Απόφαση αριθμ. 29/405/2017

 Αριθμός Πρακτικού 29

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-10-2017

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 48293/20-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωργ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 405η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 47809/18-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Δικηγόρου»

  Με το παρόν σας ενημερώνουμε κατά πρώτον ότι την 4 Μαΐου 2017 καταθέσαμε έκθεση απόψεων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την από 27-9-13 με αρ. 37 προσφυγή στα ίδια δικαστήρια του κου Νικολάου Γιαννακόπουλου και ομοίως σχετικά με την με αρ. 38 προσφυγή Γεωργίου Γιαννακόπουλου.  Οι προσφυγές στρέφονταν κατά της επιβολής εισφοράς σε χρήμα που επιδόθησαν στους ανωτέρω για οικόπεδα τους που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα».  Η εκδίκαση των προσφυγών αναβλήθηκε και παραπέμφθηκε στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου να συζητηθεί στην 7-12-2017 στις 10:00.

  Επίσης για δικαίωμα αποζημίωσης των ιδίων ανωτέρω ιδιοκτητών και για τα ίδια αρχικά οικόπεδα στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» είναι ορισμένο να εκδικαστεί στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου την 18-10-2017 ο καθορισμός της οριστικής τιμής αποζημίωσης (εξ όσον γνωρίζουμε η συζήτηση θα λάβει αναβολή).

  Τώρα με την παρούσα αποστέλλουμε όλα τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης των προσφυγών κατά της επιβολής εισφοράς σε χρήμα και την έκθεση την οποία έχουμε ήδη καταθέσει και παρακαλούμε να ορίσετε δικηγόρο για την αντιπροσώπευση του ΟΤΑ στην εξ΄ αναβολής συζήτηση των προσφυγών την 7-12-17.

Θέτω υπ΄ όψιν σας ότι ορισθείσα δικηγόρος για τον καθορισμό τιμής μονάδος στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου είναι η κα Αγγελική Παπαβενετίου.

  Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν ότι από όσο γνωρίζουμε οι προσφεύγοντες δεν έχουν καταβάλει στο Δήμο το 20% της οφειλής τους ώστε να καταστήσουν έγκυρες τις προσφυγές τους.

 

    Ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα  παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση των ανωτέρω προσφυγών στη δικάσιμο της 07-12-2017  ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικασίμους αυτών, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υπομνήματα, θα παρακολουθήσει την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, θα ασκήσει εφέσεις κατά των εκδοθησόμενων αποφάσεων εάν θίγουν τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.  Για τον λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Παπαβενετίου Αγγελική.

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των  κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ.,  διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

     Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Παπαβενετίου Αγγελική, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση των α)με αριθμό καταχώρησης 37/2013 προσφυγής Γεωργίου Γιαννακόπουλου κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπά και β)με αριθμό καταχώρησης 38/2013 προσφυγή Νικολάου Γιαννακόπουλου κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπά, κατά τη δικάσιμο της 07-12-2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικασίμους ήθελε συζητηθούν, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υπομνήματα, να παρακολουθήσει την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, να ασκήσει  εφέσεις κατά των εκδοθησόμενων αποφάσεων εφόσον βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος των εν λόγω υποθέσεων.

        Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.    

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/405/2017.-

Leave a Comment