Απόφαση αριθμ. 23/279/2017

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-08-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv  9η Αυγούστου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 34501/04-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7) Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1) Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε στην συζήτηση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 279η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 50/2017 μελέτη, που έχει συνταχθεί από τον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, κ. Ι. Καραΐσκο  και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου κ. Σ. Περόγαμβρο, και λέει πως το τεύχος του σχεδίου διακήρυξης που περιλαμβάνει η μελέτη αφορά μη ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό.  Σύμφωνα όμως με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4472/2016 οι ανοιχτοί διαγωνισμοί εκτέλεσης έργων εντάσσονται πλέον στην χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνεπώς για την εκτέλεση του εν θέματι έργου θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός.  Συνεπώς, προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή την αναβολή της συζήτησης του θέματος και την επιστροφή της αρ. 50/2017 μελέτης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να αντικατασταθεί το σχέδιο διακήρυξής της και να περιληφθεί σχέδιο διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 50/2017 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

     Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και ορίζει την επιστροφή της με αριθμό 50/2017 μελέτης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να αντικατασταθεί το σχέδιο διακήρυξης διαγωνισμού αυτής και να περιληφθεί σχέδιο διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.  Κατόπιν αυτού να επανυποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/279/2017.-