Απόφαση αριθμ. 28/348/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

     ΑΠΟΦΑΣΗ 348η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».  Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Α’

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου είχε εγγραφεί πίστωση 11.242,00€ στον κ.α 00/6726.0002 για την Εισφορά Δήμου Κορινθίων ως μέλος του ΣΠΟΑΚ “Ο Αρίων ” . Κατά την Α’ κατανομή των ΚΑΠ έγινε η παρακράτηση του ως άνω ποσού, το οποίο αφορούσε το οικονομικό έτος 2016. Κατά την Θ’ κατανομή ενημερωθήκαμε για την παρακράτηση οικονομικού έτους 2017, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.410,80€. Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να ενισχυθεί η σχετική πίστωση ως εξής:

 

 ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

            μειώνουμε :

τον Κ.Α  15/6117.0007 με  τίτλο:«Αμοιβή γυμναστή με ειδικότητα για ΑΜΕΑ Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής», προϋπολογισμού 18.000,00€ κατά  το ποσό των 8.410,80 € και τελική πίστωση   9.589,20€

 

μεταφέρουμε ποσό 8.410,80€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνουμε  προκειμένου να ενισχυθεί η κάτωθι πίστωση:

           ενισχύουμε :

·         τον Κ.Α  00/6726.0002  με  τίτλο:«Εισφορά Δήμου Κορινθίων ως μέλος του ΣΠΟΑΚ”Ο Αρίων “»  προϋπολογισμού 11.242,00€ με το ποσό των 8.410,80€ και τελική πίστωση 19.652,80€.

 

ΜΕΡΟΣ Β’

 

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να ενισχυθούν  πιστώσεις ως εξής:

 

 ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε :

τον Κ.Α  30/6051.0001 με  τίτλο:Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων», προϋπολογισμού 44.467,31€ κατά  το ποσό των 5.000,00 € και τελική πίστωση   39.467,31€

τον Κ.Α  20/6051.0001 με  τίτλο:Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 193.015,13€ κατά  το ποσό των 3.000,00 € και τελική πίστωση   190.015,13€

τον Κ.Α  10/6612.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων», προϋπολογισμού 7.000,00€ κατά  το ποσό των 287,02 € και τελική πίστωση   6712,98€

τον Κ.Α  30/6612.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων», προϋπολογισμού 4.000,00€ κατά  το ποσό των 267,88 € και τελική πίστωση   3732,12€

τον Κ.Α  10/6614.0001 με  τίτλο: “Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου», προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά  το ποσό των 3262,73€ και τελική πίστωση 16.737,27€

τον Κ.Α  30/6614.0001 με  τίτλο: “Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου», προϋπολογισμού 9.000,00€ κατά  το ποσό των 1450,00€ και τελική πίστωση 7550,00€

τον Κ.Α  10/6613.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», προϋπολογισμού 6.000,00€ κατά  το ποσό των 3570,7€ και τελική πίστωση 2429,30€

τον Κ.Α  30/6613.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», προϋπολογισμού 1.000,00€ κατά  το ποσό των 5,28€ και τελική πίστωση 994,72€

τον Κ.Α  10/6654.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια λοιπού υλικού», προϋπολογισμού 40.000,00€ κατά  το ποσό των 17.463,46€ και τελική πίστωση 22.536,54€

τον Κ.Α  30/6654.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια λοιπού υλικού», προϋπολογισμού 16.500,00€ κατά  το ποσό των 3.555,33€ και τελική πίστωση 12.944,67€

μεταφέρουμε ποσό 37.862,40€ στο αποθεματικό και από εκεί  λαμβάνουμε ποσό 8.000,00 ( το ποσό που απομένει στο αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του  προϋπολογισμού) προκειμένου να ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

 

τον Κ.Α  15/6051.0005 με  τίτλο:«ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ”Ο Αρίων “»  προϋπολογισμού 6.490,56€ με το ποσό των 2.000,00€ και τελική πίστωση 8.490,56€

τον Κ.Α  15/6051.0004 με  τίτλο:«ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής»  προϋπολογισμού 5.532,07€ με το ποσό των 1.000,00€ και τελική πίστωση 6.532,07€

τον Κ.Α  20/6051.0003 με  τίτλο:«ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού»  προϋπολογισμού 4.687,96€ με το ποσό των 2.000,00€ και τελική πίστωση 6.687,96€

τον Κ.Α  35/6051.0003 με  τίτλο:«ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδότη Υπηρεσίας Πρασίνου» προϋπολογισμού 6.887,00€ με το ποσό των 1.000,00€ και τελική πίστωση 7.887,00€

τον Κ.Α  10/6051.0005 με  τίτλο:«ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 2.459,91€ με το ποσό των 1.000,00€ και τελική πίστωση 3.459,91€

τον Κ.Α  20/6051.0008 με  τίτλο:«Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11)» προϋπολογισμού 1.808,89€ με το ποσό των 1.000,00€ και τελική πίστωση 2.808,89€

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

Αναφορικά με το υπ΄αρίθμ. 194724/20-9-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού -Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Δ/σης, σύμφωνα με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τη νομιμοποίηση της υπ΄αρίθμ. 298/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και προκειμένου να μην προκληθεί αύξηση στην ομάδα εσόδων Ι , προτείνουμε την αναμόρφωση του προύπολογισμού ως εξής:

 ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

 

ως προς το μέρος των εσόδων:

 μειώνουμε :

τον Κ.Α  0129.0001 με  τίτλο:«Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων», προϋπολογισμού 13.320,00€ κατά  το ποσό των 5.000,00 € και τελική πίστωση   8.320,00€ και μέσω του αποθεματικού μειώνουμε αντίστοιχα :

ως προς το  σκέλος των εξόδων:

 τον κ.α 30/7111.0003  με  τίτλο:«Απαλλοτριώσεις ακινήτων»  προϋπολογισμού 1.901.548,08€ κατά το ποσό των 5.000,00€ και τελική πίστωση 1.896.548,08€.

 

ΜΕΡΟΣ Δ’

Προκειμένου να προβούμε στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Ε’ διμήνου 2017 απαιτείται τροποποίηση των κάτωθι κ.α εξόδων ως εξής:

μειώνουμε :

τον Κ.Α  15/6741.0002 με  τίτλο:Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS», προϋπολογισμού 419.078,74€ κατά  το ποσό των 19.000,00 € και τελική πίστωση 400.078,74€

τον Κ.Α  15/6741.0004 με  τίτλο:Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης», προϋπολογισμού 1.447.293,02€ κατά  το ποσό των 53.000,00 € και τελική πίστωση 1.394.293,02€

τον Κ.Α  15/6741.0005 με  τίτλο:Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους», προϋπολογισμού 215.469,48€ κατά το ποσό των 11.000,00 € και τελική πίστωση 204.469,48€

τον Κ.Α  15/6741.0006 με  τίτλο:Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής», προϋπολογισμού 66.362,86€ κατά  το ποσό των 2000,00 € και τελική πίστωση 64.362,86€

τον Κ.Α  15/6741.0008 με  τίτλο:Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου», προϋπολογισμού 259.970,26€ κατά  το ποσό των 10.000,00 € και τελική πίστωση 249.970,26€

τον Κ.Α  15/6741.0010 με  τίτλο:Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα», προϋπολογισμού 233.877,84€ κατά  το ποσό των 7.000,00 € και τελική πίστωση 226.877,84€

τον Κ.Α  15/6741.0012 με  τίτλο:Επίδομα απροστάτευτων παιδιών», προϋπολογισμού 50.808,04€ κατά  το ποσό των 16.500,00 € και τελική πίστωση 34.308,04€

 

μεταφέρουμε ποσό 118.500,00€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνουμε προκειμένου να ενισχυθoύν οι κάτωθι πιστώσεις:

ενισχύουμε :

τον Κ.Α  15/6741.0001 με  τίτλο:«Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» προϋπολογισμού 2.888.750,48€ με το ποσό των 71.000,00€ και τελική πίστωση 2.959.750,48€

τον Κ.Α  15/6741.0007 με  τίτλο:«Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών» προϋπολογισμού 244.457,16€ με το ποσό των 36.000,00€ και τελική πίστωση 280.457,16€

τον Κ.Α  15/6741.0009 με  τίτλο:«Επίδομα Τυφλότητας» προϋπολογισμού 832.953,22€ με το ποσό των 10.000,00€ και τελική πίστωση 842.953,22€

τον Κ.Α  15/6741.0013 με  τίτλο:«Επίδομα ομογενών – προσφύγων» προϋπολογισμού 11.002,08€ με το ποσό των 1.500,00€ και τελική πίστωση 12.502,08€

 

ΜΕΡΟΣ Ε’

Έχοντας υπόψη:

α) τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και την εγγεγραμμένη πίστωση  στον Κ.Α 20/7336.0001  ποσού 450.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) με τίτλο “κατασκευή μονάδας για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων’

β)την ανάγκη που προκύπτει για την αλλαγή-διόρθωση του τίτλου προκειμένου να προβούμε σε διαδικασίες ανάθεσης του εν λόγω έργου,

προτείνουμε:

 α)την τροποποίηση του τίτλου του κ.α 20/7336.0001 του προϋπολογισμού απο :”κατασκευή μονάδας για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων”  σε :”Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων” προϋπολογισμού  450.000,00 και την αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος,

β)τη δέσμευση απο το Δημοτικό Συμβούλιο της  εγγραφής στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 συνολικού ποσού 2.360.000,00€ (αρχική δέσμευση 450.000,00 και απαιτούμενη συμπληρωματική σύμφωνα με την τεχνική έκθεση ) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

Για την κάλυψη ανάγκης ενίσχυσης κρατήσεων  απαιτείται η τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής:

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

ως προς το μέρος των εσόδων:

ενισχύουμε:

·         το έσοδο με Κ.Α 4131.0015 με τίτλο: ”Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.”, προϋπολογισμού 80.000,00€ με το ποσό των 30.000,00€ και τελικό ποσό 110.000,00€

·         το έσοδο με Κ.Α 4111.0001 με τίτλο: ”Υπέρ Δημοσιου 6,67%”, προϋπολογισμού 290.000,00€ με το ποσό των 100.000,00€ και τελικό ποσό 390.000,00€

μεταφέρουμε απο τα έσοδα το ποσό των 130.000,00€  απο την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού ενισχύουμε :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

 

·         τον Κ.Α 00/8231.0015 με τίτλο: ”Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ. ” προϋπολογισμού 80.000,00€ με το ποσό των 30.000,00€ και τελικό ποσό 110.000,00€

·         τον Κ.Α 00/8211.0001 με τίτλο: ”Υπέρ Δημοσιου 6,67%”, προϋπολογισμού 290.000,00€ με το ποσό των 100.000,00€ και τελικό ποσό 390.000,00€

 

ΜΕΡΟΣ Z

 

Σε συνέχεια του αριθμ. ΔΟΥ/2547/11-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΙΡΤ465ΧΘΞ-ΛΚΨ) εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης ποσού 350.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του έργου Εργασίες συντήρησης της Ε.Ο Ισθμού -Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»,

Θα πρέπει να  αποδεχτούμε το ποσό των 350.000,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571) για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης της  Ε.Ο Ισθμού -Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» καθώς και να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και το Τεχνικό Πρόγραμμα ως εξής:

 

Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα:

 

εντάσσουμε στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 το έργο  με τίτλο «Εργασίες συντήρησης της  Ε.Ο Ισθμού -Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»  με πίστωση 350.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571) .

 

Ως προς το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016:

 

ως προς το μέρος των εσόδων:

Δημιουργούμε  τον κ.α 1322.0004   με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της  Ε.Ο Ισθμού -Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» από το  Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571)  με το ποσό του 350.000,00€

 

μεταφέρουμε απο τα έσοδα το ποσό του 350.000,00€  απο την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού δημιουργούμε :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

Δημιουργούμε τον κ.α  64/7333.0003 με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της  Ε.Ο Ισθμού -Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», με πηγή χρηματοδότησης το ΠΔΕ, με το ποσό του 350.000,00€ και τελική πίστωση 350.000,00 €.

 

ΜΕΡΟΣ Η’

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 και το Τεχνικό Πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν  -δημιουργηθούν νέες πιστώσεις ως εξής:

 

α) ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε :

·         τον K.A. 15/7135.0004 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού» προϋπολογισμού 195.000,00 κατά 34.517,96 € (Π.Δ.)και τελική πίστωση 160.482,04 € (Π.Δ.) [αριθμ. 46485/11-10-17 σύμβαση]

·         τον Κ.Α. 30/7323.0008  με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου» προϋπολογισμού 181.200,00 κατά 106.908,00 € (ΣΑΤΑ 2017) και τελική πίστωση 74.292,00 € (ΣΑΤΑ 2017) [ολοκλήρωση διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου]

·         τον Κ.Α.30/7322.0014 με τίτλο «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου» προϋπολογισμού 225.000,00 κατά 123.750,00 € (23.750,00 από ΣΑΤΑ 16, 13.950,00 από Π.Δ. και 86.050,00 από ΣΑΤΑ 17) και τελική πίστωση 101.250,00 € (ΣΑΤΑ 2016) [ολοκλήρωση διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου]

·         τον Κ.Α.30/7311.0003 με τίτλο «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό» προύπολογισμού 265.000,00 κατά 58.024,04 € (Π.Δ.)και τελική πίστωση 206.975,96 € (Π.Δ.) [ολοκλήρωση διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου]

·          

μεταφέρουμε ποσό 323.200,00€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνουμε προκειμένου να ενισχυθoύν -δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

ενισχύουμε:

·         τον  Κ.Α. 30/7336.0001 με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού» προϋπολογισμού  100.000,00  με το ποσό των 210.000,00 ευρώ (172.300,00 από ΣΑΤΑ 17, 23.750,00 από ΣΑΤΑ 16 και 13.950,00 από Π.Δ. ) και τελική πίστωση 310.000,00 ευρώ (172.300,00 από ΣΑΤΑ 17, 23.750,00 από ΣΑΤΑ 16 και 113.950,00 από Π.Δ.)

·         τον  Κ.Α. 30/6661.0005  με τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικών καταστημάτων» προϋπολογισμού 3.400,00 με ποσό 1.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 4.900,00 ευρώ

·          τον Κ.Α. 10/6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 3.300,00 με ποσό 1.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 4.800,00 ευρώ

·         τον Κ.Α. 30/6264.0001  με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού  26.500,00 με ποσό 10.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 36.500,00 ευρώ

·         τον Κ.Α. 30/6261.0001 με τίτλο «Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 5.000,00 με ποσό 3.700,00 ευρώ και τελική πίστωση 8.700,00 ευρώ

·         τον Κ.Α. 00/6433.0001  με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»προϋπολογισμού 10.000,00  με ποσό 2.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 12.500,00 ευρώ

·         τον Κ.Α. 35/6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 11.000,00  με ποσό 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 31.000,00 ευρώ

 

δημιουργούμε:

  • τον κ.α 30/7322.0003 με τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη»  με πίστωση 74.000,00 ευρώ (20.658,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2017 & 53.342,00 ευρώ από Π.Δ.)

 

β) ως προς το τεχνικό πρόγραμμα: τροποποιούμε αντίστοιχα τις πιστώσεις των έργων και εντάσσουμε  νέο έργο ως ανωτέρω.

 

     Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/348/2017.-