Απόφαση αριθμ. 28/360/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 360η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/184/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 26-06-2017 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 17-07-2017.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39521.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 21-07-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017, και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τέσσερις προσφορές, των οικονομικών φορέων: α)Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69529, β)Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε., με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 68912, γ)Β. Καυκάς Α.Ε., με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69358 και δ)Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69294.  Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, αφού έκανε τους απαιτούμενους ελέγχους, διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί φορείς «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου» κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή τα ΤΕΥΔ ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79 Ν. 4412/2016) και τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, οι οποίες ελέγχθηκαν ως προς την εγκυρότητά τους, όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.  Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.  Για τον οικονομικό φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» διαπιστώθηκε ότι αυτός δεν έχει συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ, στο Μέρος ΙΙ, το πεδίο «Τμήματα», το οποίο έπρεπε να συμπληρωθεί από τον διαγωνιζόμενο.  Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται από το ΤΕΥΔ (του άρθρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016), όπου ρητώς αναφέρεται στην πρώτη σελίδα αυτού ότι «όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε ενότητα του ΤΕΥΔ θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα» και η υποβολή και συμπλήρωση του ΤΕΥΔ είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπεται τόσο από την αριθμ. 27552/2017 διακήρυξη διαγωνισμού όσο κι από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Ως εκ τούτου η προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» απορρίπτεται και δεν προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 21-07-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017.  Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων  «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου», σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της αρ. 13/2017 μελέτης του Δήμου.  Όσον αφορά την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου»: Σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά ο Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου είναι τα: α/α1, α/α2, α/α3, α/α15, α/α23, α/α25, α/α26, α/α28, α/α31, α/α32, α/α33, α/α34, α/α35, α/α36 α/α38, α/α46, α/α47, α/α55, α/α56, α/α57, α/α59, α/α60, α/α61, α/α62, α/α63, α/α69, α/α70, α/α71, α/α72, α/α73, α/α74, α/α75, α/α76, α/α79, α/α80, α/α81, α/α82, α/α83, α/α84, α/α85, α/α86, α/α102, α/α103 της αρ. 13/2017 μελέτης.  Κατόπιν του ελέγχου και της αξιολόγησης της τεχνικής του προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε πως δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 13/2017 της αριθμ. 27552/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού όσον αφορά στα είδη με α/α 1, 2, 3 , 23, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 55, 56, 57, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 85, οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτού για τα συγκεκριμένα είδη.  Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς του, ήτοι για τα είδη με α/α: 15, 31, 33, 35, 38, 46, 47, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 102, 103 η προσφορά του Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.  Όσον αφορά την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «Β. Καυκάς Α.Ε.»: Σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η Β. Καυκάς Α.Ε. είναι τα: α/α1, α/α2, α/α3, α/α5, α/α6, α/α7, α/8 α/α9, α/α10, α/α11, α/α12, α/α13, α/α14, α/α15, Α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α25, α/α28, α/α29, α/α30, α/α31 α/α32, α/α33, α/α37, α/α38, α/α39, α/α40, α/α41, α/α42, α/α43, α/α44, α/α45, α/α46, α/α47, α/α48, α/α49, α/α50, α/α53, α/α54, α/α56, α/α57, α/α58, α/α59, α/α60, α/α61, α/α62, α/α63, α/α64, α/α65, α/α71, α/α72, α/α75, α/α76, α/α77, α/α78, α/α79, α/α80, α/α81, α/α82, α/α83, α/α84, α/α85, α/α86, α/α87, α/α88, α/α89, α/α90, α/α91, α/α92, α/α93, α/α94, α/α95, α/α96, α/α97, α/α98, α/α99, α/α105, α/α107, α/α108, α/α109 της αρ. 13/2017 μελέτης.  Κατόπιν του ελέγχου και της αξιολόγησης της τεχνικής του προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε πως δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 13/2017 της αριθμ. 27552/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού όσον αφορά στα είδη με α/α 13, 29, 37, 47, 60, 64, 65, 72, 99, 109 οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτής για τα συγκεκριμένα είδη. Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς του, ήτοι για τα είδη με 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 107, 108,  η προσφορά της εταιρείας Β. Καυκάς Α.Ε. προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.  Όσον αφορά την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου»: Σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά ο Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου είναι τα είδη με α/α: 1, 2, 3 , 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 38, 48, 49, 50, 87, 88, ,89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 της αρ. 13/2017 μελέτης.  Κατόπιν του ελέγχου και της αξιολόγησης της τεχνικής του προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε πως δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 13/2017 της αριθμ. 27552/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού όσον αφορά στα είδη με α/α 20, 21, 22, 38, 48, 49, 50, 87, 88, ,89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτού για τα συγκεκριμένα είδη. Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς του, ήτοι για τα είδη με α/α: 1, 2, 3 , 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14  η προσφορά του Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται: α)τον αποκλεισμό της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.», για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 21-07-2017 πρακτικό της, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017 και β)την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου» για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και που αναφέρονται ανωτέρω, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 21-07-2017 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017, τον αποκλεισμό της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» από τον εν θέματι διαγωνισμό, την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου» για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και που αναφέρονται ανωτέρω, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 21-07-2017, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39521 για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού 171.315,63€.

  Β.- Αποκλείει από τον ως άνω διαγωνισμό την προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 68912, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 21-07-2017, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017, πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Γ.- Προωθεί τις προσφορές των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69529, «Β. Καυκάς Α.Ε.», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69358 και «Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69294, για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, τα οποία ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 21-07-2017, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017, πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.

  Δ.- Ορίζει ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των ανωτέρω οικονομικών φορέων την 14-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.  Η αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού.

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/360/2017.-

 

                                                                

Επισυνάπτεται το από 21-07-2017 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Στην Κόρινθο, την 21-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 39521 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 27552/21-6-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 27552/21-6-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39521. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 17-7-2017 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 21-7-2017 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 39521 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικού φορείς:

 

 

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

16-7-2017 13:45:56

2

Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.

17-7-2017 11:24:55

3

Β. Καυκάς Α.Ε.

17-7-2017 12:00:00

4

Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

17-7-2017 12:12:34

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν δια-δοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

69529

2

Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.

68912

3

Β. Καυκάς Α.Ε.

69358

4

Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

69294

 

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

 

1.       Για τον Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Α/Α 26 ΚΑΙ Α/Α 32

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΑ/Α 34 ΚΑΙ Α/Α 36

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Α/Α 25

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 218/7042752 από την Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή επί του εγγράφου του Δήμου με αρ. 41101/14-9-2017.

 

 

2.       Για την Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

 

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΟΙΝΙΚΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΥΔ ΠΕΡΙ PROSPECTUS

ΥΔ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ

ΥΔ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

ΥΔ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΔ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

CE

ISO

apo

TEYΔ

ΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΜΗΤΡΩΟ ACA ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 29.9.2017

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO

img

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ELMASCO ISO

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ELMASKO

ELMASKO ISO

BEΒΑΙΩΣΗ ΕΟΑΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

TEXNIKA (1)

TEXNIKA 1

ΤΕΧΝΙΚΑ 4

TEXNIKA 2

ΤΕΧΝΙΚΑ 5

ΤΕΧΝΙΚΑ 6

ΤΕΧΝΙΚΑ 3

ΤΕΧΝΙΚΑ 2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Κατέθεσε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 379/97032846 από την Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 100584129_17 έγγραφο Εθνικής Τράπεζας.  

 

3.       Για την Β. Καυκάς Α.Ε.

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

 

001. ΤΕΥΔ

002. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

003. Υ/Δ μελέτης

004. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

005. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

006.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΜΕΡΟΣ 1

006.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΜΕΡΟΣ 2

006.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΜΕΡΟΣ 3

006.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΜΕΡΟΣ 4

006.5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΜΕΡΟΣ 5

006.6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΜΕΡΟΣ 6

007. ΥΠ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ

008. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

009. ΔΗΛΩΣΗ Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

011. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

008.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ,3Μ)

012. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. GRZ104018 από την ALPHA BANK σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ.101/19-9-2017 της ALPHA BANK.

 

4.       Για Παπαθανασίου Κων/νο του Νικολάου

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

 

AA 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΗΗΕ ΑΒΒ

AA 38,48,49,50 ASTRON SCHWABE ΒΕΒΑΙΩΣΗ

AA 48,49,50 CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. ALL NAHJ 2017

AA1,2,3 ISO ABB SACE, VITTUONE ITALY (MCB’S) 29-06-2020

AA5,6,7,9,10 ISO ABB STOTZ, GERMANY (PRO-M) 14-09-2018

AA12,13,14 ISO 9001 ABB FRANCE

AA38 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ IGN-CD-400-4K-NEW

AA38,48,49,50 ISO ASTRON 9001

AA48,49,50 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΗΝΙΑ

AA91 ΕΛΟΤ H05VV-F

AA93,94 ΕΛΟΤ A05VV-U

ΑΑ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ40 SD202-40

ΑΑ 12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11KW AF26-30

ΑΑ 20,21,22,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 ISO HELLENIC CABLES-9001-GR

ΑΑ 22 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ

ΑΑ1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ FH202-AC-40-0-03

ΑΑ1,2,3 CE F200 FH200 FV200

ΑΑ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ FH204 AC-40 0,03

ΑΑ3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ FH204 AC-63 – 0,03

ΑΑ5,6,7 CE ΜΙΚΟΑΥΤΟΜΑΤΩΝ SH200

ΑΑ5,6,7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 10-25-32 Α SH200 GR

ΑΑ9,10 CE ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ SD200

ΑΑ10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 SD203-40

ΑΑ12,13 CE AF26, AF30, AF38 3-pole Contactors

ΑΑ13 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15KW AF30-30

ΑΑ14 CE AF09, AF12, AF16 3-pole Contactors

ΑΑ14 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7.5 AF12-30

ΑΑ20,21,87,88,89,90,95,96,97 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ J1VV-U-R

ΑΑ38 CE ΔΗΛ.ΣΥΜ. ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 70W-1000W-2000 2017

ΑΑ87,88,90,96,97 ΕΛΟΤ J1VV-U

ΑΑ91 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ H05VV-F

ΑΑ92 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ H03VV-F

ΑΑ93,94 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ A05VV

ΑΑ98 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ UTP_5E

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΡΗΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ (Ηλεκτρολογικό Υλικό)

39521 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 379/7032854 από την Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το υπ. αρ. 100584197_17/19-9-2017 έγγραφο Εθνικής Τράπεζας.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Οικονομικός φορέας

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

31726/19-7-2017

2

Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.

31976/20-7-2017

 

Β. Καυκάς Α.Ε.

31886/19-7-2017

3

Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

31834/19-7-2017

 

Διαπιστώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς:

·         Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

·         Β. Καυκάς Α.Ε.

·         Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

 

κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.

 

Για τον οικονομικό φορέα K. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι αυτός δεν έχει συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ, στο Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, το πεδίο «Τμήματα» με περιεχόμενο: «Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά», το οποίο έπρεπε να συμπληρωθεί από τον διαγωνιζόμενο. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται από το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) [του άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016] όπου ρητώς αναφέρεται στην πρώτη σελίδα αυτού ότι:

“ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ».

 

Η υποβολή του ΤΕΥΔ είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.4.3.1.(α) της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού και η συμπλήρωση αυτού γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1 της διακήρυξης και τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Η συμπλήρωση δε του τμήματος του ΤΕΥΔ που παρέλειψε να συμπληρώσει ο οικονομικός φορέας δεν είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική και ουσιαστική για την διενέργεια του διαγωνισμού, τόσο από τον Νόμο 4412/2016 ( άρθρο 79) όσο και από την κατευθυντήρια οδηγία 15, καθώς δηλώνεται από τον οικονομικό φορέα στο πεδίο αυτό τα τμήματα για τα οποία υποβάλλει προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Η εξέταση της ορθής συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ από την επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποιείται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων, το οποίο είναι διακριτό και ανεξάρτητο στάδιο ελέγχου από το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, όπως προκύπτει από την παράγραφο 3.1.2 της Διακήρυξης, σημείο (α) και (β). Επιπλέον, η Διακήρυξη της δημοπρασίας της οποίας μέρος είναι και το ΤΕΥΔ αποτελεί διοικητική κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τη δημοπρασία και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, όσο και το διαγωνιζόμενο.

 

Ως εκ τούτου η προσφορά της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. απορρίπτεται σύμφωνα με τον παράγραφο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της Διακήρυξης εφόσον:

(α) δεν κατέθεσε ορθώς συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ, δηλαδή δεν υπέβαλλε την προσφορά του  με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 2.4.3. «Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς» της Διακήρυξης και

(β) το ΤΕΥΔ και κατ’ επέκταση  η προσφορά του περιείχε σοβαρή έλλειψη (τη μη αναγραφή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά), η οποία δεν θα μπορούσε να επιδεχθεί συμπλήρωση, καθώς το ΤΕΥΔ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και η διόρθωση ή συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται εκ του νόμου.

Η προσφορά επομένως της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των κάτωθι:

·         Ρουμελιώτης Θεόδωρου του Αθανασίου

·         Β. Καυκάς Α.Ε.

·         Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου

με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 13/2017 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, επισήμανε τα παρακάτω:

 

1. Προσφορά του Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου.

 

Σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά ο Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου είναι τα: α/α1, α/α2, α/α3, α/α15, α/α23, α/α25, α/α26, α/α28, α/α31, α/α32, α/α33, α/α34, α/α35, α/α36 α/α38, α/α46, α/α47, α/α55, α/α56, α/α57, α/α59, α/α60, α/α61, α/α62, α/α63, α/α69, α/α70, α/α71, α/α72, α/α73, α/α74, α/α75, α/α76, α/α79, α/α80, α/α81, α/α82, α/α83, α/α84, α/α85, α/α86, α/α102, α/α103 της μελέτης.

 

1.1    Για τα είδη α/α 1, 2 ,3 της μελέτης κατατέθηκε πιστοποιητικό «CB TEST CERTIFICATE» εκδοθέν από φορέα πιστοποίησης  για τη συμμόρφωση των προϊόντων με το πρότυπο IEC 61008. To πιστοποιητικό αυτό δεν αφορά στη σήμανση CE την οποία απαιτείται να φέρουν τα είδη με α/α 1,2,3 σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (σημείο (ε) της μελέτης (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017) και δεν συνιστά Πιστοποιητικό σήμανσης CE.

 

1.2    Για τα είδη α/α 23, 56, 57, 59, 71, 72, 73, 74, 85 της μελέτης δεν κατατέθηκε βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων) των υπόχρεων παραγωγών (κατασκευαστές, εισαγωγείς ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού), σύμφωνα με το σημείο (ζ) της μελέτης (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017).

 

1.3    Για το είδος α/α 25 της μελέτης «Λαμπτήρας εξοικ. Ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμμα (Ε27)» έχει προσφερθεί λαμπτήρας της κατασκευάστριας εταιρείας  LOWAL LIGHTING LTD. Κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση από την εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΕCHNIC, ως αντιπροσώπου της LOWAL LIGHTING LTD. Η Υπεύθυνη Δήλωση φέρει φυσική υπογραφή και γνήσιο της υπογραφής της νομίμου εκπροσώπου της ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΕCHNIC, όχι όμως και σφραγίδα, όπως απαιτείται από το σημείο (δ) της μελέτης (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017.

 

1.4    Για το είδος α/α 26 της μελέτης «Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27)» έχει προσφερθεί λαμπτήρας της κατασκευάστριας εταιρείας  Jiangmen CRDLIGHT Optoelectronics Technology Co. Ltd. Κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση από τον ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΟΣΙΟ νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας EUROLAMP, ως επίσημο εισαγωγέα της Jiangmen CRDLIGHT Optoelectronics Technology Co. Ltd. Η Υπεύθυνη Δήλωση φέρει φυσική υπογραφή και γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της EUROLAMP, όχι όμως και σφραγίδα, όπως απαιτείται από το σημείο (δ) της μελέτης (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017).

 

1.5    Για το είδος α/α 32 της μελέτης «Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)» έχει προσφερθεί λαμπτήρας της κατασκευάστριας εταιρείας  Jiangmen CRDLIGHT Optoelectronics Technology Co. Ltd. Κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση από τον ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΟΣΙΟ νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας EUROLAMP, ως επίσημο εισαγωγέα της Jiangmen CRDLIGHT Optoelectronics Technology Co. Ltd. Η Υπεύθυνη Δήλωση φέρει φυσική υπογραφή και γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της EUROLAMP, όχι όμως και σφραγίδα, όπως απαιτείται από το σημείο (δ) της μελέτης (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017).

 

1.6    Για τα είδη α/α 34 «Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα και α/α36 «Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα» της μελέτης έχουν προσφερθεί φωτιστικά σώματα της κατασκευάστριας εταιρείας VARDA LIGHT. Κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση από τον ΒΑΡΔΑΛΑ ΜΙΧΑΗΛ νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας VARDA LIGHT. Η Υπεύθυνη Δήλωση φέρει φυσική υπογραφή και γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της VARDA LIGHT, όχι όμως και σφραγίδα, όπως απαιτείται από το σημείο (δ) της μελέτης (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017).

 

1.7    Για το είδος α/α 28 της μελέτης «Λαπτήρας LED GU10 5W, par16» κατατέθηκε πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης του προϊόντος με τα πρότυπα ΕΝ 62560, EN 62471, EN 62493 και την Οδηγία 2006/95/EC. Στο εν λόγω πιστοποιητικό αναφέρεται ότι μόνο όταν ολοκληρωθεί η πιστοποίηση της συμμόρφωσης του είδους με όλα τα σχετικά με τη σήμανση CE πρότυπα, τότε και μόνο ο κατασκευαστής θα μπορεί να επιθέσει τη σήμανση CE επί του προϊόντος και να εκδώσει δήλωση συμμόρφωσης. Επομένως το κατατεθέν πιστοποιητικό δεν δύναται να εκληφθεί ως πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (σημείο (ε) της μελέτης (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017).

 

1.8    Για τα είδος α/α 55 της μελέτης «Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED» έχει προσφερθεί βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED με κωδικό βάσης 1731.272, κατασκευασθείσα από την ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC. Κατατέθηκε δήλωση συμμόρφωσης CE της κατασκευάστριας εταιρείας που αφορά είδη με κωδικούς 1720* και 1721* και όχι για το προσφερόμενο είδος με κωδικό 1731* και δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (σημείο (ε) της μελέτης (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017).

 

1.9    Για τα είδη α/α 75 «Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο» και α/α76 «Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο» της μελέτης δεν κατατέθηκαν πιστοποιητικά σήμανσης CE, όπως απαιτείται σύμφωνα με το σημείο (στ) (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017). Αντί αυτών κατατέθηκαν για το κάθε είδος «Δήλωση Καταχώρησης» της EUROLAMP στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία δεν συνιστά πιστοποιητικό σήμανσης CE.

 

Επομένως η τεχνική προσφορά του Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη με α/α 1, 2, 3 , 23, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 55, 56, 57, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 85 οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτού για τα συγκεκριμένα είδη. Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς του, ήτοι για τα είδη με α/α: 15, 31, 33, 35, 38, 46, 47, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 102, 103 η προσφορά του Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου  προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

 

 

2. Προσφορά της Β. Καυκάς Α.Ε.

 

Σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά η Β. Καυκάς Α.Ε. είναι τα: α/α1, α/α2, α/α3, α/α5, α/α6, α/α7, α/8 α/α9, α/α10, α/α11, α/α12, α/α13, α/α14, α/α15, Α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α25, α/α28, α/α29, α/α30, α/α31 α/α32, α/α33, α/α37, α/α38, α/α39, α/α40, α/α41, α/α42, α/α43, α/α44, α/α45, α/α46, α/α47, α/α48, α/α49, α/α50, α/α53, α/α54, α/α56, α/α57, α/α58, α/α59, α/α60, α/α61, α/α62, α/α63, α/α64, α/α65, α/α71, α/α72, α/α75, α/α76, α/α77, α/α78, α/α79, α/α80, α/α81, α/α82, α/α83, α/α84, α/α85, α/α86, α/α87, α/α88, α/α89, α/α90, α/α91, α/α92, α/α93, α/α94, α/α95, α/α96, α/α97, α/α98, α/α99, α/α105, α/α107, α/α108, α/α109 ης μελέτης.

 

2.1    Για το είδος α/α 13 «Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V» της μελέτης, το προσφερόμενο ρελέ έχει 1+1 επαφές, αντί των 2+2 επαφών που απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017). Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δηλώνει αυτή τη διαφοροποίηση, παρόλα αυτά η επιτροπή δεν κάνει αποδεκτή την απόκλιση, καθώς στη μελέτη προβλέπονται ήδη 2 είδη ρελέ με 1+1 επαφές και κανένα άλλο είδος ρελέ με 2+2 επαφές.

 

2.2    Για το είδος α/α 29 «Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)» της μελέτης, έχει προσφερθεί ο λαμπτήρας MASTER HPI-T PLUS 250W / 645 E40-92841300098 της PHILIPS. Από τις τεχνικές προδιαγραφές του λαμπτήρα προκύπτει ότι η θερμοκρασία χρώματος είναι 4.500oK αντί 3.000oK±10% που απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017). Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δηλώνει αυτή τη διαφοροποίηση, παρόλα αυτά η επιτροπή δεν κάνει αποδεκτή την απόκλιση, καθώς η θερμοκρασία χρώματος είναι βασικό χαρακτηριστικό του λαμπτήρα.

 

2.3    Για το είδος α/α 37 «Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος» της μελέτης, δεν κατατέθηκε τεχνική προσφορά με τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης κεφαλής, όπως απαιτείται σύμφωνα με το σημείο (γ) των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017).

 

2.4    Για το είδος α/α 47 «Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10» της μελέτης, κατατέθηκε πιστοποιητικό σήμανσης VDE και όχι πιστοποιητικό σήμανσης CE, όπως απαιτείται σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (σημείο (ε) του Παραρτήματος Ι – Μελέτη με αρ.13/2017).

 

2.5    Για τα είδος α/α 60 «Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00» της μελέτης, έχει προσφερθεί το είδος «PLEXO 092136», της κατασκευάστριας εταιρείας LEGRAND. Κατατέθηκε πιστοποιητικό σήμανσης ασφαλείας και όχι πιστοποιητικό σήμανσης CE, όπως απαιτείται σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (σημείο (ε) του Παραρτήματος Ι – Μελέτη με αρ.13/2017).

 

2.6    Για τα είδος α/α 64 «Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων» της μελέτης, κατατέθηκε πιστοποιητικό «CB TEST CERTIFICATE» εκδοθέν από φορέα πιστοποίησης  για τη συμμόρφωση τoυ προϊόντος με το πρότυπο IEC 61643. To πιστοποιητικό αυτό δεν αφορά στη σήμανση CE την οποία απαιτείται να φέρει το είδος σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (σημείο (ε) της μελέτης (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017) και δεν συνιστά Πιστοποιητικό σήμανσης CE.

 

2.7    Για τα είδος α/α 65 «Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m» της μελέτης, κατατέθηκε πιστοποιητικό σήμανσης VDE και όχι πιστοποιητικό σήμανσης CE, όπως απαιτείται σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (σημείο (ε) του Παραρτήματος Ι – Μελέτη με αρ.13/2017).

 

2.8    Για το είδος α/α 72 «Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός» της μελέτης, ο προσφερόμενος ρευματοδότης είναι χρώματος γκρί αντί λευκού, όπως απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017). Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δηλώνει αυτή τη διαφοροποίηση, παρόλα αυτά η επιτροπή δεν κάνει αποδεκτή την απόκλιση.

 

2.9    Για το είδος α/α 99 «Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)» της μελέτη, προσφέρεται ο λαμπτήρας HALOLUX CERAM 205W 230V E27 – 4008321393883 της OSRAM/LEDVANCE. Από τις τεχνικές προδιαγραφές του λαμπτήρα προκύπτει ότι το μήκος του λαμπτήρα είναι 105mm, ενώ το μήκος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 99mm, και ότι η διάμετρος του λαμπτήρα είναι 32mm, ενώ αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 18mm, που απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017). Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δηλώνει αυτή τη διαφοροποίηση, παρόλα αυτά η επιτροπή δεν κάνει αποδεκτή την απόκλιση, καθώς οι διαστάσεις αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά του λαμπτήρα ως προς το φωτιστικό σώμα τοποθέτησης του.

 

2.10Για το είδος α/α 109 «Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο» της μελέτης, διαπιστώθηκαν τα εξής όσον αφορά στον προσφερόμενο φωτιστικό ιστό της εταιρείας Γαβαλάς Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.:

(α) Ο προσφερόμενος ιστός αποτελείται από το πρώτο τμήμα μήκους 1m, από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ140 και πάχους 3mm, ενώ το απαιτούμενο πάχος του ελάσματος είναι 4mm, σύμφωνα με το σημείο (Β) των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος α/α109.

(β) Ο προσφερόμενο ιστός εδράζεται σε στρογγυλή χαλύβδινη πομπέ πλάκα διαμέτρου Φ300, ενώ στο σημείο (Α) των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος α/α109, αναφέρεται ότι στην πλάκα έδρασης θα πρέπει να υπάρχουν και δύο διακοσμητικοί δακτύλιοι Φ250 και Φ200 σε κωνική μορφή.

(γ) Η πλάκα έδρασης του προσφερόμενου ιστού θα φέρει 4 οπές για τη στερέωση του ιστού με κοχλιωτούς ήλους διαμέτρου 16mm, ενώ απαιτούνται 3 οπές και η στερέωση του πρέπει να γίνεται με κοχλιωτούς ήλους διαμέτρου 14mm, σύμφωνα με το σημείο (Α) των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος α/α109.

(δ) Στον προσφερόμενο ιστό η σύνδεση των δυο τμημάτων επιτυγχάνεται με συστολικό μεταλλικό διακοσμητικό δαχτυλίδι ηλεκτροσυγκολλημένο στα δύο τμήματα, ενώ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές για το είδος α/α109 τα τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με βόλτες. Η Β.Καυκάς Α.Ε. έχει επισημάνει τη διαφοροποίηση αυτή με υπεύθυνη δήλωση της, ωστόσο η επιτροπή διαγωνισμού δεν την αποδέχτηκε.  

 

Επομένως η τεχνική προσφορά της Β. Καυκάς Α.Ε. δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη με α/α 13, 29, 37, 47, 60, 64, 65, 72, 99, 109 οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτής για τα συγκεκριμένα είδη. Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς του, ήτοι για τα είδη με 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 107, 108,  η προσφορά της Β. Καυκάς Α.Ε. προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

 

3. Προσφορά του Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου

 

Σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά ο Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου είναι τα είδη με α/α: 1, 2, 3 , 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 38, 48, 49, 50, 87, 88, ,89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 της μελέτης.

 

3.1    Για τα είδη α/α 20, 21, 22, 38, 48, 49, 50, 87, 88, ,89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 της μελέτης δεν κατατέθηκε βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων) των υπόχρεων παραγωγών (κατασκευαστές, εισαγωγείς ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού), σύμφωνα με το σημείο (ζ) της μελέτης (Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017).

 

Επομένως η τεχνική προσφορά του Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ.13/2017 της διακήρυξης όσον αφορά στα είδη με α/α 20, 21, 22, 38, 48, 49, 50, 87, 88, ,89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 οπότε αποκλείεται η προσφορά αυτού για τα συγκεκριμένα είδη. Για τα υπόλοιπα είδη της προσφοράς του, ήτοι για τα είδη με α/α: 1, 2, 3 , 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14  η προσφορά του Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 21/7/2017 έως και τις 19/9/2017, εισηγείται :

 

(Α) τον αποκλεισμό της προσφοράς της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν Πρακτικό

 

(Β) την προώθηση των προσφορών των οικονομικών φορέων:

·         Ρουμελιώτης Θεόδωρου του Αθανασίου

·         Β. Καυκάς Α.Ε.

·         Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

για τα είδη με το διακριτό σημάδι (Χ)  όπως φαίνεται στον Πίνακα Ι στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

 

Πίνακας Ι

 

α/α

Είδος

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

Καυκάς Α.Ε.

Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

1

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας  2Χ40Α

Μη αποδεκτή προσφορά

X

X

2

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40

Μη αποδεκτή προσφορά

X

X

3

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63

Μη αποδεκτή προσφορά

X

X

4

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

Δεν κατατέθηκε καμία προσφορά

5

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α

 

X

X

6

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α

 

X

X

7

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α

 

X

X

8

Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ

 

X

 

9

Διακόπτης ράγας 2Χ40Α

 

X

X

10

Διακόπτης ράγας 3Χ40Α

 

X

X

11

Ενδεικτική λυχνία

 

X

 

12

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

 

X

X

13

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

 

Μη αποδεκτή προσφορά

X

14

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

 

X

X

15

Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο

Χ

X

 

16

Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29

 

X

 

17

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

 

X

 

18

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

 

X

 

19

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

 

X

 

20

Καλώδιο J1VV-U, 5X10 mm2, (NYY)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

21

Καλώδιο J1VV-U, 5X16 mm2, (NYY)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

22

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

23

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)

Μη αποδεκτή προσφορά

X

 

24

Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)

 

X

 

25

Λαμπτήρας εξοικ. Ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμμα (Ε27)

Μη αποδεκτή προσφορά

X

 

26

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27)

Μη αποδεκτή προσφορά

 

 

27

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

Δεν κατατέθηκε προσφορά

28

Λαπτήρας LED GU10 5W, par16

Μη αποδεκτή προσφορά

X

 

29

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

 

Μη αποδεκτή προσφορά

 

30

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27)

 

X

 

31

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40)

Χ

X

 

32

Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)

Μη αποδεκτή προσφορά

X

 

33

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40)

Χ

X

 

34

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

Μη αποδεκτή προσφορά

 

 

35

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα

Χ

 

 

36

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

Μη αποδεκτή προσφορά

 

 

37

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

 

Μη αποδεκτή προσφορά

 

38

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W

Χ

X

Μη αποδεκτή προσφορά

39

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο

 

X

 

40

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο

 

X

 

41

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο

 

X

 

42

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400

 

X

 

43

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ300

 

X

 

44

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ250

 

X

 

45

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

 

X

 

46

Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 διαιρούμενη

Χ

X

 

47

Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10

Χ

Μη αποδεκτή προσφορά

 

48

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

49

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

50

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

51

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

Δεν κατατέθηκε προσφορά

52

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

Δεν κατατέθηκε προσφορά

53

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α

 

X

 

54

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α

 

X

 

55

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

Μη αποδεκτή προσφορά

 

 

56

Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη

Μη αποδεκτή προσφορά

X

 

57

Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη

Μη αποδεκτή προσφορά

X

 

58

Διακόπτης ράγας 3Χ63Α

 

X

 

59

Κλέμμενς για καλώδια των 4mm2 (σε σειρές)

Μη αποδεκτή προσφορά

X

 

60

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00

Χ

Μη αποδεκτή προσφορά

 

61

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00

Χ

X

 

62

Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α

Χ

X

 

63

Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α

Χ

X

 

64

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

 

Μη αποδεκτή προσφορά

 

65

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

 

Μη αποδεκτή προσφορά

 

66

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

Δεν κατατέθηκε προσφορά

67

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

Δεν κατατέθηκε προσφορά

68

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

Δεν κατατέθηκε προσφορά

69

Προβολέας LED 20 W

Χ

 

 

70

Προβολέας LED 50 W

Χ

 

 

71

Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο

Μη αποδεκτή προσφορά

X

 

72

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

Μη αποδεκτή προσφορά

Μη αποδεκτή προσφορά

 

73

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

Μη αποδεκτή προσφορά

 

 

74

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

Μη αποδεκτή προσφορά

 

 

75

Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο

Μη αποδεκτή προσφορά

X

 

76

Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο

Μη αποδεκτή προσφορά

X

 

77

Σωλήνα τύπου courbi Φ13,50 mm

 

X

 

78

Σωλήνα τύπου courbi Φ16 mm

 

X

 

79

Τηλεφωνικό κλιπ RJ11

Χ

X

 

80

Τηλεφωνικό κλιπ RJ45

Χ

X

 

81

Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α

Χ

X

 

82

Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α

Χ

X

 

83

Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α

Χ

X

 

84

Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α

Χ

X

 

85

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm)

Μη αποδεκτή προσφορά

X

 

86

Ταινία μονωτική

Χ

X

 

87

Καλώδιο J1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

88

Καλώδιο J1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

89

Καλώδιο J1VV-U, 3X10 mm2, (NYY)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

90

Καλώδιο J1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

91

Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

92

Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

93

Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

94

Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

95

Καλώδιο J1VV-U, 3X16 mm2, (NYY)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

96

Καλώδιο J1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

97

Καλώδιο J1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

98

Καλώδιο UTP cat5e

 

X

Μη αποδεκτή προσφορά

99

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

 

Μη αποδεκτή προσφορά

 

100

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

Δεν κατατέθηκε προσφορά

101

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

Δεν κατατέθηκε προσφορά

102

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W, 600mm

Χ

 

 

103

Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 18W, 1200mm

Χ

 

 

104

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

Δεν κατατέθηκε προσφορά

105

Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm)

 

X

 

106

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

 

 

 

107

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W

 

X

 

108

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-80W

 

X

 

109

Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο

 

Μη αποδεκτή προσφορά

 

 

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.1 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος