Απόφαση αριθμ. 7/53/2017

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 03-10-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα, την 3η Οκτωβρίου ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.44230/29-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4) Παν. Λαμπρινός 5) Βασ. Νανόπουλος,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Μαρία Καραμαλίκη, 4)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 53η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάσης ή στάθμευσης στην οδό Πυλαρινού 103 στην Κόρινθο », θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 38876/04-09-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα : «Επί εισηγήσεως περί χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάσης ή στάθμευσης στην οδό Πυλαρινού 103 στην Κόρινθο»

Σχετ. 1. Η υπ’ αριθμ. 16716/2017 αίτηση

 

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης , σας γνωστοποιούμε τα εξής :

 

Ο Δήμος μας χορηγεί άδειες διέλευσης από πεζοδρόμους καθώς και άδειες τοποθέτησης σήμανσης για την απαγόρευση στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης (πάρκινγκ) για την εξυπηρέτηση της προσπέλασης οχημάτων καθώς και την σήμανση και οριοθέτηση αποκλειστικού χώρου στάθμευσης συγκεκριμένου οχήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

 

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπ’ όψη, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Κορίνθου (αρ.239/2007, 407/2009) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ) όπου δεν προβλέπεται κανονιστικά κατ’ εξαίρεση η χορήγηση άδειας αποκλειστικής στάσης ή στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους έμπροσθεν οικιών για περιπτώσεις μεταφοράς ατόμων με ιατρικά προβλήματα, γνωμοδοτούμε αρνητικά, για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας στάσης και στάθμευσης οχήματος στην οδό Πυλαρινού 103.

 

Επίσης λαμβάνοντας υπ’ όψη την ιδιαιτερότητα του εξεταζομένου θέματος με βάση τα προσκομιζόμενα με την υπ’ όψη αίτηση δικαιολογητικά πάθησης του μεταφερομένου ατόμου (ιατρικό πιστοποιητικό) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού στη συγκεκριμένη θέση (ελάχιστο πλάτος διέλευσης οχημάτων 3,0 μέτρων- επαρκής χώρος για στάση-στάθμευση οχήματος εκτός του διαμορφωμένου πλάτους διέλευσης), την αδυναμία εξυπηρέτησης του μεταφερόμενου ατόμου με άλλο τρόπο θεωρούμε ότι, είναι στη διακριτική ευχέρεια του συλλογικού οργάνου του Δήμου η χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

 

Το παρόν αποστέλλεται και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων για λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα.

 

Συνημμένα : αρ. πρωτ. 16716/2017 αίτηση με τα συνημμένα.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η ιδιαιτερότητα του εξεταζομένου θέματος λόγω της μεγάλης ηλικίας και των ιδιαίτερα σοβαρών παθήσεων του μεταφερομένου ατόμου, καθώς και την αδυναμία εξυπηρέτησής του με άλλο τρόπο, και αφού τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού στη συγκεκριμένη θέση το επιτρέπουν (ελάχιστο πλάτος διέλευσης οχημάτων 3,0 μέτρων- επαρκής χώρος για στάση-στάθμευση οχήματος εκτός του διαμορφωμένου πλάτους διέλευσης), προτείνει να εισηγηθεί η Επιτροπή θετικά για την χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάσης ή στάθμευσης στην οδό Πυλαρινού 103 στην Κόρινθο, με την κατάλληλη σήμανση και οριοθέτηση αποκλειστικού χώρου στάθμευσης οχήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), δηλαδή με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  1. Να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-40) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου: ΚΡΖ 3610 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής, κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με δαπάνες του αιτούντος.

  2. Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, σύμφωνα με υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και με δαπάνες του αιτούντος.

  3. Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάσης ή στάθμευσης στην οδό Πυλαρινού 103 στην Κόρινθο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 16716/2017 σχετικής αίτησης της κας Μαργαρίτας συζ. Ιωάννη Ντούλη, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν η ιδιαιτερότητα του εξεταζομένου θέματος όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  1. Να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-40) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΚΡΖ 3610 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής, κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με δαπάνες του αιτούντος.

  2. Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, σύμφωνα με υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και με δαπάνες του αιτούντος.

  3. Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/53/2017.