Απόφαση αριθμ. 28/379/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 ΑΠΟΦΑΣΗ 379η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 113/2013 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών, η οποία ματαιώθηκε στη δικάσιμο της 19-03-2014, λόγω απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων, και την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 227/2016 αίτηση-κλήση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων, με την οποία επαναφέρουν τη σχετική αίτησή τους περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, της οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί η 18-10-2017.  Στη συνέχεια ενημερώνει την Επιτροπή ότι μέχρι την 10-10-2017 δεν είχε γίνει επαναφορά της με αριθμό 113/2013 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών, ενέργεια η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, δεδομένου ότι υπάρχει αντίθετη αίτηση των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών κατά του Δήμου, για την οποία έχει οριστεί δικάσιμος στις 18-10-2017.

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

      Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο και πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών, και με γνώμονα  τα συμφέροντα του Δήμου, ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46158/10-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΒΟΩΛ7-Μ1Ψ) απόφαση Δημάρχου οι δικηγόροι Κορίνθου κ.κ. Γεώργαρη Αγγελική και Παπαβενετίου Αγγελική, με την εντολή η μεν πρώτη να επαναφέρει με αίτηση-κλήση την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 113/2013 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών, η οποία ματαιώθηκε στη δικάσιμο της 19-03-2014, και να κοινοποιήσει νόμιμα την αίτηση-κλήση στους εναγόμενους το αργότερα έως και τις 17-10-2017, και, λόγω του μεγάλου αντικειμένου της διαφοράς, και οι δύο δικηγόροι μαζί από κοινού να παρασταθούν σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για τη συζήτηση της ως άνω αναφερομένης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση, να συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν σχετικές προτάσεις, να παρακολουθήσουν την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσουν όποιο πρόσφορο ένδικο μέσο απαιτηθεί κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.  Τέλος, με την ίδια απόφαση Δημάρχου ορίστηκε πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση η δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δόθηκε εντολή όπως, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Γεώργαρη Αγγελική, προβεί εμπρόθεσμα, ήτοι το αργότερο έως και 17-10-2017, στις επιδόσεις της αίτησης-κλήσης που θα συντάξει η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου κ. Γεώργαρη Αγγελική, στους Γεώργιο Γιαννακόπουλο του Δημητρίου και λοιπούς.

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά δικόγραφα της υπόθεσης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46158/10-10-2017 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

   Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46158/10-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΒΟΩΛ7-Μ1Ψ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων και δικαστικού επιμελητή του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

α)ορίζονται οι δικηγόροι Κορίνθου κ.κ. Γεώργαρη Αγγελική και Παπαβενετίου Αγγελική, με την εντολή η μεν πρώτη να επαναφέρει με αίτηση-κλήση την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 113/2013 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών, η οποία ματαιώθηκε στη δικάσιμο της 19-03-2014, και να κοινοποιήσει νόμιμα την αίτηση-κλήση στους εναγόμενους το αργότερα έως και τις 17-10-2017, και, λόγω του μεγάλου αντικειμένου της διαφοράς, και οι δύο δικηγόροι μαζί από κοινού να παρασταθούν σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για τη συζήτηση της ως άνω αναφερομένης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου του Δήμου Κορινθίων κατά των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση, να συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν σχετικές προτάσεις, να παρακολουθήσουν την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσουν όποιο πρόσφορο ένδικο μέσο απαιτηθεί κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, και

β)ορίζεται πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση η δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, με την εντολή όπως, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Γεώργαρη Αγγελική, προβεί εμπρόθεσμα, ήτοι το αργότερο έως και 17-10-2017, στις επιδόσεις της αίτησης-κλήσης που θα συντάξει η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου κ. Γεώργαρη Αγγελική, στους Γεώργιο Γιαννακόπουλο του Δημητρίου και λοιπούς.

 

     Η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρων θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.  

 

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/379/2017.-