου.
  8. Το αριθμ. 15952/21-04-2017   Έγγραφο του Δήμου Κορινθίων.
  9. Το υπ’ αριθμ. 106272/21251/03-05-2017 σχετ.97645/195260 έγγραφο της Δ/νσης    Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κορινθίας, Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.
  10. Το αριθμ. 19716/11-05-2017 έγγραφο περί κλήσης σε ακρόαση της ενδιαφερομένης.        

 

    Με το ανωτέρω σχετικό (7) έγγραφο, το Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου, ενημέρωσε το Δήμο ότι μετά από σχετικό έλεγχο που διενήργησε στις 31-03-2017 και ώρα 20.00΄ στο κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ιδιοκτησίας ΤΣΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του Δημητρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Επιδαύρου, στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης, στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου, Δήμου Κορινθίων, διαπίστωσε τα εξής:

   Η εν λόγω επιχείρηση έχει κατασκευάσει και λειτουργεί ψησταριά εξωτερικά του καταστήματος, διαστάσεων 2,50Χ1,50 μ. η οποία δεν προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 57438/17-10-2013 άδεια  λειτουργίας και έχει εκδοθεί από το Δήμο Κορινθίων, επεκτείνοντας έτσι το κατάστημά της, τροποποιώντας τους ουσιώδεις όρους και προϋποθέσεις της αδείας λειτουργίας.

   Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας διαβίβασε το προαναφερόμενο σχετικό έγγραφο στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας, με το προαναφερόμενο (8) σχετικό και η Δ/νση Δημόσιας Υγείας με το (9) σχετικό, ενημέρωσε το Δήμο ότι τα διαπιστωθέντα αποτελούν επέκταση του χώρου της εν λόγω επιχείρησης και συνιστούν τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της νόμιμα κατεχόμενης εγκεκριμένης άδειας λειτουργίας.

     Εξαιτίας αυτών το κατάστημα θεωρείται ότι λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, διότι σύμφωνα με τα οριζόμενα της ανωτέρω ισχύουσας νομοθεσίας, η επέκταση χώρων Κ.Υ.Ε. άνευ εγκρίσεως από υγειονομικής άποψης, συνιστούν ίδρυση ΝΕΟΥ καταστήματος και συνεπώς απαιτείται ΝΕΑ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

   

      Με το (10) σχετικό έγγραφό του, ο Δήμος Κορινθίων, καλεί την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης εντός πέντε (5) ημερών να προσέλθει και να υποβάλλει τις απόψεις της.

   Η ενδιαφερόμενη  προσήλθε και κατέθεσε εγγράφως τις απόψεις της, η οποία ισχυρίζεται εσφαλμένα ότι δεν έχει προβεί σε επέκταση της επιχείρησης. Επίσης από σχετικές φωτογραφίες που έχει υποβάλλει μαζί με τις απόψεις προκύπτει ότι όντως έχει επεκτείνει την επιχείρηση, με εμφανή παραβίαση της σχετικής αδείας ίδρυσης και λειτουργίας.

     

      Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες Διατάξεις, όταν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ο Δήμος έχει δέσμια από το Νόμο αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις, όπως προβλέπεται από τις σχετικές, ήτοι ανάκληση αδείας.

 

           Κατόπιν των ανωτέρω    

         

     Εισηγούμαι όπως ανακληθεί η αρίθμ. 57438/2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ”, ιδιοκτησίας ΤΣΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του Δημητρίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Επιδαύρου, στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης, στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου, του Δήμου Κορινθίων, για το λόγο ότι η ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παραπάνω έγγραφα έχει προβεί σε ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, κατά παράβαση της προαναφερόμενης Υγειονομικής Διάταξης.

 

    Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41447/21-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων, με το οποίο υποβάλλει συμπληρωματικά στην εισήγησή του το αριθμ. 945/11-09-2017 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης περί επιπρόσθετων λόγων ανάκλησης της εν λόγω αδείας.

    Ακολούθως παίρνει το λόγο ο κ. Γκότσης, νομικός εκπρόσωπος της ενδιαφερόμενης ιδιοκτήτριας κ. Τσεβά, και λέει πως η πελάτισσα του δεν έχει λάβει γνώση ούτε της εισήγησης περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός της, ούτε του ανωτέρω εγγράφου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να προβεί σε τυχόν ενέργειες και αιτείται να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος και να λάβει η πελάτισσά του αντίγραφα των σχετικών εγγράφων προς ενημέρωσή της και για τις τυχόν ενέργειές της.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος και να δοθούν αντίγραφα της από 28-08-2017 εισήγησης του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της κ. Τσεβά Κωνσταντίνας, καθώς και των σχετικών της εισήγησης εγγράφων, όπως και αντίγραφο του αριθμ. 945/11-09-2017 εγγράφου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που αφορά το εν λόγω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην ενδιαφερόμενη ιδιοκτήτρια, ώστε να λάβει γνώση και να προβεί σε τυχόν ενέργειες.

 

      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον φάκελο της υπόθεσης, τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 80 και 285 του Ν.3463/2006, την Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/09-12-2013, τις Διατάξεις του Π.Δ. 180/1979, την Υ.Δ 1γ/Γ.Π./ οικ.96967, την Εγκυκλ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ. 4476/14-01-2013, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

  Α.- Αναβάλει την συζήτηση του θέματος προκειμένου η κ. Τσεβά Κωνσταντίνα του Δημητρίου, ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Επιδαύρου στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου Δήμου Κορινθίων, λάβει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων αντίγραφα της από 28-08-2017 εισήγησης του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός της, καθώς και των σχετικών της εν λόγω εισήγησης εγγράφων, όπως και αντίγραφο του αριθμ. 945/11-09-2017 εγγράφου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που αφορά το εν λόγω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

  Β.– Ορίζει όπως το Τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, χορηγήσει στην κ. Τσεβά Κωνσταντίνα του Δημητρίου αντίγραφα της από 28-08-2017 εισήγησης του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός της, καθώς και των σχετικών της εν λόγω εισήγησης εγγράφων, όπως και αντίγραφο του αριθμ. 945/11-09-2017 εγγράφου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που αφορά το εν λόγω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7/51/2017.-