Απόφαση αριθμ. 28/349/2017

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

ΑΠΟΦΑΣΗ 349η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής (Περίπτερα)» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τέλους εμποροπανηγύρεως της εορτής του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

1. την υπ΄ αριθμ. 182/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης κανονιστικής διάταξης λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, όπως νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2190/62816/5-8-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

2. την υπ΄ αριθμ. 17/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, όπως νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 567/7242/26-3-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

3. την υπ΄ αριθμ. 17/351/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 182/2015 απόφασης του Δ.Σ.

προτείνουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 17/2013 απόφασης στο μέρος που αφορά τον καθορισμό του τέλους εμποροπανηγύρεως για την εορτή του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο και συγκεκριμένα τον καθορισμό του σύμφωνα με ζώνες εμπορικότητας ως εξής:

1.      ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Αδειμάντου μέχρι Γεωργίου Παπανδρέου) Ζώνη Α΄ -με προτεινόμενη τιμή 32,00€/τ.μ. ημερησίως

2.  ΟΔΟΣ ΑΡΑΤΟΥ (από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη και από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθν. Αντίστασης) Ζώνη Β΄ – προτεινόμενη τιμή 25,00€/τ.μ. ημερησίως

 

   Ο Πρόεδρος προτείνει να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση της με αριθμό 17/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στο μέρος που αφορά τον καθορισμό του τέλους εμποροπανηγύρεως της εορτής του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση της με αριθμό 17/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, στο μέρος που αφορά τον καθορισμό του τέλους εμποροπανηγύρεως για την εορτή του Αποστόλου Παύλου στην πόλη της Κορίνθου και συγκεκριμένα τον καθορισμό του σύμφωνα με ζώνες εμπορικότητας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/349/2017.-