Απόφαση αριθμ. 28/366/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

 

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 366η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» υπενθυμίζει στα μέλη ότι με την υπ’ αριθμ. 19/237/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 30446/11-07-2017 αναλυτική Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περίληψη της οποίας με αριθμ. Πρωτ. 30444/11-07-2017 τοιχοκολλήθηκε νόμιμα. Ακολούθως, εκδήλωσε ενδιαφέρον και κατέθεσε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 34118/02-08-2017 αίτηση – προσφορά η κ. Ασημάκη Σοφία του Ιωάννη, ιδιοκτήτρια, νομέας και κάτοχος ακινήτου, το οποίο είναι διαμπερές ισόγειο κτίριο εμβαδού 85,20 τ.μ., χωρίζεται εσωτερικά σε δύο αίθουσες, έχει την υπ’ αριθμ. 401/67 οικοδομική άδεια και βρίσκεται στην Λεωφόρο Ιωνίας 56, στην πόλη της Κορίνθου.

Στην συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας, που ορίστηκε νόμιμα με την υπ’ αριθμ.32615/01-08-2017 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, συνέταξε το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ.3/4029/28-08-2017 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο, ιδιοκτησίας κ.Ασημάκη Σοφίας του Ιωάννη που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ιωνίας 56 στην πόλη της Κορίνθου, κρίνεται ως κατάλληλο για την μίσθωση και λειτουργία του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, σύμφωνα με την σχετική υπ’ αριθμ. Πρωτ. 30446/11-07-2017 αναλυτική Διακήρυξη.

Ακολούθως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της ως άνω δημοπρασίας η 22α Σεπτεμβρίου 2017 και με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 42054/19-09-2017 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκε η ανωτέρω προσφέρουσα κ. Ασημάκη Σοφία του Ιωάννη.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 22-09-2017 πρακτικό της φανερής, μειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο μειοδότρια ανακηρύχθηκε η κ.Ασημάκη Σοφία του Ιωάννη, η οποία δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητό της, το οποίο είναι διαμπερές ισόγειο κτίριο εμβαδού 85,20 τ.μ., χωρίζεται εσωτερικά σε δύο αίθουσες, έχει την υπ’ αριθμ. 401/67 οικοδομική άδεια και βρίσκεται στην Λεωφόρο Ιωνίας 56, στην πόλη της Κορίνθου, για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου για δώδεκα έτη (12) έτη χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (576,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ.3/4029/28-08-2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, το από 22-09-2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας, τον σχετικό φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Επικυρώνει το από 22-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, το οποίο είναι διαμπερές ισόγειο κτίριο εμβαδού 85,20 τ.μ., χωρίζεται εσωτερικά σε δύο αίθουσες, έχει την υπ’ αριθμ. 401/67 οικοδομική άδεια και βρίσκεται στην Λεωφόρο Ιωνίας 56, στην πόλη της Κορίνθου, ιδιοκτησίας της κ.Ασημάκη Σοφίας του Ιωάννη.

2.- Ανακηρύσσει μειοδότρια – εκμισθώτρια την κ. Ασημάκη Σοφία του Ιωάννη, ιδιοκτήτρια, νομέα και κάτοχο του ανωτέρου ακινήτου, στην οποία θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων ως μηνιαίο μίσθωμα για το ανωτέρω ακίνητό της, το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (576,00€) για τα δώδεκα (12) έτη της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6236.0002 ποσού 164.172,12€ και τίτλο «Μισθώματα σχολικών κτιρίων» (Π.Α.Υ. 147/2017, Α.Ο.Ε. 2/3/2017).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/366/2017.-