Απόφαση αριθμ. 21/251/2017

 Αριθμός Πρακτικού 21

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-07-2017

Ορθή επανάληψη

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 31279/14-07-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2) Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 251η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 73.271,60€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 32/402/2016 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 62/2016 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 26-04-2017, καθώς και την αριθμ. 14/183/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 26-04-2017, που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 18-05-2017, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε., διότι η τεχνική της προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 15734/11-04-2017 διακήρυξης και της αριθμ. 62/2016 μελέτης, και προωθήθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ στο στάδιο αποσφράγισης κι αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών. Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 17/223/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 15-06-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων περί εξέτασης ένστασης για τον εν θέματι διαγωνισμό, απορρίφθηκε στο σύνολό της η με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 25665/09-06-2017 ένσταση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ κατά της με αριθμό 14/183/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού και ορίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, και ορίστηκε η μη αποσφράγιση φακέλου με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία ενστάσεως αρ. πρωτ. 25665/9-6-2017 για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», διότι κατατέθηκε από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων εκπρόθεσμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 10-07-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο: α)η οικονομική προσφορά της εταιρείας Δ. Φ. Σαραντόπουλος ΑΕΒΤΕ έχει συνταχθεί όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, η προσφερόμενη τιμή ανά κάδο είναι 164,10€, το σύνολο της προσφοράς προ ΦΠΑ ανέρχεται στα 51.035,10€ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στο ποσό των 63.283,52€ και β)η οικονομική προσφορά της εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ έχει συνταχθεί όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, η προσφερόμενη τιμή ανά κάδο είναι 185,00€, το σύνολο της προσφοράς προ ΦΠΑ ανέρχεται στα 57.535,00€ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στο ποσό των 71.343,40€. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας με συνολική προσφερόμενη δαπάνη το ποσό των 63.283,52€.

Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 10-07-2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη της εταιρείας Δ. Φ. Σαραντόπουλος ΑΕΒΤΕ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας με συνολικό ποσό προσφοράς τα 63.283,52€, ο οποίος με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών (παρ. 3.2 άρθρ. 3 της αριθμ. 15734/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην παρ. 2.2.9.2 άρθρ. 2 της αριθμ. 15734/11-04-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 3.2 αρθρ. 3 της αριθμ. 15734/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού. Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στον προσωρινό μειοδότη.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 10-07-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 73.271,60€.

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ για την προμήθεια του συνόλου των ειδών της με αριθμό 62/2016 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 63.283,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 10-07-2017 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Γ.- Καλεί τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην παρ. 2.2.9.2 του άρθρου 2 της αριθμ. 15734/11-04-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά ορίζονται στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της αριθμ. 15734/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κορινθίων. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων – Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος – στις 04-09-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Δ.- Καλεί όσους υπέβαλαν προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στις 04-09-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, Κολιάτσου 32 -2ος όροφος (άρθρ. 3.2 της αριθμ. 15734/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/251/2017.-