Απόφαση αριθμ. 28/388/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 388η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμό 44761/03-10-2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 378/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα με εντολή να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου αίτηση ανακοπής και λοιπές ενέργειες κατά της με αριθμό 109/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου της Παναγιώτας Φόρτη του Σπυρίδωνος κατά του Δήμου Κορινθίων.  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 12-10-2017 (υπ΄ αριθμ. πρωτ. 46858/13-10-2017) σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

  «Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 44761/3-10-2017 αποφάσεως του Δημάρχου Κορινθίων, ορίστηκα Πληρεξουσία Δικηγόρος του Δήμου, με εντολή να ασκήσω ανακοπή κατά της υπ΄ αριθμ. 109/2017 Διαταγής Πληρωμής της κας Ειρηνοδίκου Κορίνθου, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Κορινθίων προς γνώσιν και διά τις νόμιμες συνέπειες, την 26-9-2017, δυνάμει της οποίας διατάσσεται ο Δήμος Κορινθίων, όπως καταβάλλει στην κα Παναγιώτα Φόρτη του Σπυρίδωνα, κάτοικο Ηλικοκάστρου Αργολίδος, το ποσό των 10.824€ για κεφάλαιο νομιμοτόκως από την επίδοση της εξώδικης πρόσκλησης – διαμαρτυρίας και το ποσό των 190€, ως δικαστικά έξοδα.

  Στα πλαίσια λοιπόν της εντολής μου αυτής λεκτέα τ ΄ακόλουθα:

Λαμβανομένων υπόψη των:

1.Υπ΄ αριθμ. 24/8-5-2015 πράξεως της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2.Της υπ΄ αριθμ. 0050/8-12-2015 αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3.Του υπ΄ αριθμ. 19195/15-5-2015 εγγράφου απόψεων του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων.

4.Του υπ΄ αριθμ. 44424/2-10-2017 εγγράφου του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Χατζή

Και κατόπιν θεώρησης όλων των σχετικών με την υπόθεση εγγράφων προέκυψαν τα εξής:

  Ο Δήμος Κορινθίων, έστειλε προς θεώρηση και έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο το υπ΄ αριθμ. 103/2015 χρηματικό ένταλμα εκ ποσού 10.824,00€, δαπάνη η οποία αφορούσε στο έργο «Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων από Χόρτα στο Δ.Ε. Σολυγείας».  Η δαπάνη αυτή, για όσους λόγους αναφέρονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 24/8-5-2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε μη νόμιμη.  Εν συνεχεία ο Δήμος Κορινθίων διά της υπ΄ αριθμ. 73326/5-11-2015 αιτήσεώς του και σύμφωνα με τις απόψεις της αρμοδίας Διευθύνσεως Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Πρασίνου), ζήτησε την ανάκληση – ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 223/2015 πράξης του VII Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διά της οποίας και είχε κριθεί ως μη νόμιμη η δαπάνη.

  Επί της αιτήσεως αυτής του Δήμου Κορινθίων, εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. 50/2015 απόφαση του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία επί της ουσίας επανέλαβε το σκεπτικό της υπ΄ αριθμ. 24/2015 πράξεώς του και απέρριψε την κρινόμενη αίτηση ανάκλησης.

  Επί τη βάσει λοιπόν όλων των ανωτέρω, η κα Παναγιώτα Φόρτη του Σπυρίδωνος, προσκομίζοντας την υπ΄ αριθμ. 37895/16-7-2014 σύμβαση που είχε υπογραφεί κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 33/2014 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου, την υπ΄ αριθμ. 35074/1-7-2014 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, την υπ΄ αριθμ. 9/175/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, την υπ΄ αριθμ. 33/2014 μελέτη του Τμήματος Πρασίνου, την από 7-10-2014 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Επιβλέπουσας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το υπ΄ αριθμ. 07/7-10-2014 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, την από 7-10-2014 βεβαίωση περί καλής εκτέλεσης του έργου, το υπ΄ αριθμ. 103/2015 χρηματικό ένταλμα και την από 10-7-2017 εξώδικη πρόσκλησή της μετά της οικείας εκθέσεως επιδόσεως, ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 109/2017 διαταγής πληρωμής της κας Ειρηνοδίκου Κορίνθου, κατά της οποίας και μου δίδετε εντολή να ασκήσω ανακοπή.

  Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει σαφώς και ορισμένως, ότι το έργο εκτελέστηκε τυπικώς και ουσιαστικώς και ότι ο Δήμος, καθ΄ όλη τη διάρκεια, ήτοι τόσο από το χρόνο λήψεως της αποφάσεως περί της εκτελέσεως του συγκεκριμένου έργου από τρίτο πάροχο, όσο και μέχρι την κατάθεση της αιτήσεως ανακλήσεως κατά της υπ΄ αριθμ. 223/2015 πράξεως του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποστηρίζει την αναγκαιότητα του εκτελουμένου έργου, αναγνωρίζει της οφειλή του διά της εκδόσεως όλων των σχετικών πράξεων – αποφάσεών του και γενιώς η μέχρι τώρα πορεία της υπόθεσης καταδεικνύει σαφώς και ορισμένως ότι ουδεμία αμφισβήτηση υπάρχει για το εκτελούμενο έργο, για τη συμφωνηθείσα δαπάνη κ.ο.κ.

  Συμφώνως τοις άνω, φρονώ ότι αποστερούμαστε λόγων ανακοπής, η πιθανή δε άσκησή της, θα επιβαρύνει το Δήμο με έξοδα, τόσο για την αμοιβή Δικηγόρου και Δικαστικού Επιμελητή, όσο και με έξοδα της μελλοντικής εκτέλεσης, η οποία μετά βεβαιότητος θα ακολουθήσει.

  Συνεπώς, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, ή το δυνατόν στο ύψος του αιτούμενου κεφαλαίου εκ ποσού 10.824€, ποσό το οποίο σε περίπτωση δικαστικής διένεξης θα επιβαρυνθεί με έξοδα δικαστικά, εκτελέσεως κ.ο.κ.»

 

  Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει να ανακληθεί η εντολή άσκησης ανακοπής κατά της με αριθμό 109/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, διότι ο Δήμος δεν έχει συμφέρον να ασκήσει αυτό το ένδικο μέσο, και να λυθεί εξωδικαστικά η ως άνω αναφερόμενη διαφορά της κ. Φόρτη Παναγιώτας του Σπυρίδωνα με το Δήμο Κορινθίων με την εξόφληση του αιτούμενου κεφαλαίου ποσού 10.824,00€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην ως άνω γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, συν τα δικαστικά έξοδα υπέρ της Φόρτη Παναγιώτας, που ορίζει η με αριθμό 109/2017 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και ανέρχονται στο ποσό των 190,00€.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 12-10-2017 (υπ΄ αριθμ. πρωτ. 46858/13-10-2017) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, τα σχετικά έγγραφα μεταξύ των οποίων και την από 13-10-2017 υπεύθυνη δήλωση της Φόρτη Παναγιώτας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ.)

 

   Α.- Ανακαλεί την εντολή άσκησης ανακοπής κατά της με αριθμό 109/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, η οποία δόθηκε στη δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα δυνάμει της με αριθμό 44761/3-10-2017 απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 378/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διότι ο Δήμος δεν έχει συμφέρον να ασκήσει αυτό το ένδικο μέσο, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

  Β.- Την μη άσκηση ανακοπής του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 109/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου της Παναγιώτας Φόρτη του Σπυρίδωνος κατά Δήμου Κορινθίων, διότι ο Δήμος δεν έχει συμφέρον να ασκήσει αυτό το ένδικο μέσο, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

  Γ.- Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της Παναγιώτας Φόρτη του Σπυρίδωνος, σύμφωνα με την από 12-10-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου και με την από 13-10-2017 υπεύθυνη δήλωση της Παναγιώτας Φόρτη του Σπυρίδωνος, και την καταβολή σε αυτήν του ποσού του οφειλόμενου κεφαλαίου των δέκα χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (10.824,00€) συν τα δικαστικά έξοδα που όρισε η με αριθμό 109/2017 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου υπέρ της Παναγιώτας Φόρτη, και ανέρχονται στο ποσό των εκατόν ενενήντα ευρώ (190,00€), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.  Κατόπιν της καταβολής των ανωτέρω ποσών, που συνολικά ανέρχονται στα έντεκα χιλιάδες δέκα τέσσερα ευρώ (11.014,00€) εξοφλείται ολοσχερώς η απαίτηση της Παναγιώτας Φόρτη του Σπυρίδωνος και ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από το Δήμο Κορινθίων. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 35/8112.0006 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» ποσού 10.824,00€ και με ΚΑ 00/6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ποσού 445.921,13€.

 

       Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου για τη σύνταξη της ως άνω γνωμοδότησης θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/388/2017.-