Απόφαση αριθμ. 30/430/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 430η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 48534/4320/23-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό  41882 / 2017 αιτημά τους οι 1. Μαζιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και η συζ. αυτού  2. Μαζιώτη Δήμητρα το γένος Βάϊα ως φερόμενοι ιδιοκτήτες σε ποσοστό 50% έκαστος του αρχικού και μέχρι την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0511001 εβρισκόμενο εις το ΟΤ.719 στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” και

ΖΗΤΟΥΝ τον εξώδικο συμβιβασμό:

α) για το δικαίωμα αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης και συγκεκριμένα για 19,69 τμ έκαστος δηλαδή συνολικά για 39,38 τμ και με τιμή τετραγωνικού μέτρου 120/τμ δηλαδή με το ποσό των 4725,60 συνολικά.

β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας τους όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” 1/2013.

 

ΤΩΡΑ και α) μετά την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) της Πολεοδομικής Μελέτης στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” και β) κατόπιν της με αρ. 66264 / 6-12-2012 απόφασης του  Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της προαναφερόμενης Π.Ε..

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες τιμές μονάδος αποζημίωσης των αιτούντων τόσο για τη γη όσο και για τα επικείμενα είναι σύμφωνες με τις αξίες γης που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 512 / 2013 και 82 / 2016 αποφάσεις του και με τις αξίες επικειμένων όπως αυτές καθορίστηκαν με το Πρακτικό 1/ 2013 της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τους αιτούντες:

 

α) για το έλλειμμα γης 1. τον Δημήτρη Μαζιώτη για 19,69 τμ με 120€/τμ = 2.362,80 € 2. Δήμητρα Μαζιώτη για 19,69 τμ με 120€/τμ = 2.362,80 € δηλαδή συνολικά την αποζημίωση των 39,38τμ με το ποσό των 39,38τμ*120€/τμ= 4.725,60 €

β) για τα επικείμενα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα με  1.162,00 €

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0523048

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΜΑΝΤΡΑ

4,40 κ.μ.

ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

80,00 €/κ.μ.

352,00 €

1.162,00

50,00% έκαστος

581,00 έκαστος

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

60,00 μ.μ.

13,50 €/μ.μ.

810,00 €

 

γ) για τα καταγεγραμμένα κτιριακά επικείμενα αμφότερα χαρακτηρισμένα ως ερείπια α. Ισόγειο Κεραμοσκεπές (1/Κ) ρυμοτομούμενου όγκου 440 κμ και β. Ισόγειο Κεραμοσκεπές (1/Κ) ρυμοτομούμενου όγκου 69 κμ ναι μεν η προτεινόμενη αξία από την επιτροπή ήταν 18 € / κ.μ. αλλά η άποψη της υπηρεσίας είναι ότι δεν δυνάμεθα να αποζημιώσουμε με εξώδικο συμβιβασμό κτίρια και ούτε μπορούν να ισχύουν αυτές οι αξίες της επιτροπής για κτίρια που δεν διαθέτουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Άδεια δόμησης.

 

Συνολικά η αποζημίωσή των αιτούντων αυτής και βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε  (4.725,60+1.162,00=) 5.887,60 €.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει ως προς τον εξώδικο συμβιβασμό να συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και να ενεργήσει για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί εις στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου.

 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αναφερομένου αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης και των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας με  αρ. κτ. 0511001 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 719 στο σχέδιο πόλης της περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, θα συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και θα ενεργήσει για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των  κ.κ. Νανόπουλου Β., Δημητρόπουλου Κ. και Κορδώση Χ.,  διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

    Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του αιτήματος των Μαζιώτη Δημητρίου του Κωνσταντίνου και της συζύγου του Μαζιώτη Δήμητρας το γένος Βάϊα, ως φερομένων ιδιοκτητών σε ποσοστό 50% έκαστος γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0511001 στο Ο.Τ. 719 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, οι οποίοι ζητούν εξώδικο συμβιβασμό για το δικαίωμα αποζημίωσης γης λόγω ελλείμματος γης συνολικού εμβαδού 39,38τ.μ. και αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας τους, όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων,  να συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, όπως ακριβώς και  αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.  

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν  καθώς  και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/430/2017.-