Απόφαση αριθμ. 28/381/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 381η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 27/536/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παπαβενετίου Αγγελική με την εντολή να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για τη διάνοιξη κοινόχρηστου αγροτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη.  Η κ. Παπαβενετίου ενημέρωσε το Δήμο ότι σε εκτέλεση της ως άνω εντολής, συνέταξε για λογαριασμό του Δήμου, κατέθεσε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο Κορίνθου και ενέγραψε στο οικείο Β΄ Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου (τέως Δήμου Κλεωνών) την από 18-12-2015 και με αριθμό κατάθεσης 304/2015 αγωγή στρεφόμενη κατά των Γεωργίου Στέφη του Δημητρίου, κατοίκου Αγίου Ιωάννη Κορινθίας, και Δημητρίου Στέφη του Γεωργίου, κατοίκου Κορίνθου, η οποία, κατόπιν αναβολών, συζητείται κατά τη δικάσιμο της 27-10-2017 στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου.

  Ο Πρόεδρος λέει πως προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει σε συνέχεια της αριθμ. 27/536/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και συμπληρωματικά αυτής να δοθεί εντολή στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Παπαβενετίου Αγγελική να παραστεί κατά την συζήτηση της άνω αγωγής την 27-10-2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, ή σε κάθε με’ αναβολή δικάσιμο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει προτάσεις, να συμφωνήσει τυχόν συμβιβασμό με τους εναγομένους προς το συμφέρον του Δήμου Κορινθίων και με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής διέλευσης των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Κορινθίας και κάθε άλλου πολίτη από την επίδικη κοινόχρηστη αγροτική οδό, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορα ένδικο μέσο κατά της εκδοθησομένης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

   Σε συνέχεια και συμπληρωματικά της με αριθμό 27/536/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής επαναλαμβάνει την δοθείσα με την απόφαση αυτή εντολή στην δικηγόρο κ. Παπαβενετίου Αγγελική και εξειδικεύει αυτήν ως εξής: δίνει εντολή στην ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο να παραστεί κατά την συζήτηση της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης αγωγής στη δικάσιμο της 27-10-2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, ή σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει προτάσεις, να συμφωνήσει τυχόν συμβιβασμό με τους εναγομένους προς το συμφέρον του Δήμου Κορινθίων και με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής διέλευσης των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Κορινθίας και κάθε άλλου πολίτη από την επίδικη κοινόχρηστη αγροτική οδό, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορα ένδικο μέσο κατά της εκδοθησομένης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.    

 

    Η αμοιβή της  ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/381/2017.-