Απόφαση αριθμ. 30/431/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 431η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 21317/2016/26-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου και συμψηφισμό με οφειλή εισφοράς σε χρήμα”

 

Με το υπ’αριθμ 21317 / 2016 αίτημά τους δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου τους Ασπροποταμίτη Ιωάννας οι  1. Αφροδίτη Δημ. Μεγαρίτου και 2. Δήμητρα Δημ. Μεγαρίτου ζητούν να καθοριστεί συμβιβαστική τιμή μονάδος αποζημίωσης για έλλειμμα γης 290,96 τμ (ΚΑΕΚ δεσμευόμενου τμήματος 280556008008) λόγω ρυμοτόμησης και δημιουργίας ΚΧ επί της (αρχικής) ιδιοκτησίας με  αρ. κτ. 0625011 που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” και στα ΚΧ. 862 & ΟΤ 861.

Η προτεινόμενη από μέρους των ιδιοκτητριών τιμή είναι τα 162,03 €/τμ ή όσο προκύπτει κατά την ερμηνεία  (δηλ. 162,0373..) ώστε η αποζημίωση να συμψηφίζεται ακριβώς με την υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα δηλ. (336,77τμ*140€/τμ) ή (168,38*2*140€/τμ)=47.146,40 € και με αυτόν τον τρόπο να εξαλειφθούν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο των κληρονόμων του Μεγαρίτη Ι. Δημητρίου όσο και του Δήμου προς αυτούς. Σε

 

Οι αιτούντες κάνουν αναφορά στα με αρ.πρωτ. 66168 & 69150 / 2013 αιτήματα αποζημίωσης & συμψηφισμού του δικαιοπαρόχου αυτών Μεγαρίτη Δημήτριου για τα οποία εισηγηθήκαμε τότε με το αρ.πρωτ.69345/2013 εγγραφό μας και ορίστηκε δικηγόρος η κα. Τσάτσαρη Θεοδώρα με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (αρ.πρακτικού 1/16/2014) ώστε να γνωμοδοτήσει για την υπόθεση η οποία και το έπραξε προτείνοντας ως συμφέρουσα την πρόταση (Α) της εισήγηση δηλ. τα 185,00 €/τμ. Έκτοτε δεν υπήρξε κάποια απόφαση η οποία να είναι εις γνώση της υπηρεσίας μας αλλά εν τω μεταξύ είχε εκδοθεί και λάβαμε γνώση για την με αριθμό 512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων η οποία καθόριζε τις αξίες γης σε  120,00 €/τμ η οποία αξία είναι σε ισχύ και αποδεκτή μέχρι σήμερα κατόπιν και της με αρ. 82 / 2016 Απόφασης Δ.Σ. Κορινθίων.

 

Συνεπώς η πρόταση της υπηρεσίας είναι να καθοριστεί η αξία αποζημίωσης της γης σε  120,00 €/τμ.  Και η αποζημίωση των αιτουσών να ανέλθει σε 290,96τμ*120€/τμ= 34.915,20€

 

Σε ότι αφορά τον ζητούμενο συμψηφισμό θα πρέπει να αποφασισθεί μετά τον καθορισμό της αποζημίωσης και τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και κατόπιν σχετικής εισήγησης των οικονομικών υπηρεσιών.

 

Σημειώνουμε ότι οι αιτούντες ζητάνε συν των άλλων να παρασταθούν στην συνεδρίαση της επιτροπής και του Δ.Σ. Κορινθίων.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αναφερομένου αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με  αρ. κτ. 0625011 που βρίσκεται στα ΚΧ 862 & Ο.Τ. 861 στο σχέδιο πόλης της περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, θα συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και θα ενεργήσει για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα.  Σε ό,τι αφορά τον αιτούμενο από τις ανωτέρω συμψηφισμό προτείνει να μην εξεταστεί στην παρούσα συνεδρίαση, αλλά να εξεταστεί μετά τον καθορισμό της αποζημίωσης και της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των  κ.κ. Νανόπουλου Β., Δημητρόπουλου Κ. και Κορδώση Χ.,  διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

    Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του αιτήματος των Αφροδίτης Δημ. Μεγαρίτου και Δήμητρας Δημ. Μεγαρίτου, ως κληρονόμων του δικαιοπαρόχου αυτών Μεγαρίτη Δημητρίου, για ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0625011 στα ΚΧ 862 & Ο.Τ. 861 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου (ΚΑΕΚ δεσμευόμενου τμήματος 280556008008), οι οποίες ζητούν εξώδικο συμβιβασμό για το δικαίωμα αποζημίωσης γης λόγω ελλείμματος γης συνολικού εμβαδού 290,96τ.μ.,  να συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, όπως ακριβώς και  αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

  Β.- Δεν εξετάζει στην παρούσα συνεδρίαση το αίτημα συμψηφισμού των εκατέρωθεν υποχρεώσεων μεταξύ του Δήμου και των Αφροδίτης Δημ. Μεγαρίτου και Δήμητρας Δημ. Μεγαρίτου, ως κληρονόμων του δικαιοπαρόχου αυτών Μεγαρίτη Δημητρίου, και ορίζει πως θα εξεταστεί μετά τον καθορισμό της αποζημίωσης και της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Γ. Παραπέμπει το θέμα της εξέτασης του αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για το δικαίωμα αποζημίωσης γης λόγω ελλείμματος γης των ως άνω αιτουσών στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κατόπιν της γνωμοδότησης της πληρεξούσιας δικηγόρου, λόγω του ποσού της αποζημίωσης, που ξεπερνάει τις 30.000,00€.

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν  καθώς  και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/431/2017.-