Συμμετοχή του Δήμου στη θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  303/2017
 
 Θέμα μοναδικό Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Κλένιας ΄΄Ο Άγιος Παντελεήμων΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19. Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος του θέματος  «Συμμετοχή του Δήμου στη θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Κλένιας ΄΄Ο Άγιος Παντελεήμων΄΄» που θα πραγματοποιηθεί την 16-9-2017,επειδή  δεν προβλέπεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τότε. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον  το ανωτέρω θέμακαι ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στη θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Κλένιας ΄΄Ο Άγιος Παντελεήμων΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 38772/4-9-2017 εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κων/νου Παρτσινέβελου , η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας “Ο Άγιος Παντελεήμων” αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 38485/01.09.2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στη θεατρική παράσταση που διοργανώνει το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017, με την κάλυψη μέρους των απαιτούμενων δαπανών.
 
Πρόκειται για την κωμωδία του Μολιέρου «Γιατρός με το στανιό» την οποία θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα του  Πολιτιστικού Συλλόγου της Κλένιας στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης». Η εν λόγω εκδήλωση που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας, ενισχύει παράλληλα την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες προάγουν τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών.
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τη δαπάνη για την ηχητική – φωτιστική κάλυψη της θεατρικής παράστασης ποσού, έως 300,00€ (πλέον Φ.Π.Α.). Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
 
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
α) με τη συμμετοχή του Δήμου στη θεατρική παράσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλένιας «Ο Άγιος Παντελεήμων»,
β)με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 300,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην παρουσίαση της θεατρικής παράστασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Κλένιας « Ο Άγιος Παντελεήμων» με το ποσό των 300,00 € πλέον Φ.Π.Α., για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της θεατρικής παράστασης που θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ» την 16η Σεπτεμβρίου 2017.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 300,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
 
Ψηφίζει τη διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 300,00 € (πλέον ΦΠΑ)
        
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 303/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης