Αναγκαιότητα εκμίσθωσης ακινήτου Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  304/2017
 
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης ακινήτου Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.     Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης ακινήτου Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
– την αριθ. πρωτ. 38412/31-08-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Κορινθίων έχει στην ιδιοκτησία του το ακίνητο της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου. Σύμφωνα με την 21/351/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελείται από οικόπεδο εκτάσεως 1.292,02τ.μ. όπου το ισόγειο με τα καταστήματα καταλαμβάνει έκταση 839,58μ2 (χωρίς το αίθριο και τις στοές), βάση της 806/2000 άδειας οικοδομής της Πολεοδομίας Κορίνθου. Κρίνουμε αναγκαία την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου ώστε να αξιοποιηθεί το ακίνητο και να μην υπάρχει απώλεια εσόδων στο Δήμο.
Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει  αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την εκμίσθωση ή όχι του ανωτέρω ακινήτου».
– την από 01-09-2017 εισήγηση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Κορινθίων έχει στην ιδιοκτησία του το ακίνητο της Δημοτικής αγοράς Κορίνθου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου (Ο.Τ. 8) στην Κόρινθο.
Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού Ε=1.292,02Μ2 και περιλαμβάνει ισόγειο χώρο εμβαδού Ε(ισ.) = 839,58μ2 καθώς και αντίστοιχο υπόγειο χώρο εμβαδού Ε(υπ.) = 839,58μ2.
Στο συγκεκριμένο κτίριο υπάρχουν κάποια προβλήματα αποσάθρωσης και υγρασίας λόγω ελλιπούς μονώσεως.
Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Κορινθίων χρήζει πλήρους Ανακαίνισης και Ανακατασκευής ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και να αποφέρει έσοδα στον Δήμο από την πραγματοποίηση μίσθωσης  των είκοσι δύο (22) σημερινών καταστημάτων (με τους  αντίστοιχους  υπόγειους χώρους που υπάρχουν).
Ήδη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων υπάρχει πρόταση Ανακαίνισης – Συντήρησης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς, ώστε να γίνει εξαρχής υγρομόνωση και θερμομόνωση του κτιρίου κα ενισχύοντας τα σημεία αποσάθρωσης, σεβόμενη τον χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική του κτιρίου.
Έτσι δύναται το σημερινό ‘’ακατοίκητο΄΄ κτίριο της Δημοτικής Αγοράς να μεταμορφωθεί σε ένα βιοκλιματικό κτίριο με όλες τις σύγχρονες κτιριακές ανέσεις κρατώντας την σημερινή κύρια όψη του (θα υπάρχει ξεχωριστός κλιματισμός σε όλους τους χώρους των καταστημάτων με τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων στην ταράτσα του κτιρίου.
 Θα κατασκευαστεί μία  ανοιγόμενη συρόμενη οροφή πάνω από τον χώρο του υπάρχοντος αίθριου, ώστε να μπορεί ο εν λόγω χώρος να χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις, θα τοποθετηθούν σύγχρονα ρολά ασφαλείας για τα καταστήματα, θα τοποθετηθούν δάπεδα με σύγχρονες προδιαγραφές υγιεινής κλπ.
 
 
Ο  Δήμος Κορινθίων κρίνει αναγκαία την εκμίσθωση του κτιρίου της Δημοτικής αγοράς Κορίνθου με σκοπό να αξιοποιηθεί το ακίνητο και να μην υπάρχει απώλεια εσόδων και δημιουργία εξόδων από τον Δήμο.
Η εκμίσθωση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 1 του Ν. 3463/2006 με Δημοπρασία. Αν η Δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η  διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη. 
Ο πλειοδότης μισθωτής θα Ανακαινίσει – Ανακατασκευάσει το κτίριο της Δημοτικής αγοράς με εργασίες που θα γίνουν στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του και με μελέτη που θα εγκριθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου..   
Ο πλειοδοτών επιχειρηματίας θα είναι υποχρεωμένος να ανακαινίσει την Δημοτική Αγορά με δικούς του πόρους,  όπως είναι στα σχέδια που θα του προσκομισθούν από την Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων και σύμφωνα με την Συγγραφή ΄Υποχρεώσεων καθώς και τους όρους εκτέλεσης του έργου, τα οποία θα  υπογραφούν αρμοδίως και θα επισυναφθούν στο συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του πλειοδοτούντα επιχειρηματία, ύστερα από την ανακήρυξη του Διαγωνισμού.   
Παρεμβάσεις θα επιτρέπονται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων, καθώς όλος ο εξωτερικός χώρος του κτιρίου θα παραμείνει αναλλοίωτος, ενιαίος και μοναδικός, όπως ακριβώς θα έχει επισκευαστεί και διαμορφωθεί, βάση των υφισταμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων.
Ο πρώτος όροφος της Δημοτικής Αγοράς που χρησιμοποιείται από την Φιλαρμονική, θα επισκευαστεί εξωτερικά από τον πλειοδοτούντα επιχειρηματία, αλλά θα παραμείνει στην χρήση του Δήμου Κορινθίων και δεν θα εκμισθωθεί.
Ο Δήμος Κορινθίων θα έχει το δικαίωμα να διοργανώνει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στον αίθριο χώρο του κτιρίου, κάποιες ημέρες τον χρόνο και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
Ο πλειοδοτών επιχειρηματίας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν γένει συντήρηση, την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς.
Περισσότερες λεπτομέρειες και όροι του εν λόγω εγχειρήματος, θα διατυπωθούν στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και στο έγγραφο Συγγραφής Υποχρεώσεων και όρων εκτέλεσης του έργου, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
Προκειμένου να είναι βιώσιμη η εκμίσθωση στον όποιο ενδιαφερόμενο πλειοδότη μισθωτή, αυτός θα δικαιούται να υπομισθώσει τα καταστήματα και να διαρρυθμίσει τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν (συνένωση ή διαίρεση καταστημάτων).  
Η υπομίσθωση επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 47 του Π.Δ. 715/1979, το άρθρο 11 του Π.Δ. 34/1995 καθώς και το άρθρο 3 του Π.Δ. 270/81, υπό την προϋπόθεση ότι: α) θα λάβει σχετική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, β) ο  μισθωτής θα εξακολουθεί έναντι του Δήμου να ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με τον υπομισθωτή, βάσει των όρων της κύριας συμβάσεως μισθώσεως, γ) η υπεκμίσθωση θα πρέπει να συνομολογηθεί για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει την αρχική μίσθωση και δ) ο αρχικός μισθωτής θα υποβάλλει αντίγραφο του συμφωνητικού υπεκμίσθωσης στο Δήμο.
Η υπομίσθωση δεν θα σημαίνει μεταβίβαση της αρχικής μισθωτικής σχέσης, αλλά μεταβίβαση του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή της χρήσης του μισθίου (καταστήματος) η οποία θα επέρχεται με μονομερή ενέργεια του μισθωτή  δίχως όμως να προκαλεί μεταβίβαση ή διατάραξη της αρχικής μισθωτικής σχέσης.
Έτσι ο Δήμος χωρίς να ξοδέψει χρήματα από το ταμείο του, θα καταφέρει να δημιουργηθεί στο κέντρο της Πόλης της Κορίνθου ένα ανανεωμένο και πλήρες ανακαινισμένο λειτουργικό κτίριο Δημοτικής Αγοράς.
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την εκμίσθωση ή όχι του ακινήτου της Δημοτικής αγοράς».
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι ήρθαμε να συζητήσουμε για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα  με ελλιπή στοιχεία. Στην εισήγηση δεν αναφέρεται το ύψος της ανακαίνισης. Επίσης δεν αναφέρεται το ποσό που θα εισπραχθεί από τον Δήμο σε περίπτωση ανακαίνισης της Δημοτικής Αγοράς και εκμίσθωση των καταστημάτων από τον Δήμο.
Πιστεύω ότι η εκμίσθωση θα μπορούσε να γίνει για δέκα (10) χρόνια, ικανός χρόνος για απόσβεση από τον επιχειρηματία και όχι για είκοσι πέντε (25) έτη που προτείνεται. Μην το βλέπετε καθαρά με οικονομικά κριτήρια. Εδώ μιλάμε για Δημοτική Αγορά και όχι για πολυκατάστημα. Θεωρώ ότι πρέπει να μείνει η φυσιογνωμία της Δημοτικής Αγοράς όπως είναι και η ανακαίνιση να γίνει με χρηματοδότηση από τον Δήμο.
Ο κ. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι δεν συμφωνούμε με την συνεργασία Δήμου με ιδιώτη για την ανακαίνιση της Δημοτικής Αγοράς και μάλιστα για είκοσι πέντε (25) χρόνια. Βλέπουμε σήμερα ένα σχέδιο εξ΄ αποστάσεως για το οποίο θα μπορούσαμε αν μας είχε δοθεί να είχαμε προτάσεις. Θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί ολοκληρωμένη μελέτη του έργου και με χρηματοδότηση από τον Δήμο να γινόταν η ανακαίνιση,  αναπαλαίωση και εκμίσθωση των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς.
Ο κ. Τιμολέων Πιέτρης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είναι μια καλή κίνηση η εκμίσθωση της Δημοτικής Αγοράς σε ιδιώτη  επιχειρηματία ο οποίος αναλαμβάνοντας την, θα προσδώσει αναπτυξιακό χαρακτήρα προς όφελος των δημοτών και του Δήμου. 
 Ο κ. Βασίλειος Πανταζής μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι έπρεπε να είχε γίνει διαβούλευση ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους οι τοπικοί  φορείς και κατόπιν να ερχόταν με ολοκληρωμένη εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχω πειστεί για την είκοσι πενταετή διάρκεια της μίσθωσης. Είμαι αντίθετος για την εκμίσθωση της Δημοτικής Αγοράς σε επιχειρηματία.
Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είμαι θετικός με την εισήγηση της εκμίσθωσης της Δημοτικής Αγοράς σε επιχειρηματία με όποιο αποτέλεσμα και αν επιτευχθεί. Σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος κατά την διαδικασία της δημοπρασίας, η ανακαίνιση  και εκμίσθωση των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς να γίνει από τον Δήμο. Επίσης να υπάρξει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η κα. Μαρίνα Ταουξίδη Πρόεδρος του ΟΕΒΕ Ν. Κορινθίας μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είναι σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δημοτική Αγορά. Ζητάμε στη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς να δοθεί βάρος στα αγροτικά προϊόντα του Δήμου μας. Θα είμαστε συνοδοιπόροι σ΄ οτιδήποτε.
 Ο Δήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πρέπει να βάλουμε τη βάση για να προχωρήσει το θέμα της Δημοτικής Αγοράς. Μέχρι σήμερα έχει γίνει ο Αρχιτεκτονικός  σχεδιασμός  ανακαίνισης της Δημοτικής Αγοράς από τον Αρχιτέκτονα – μηχανικό και σύμβουλό μου κ. Χρυσόστομο Γαλλίκα.
Πιστεύω ότι αυτό που προτείνουμε, με την  εκμίσθωση της Δημοτικής Αγοράς σε επιχειρηματία, ο οποίος θα   την ανακαινίσει και  ανακατασκευάσει,  είναι ο καλλίτερος. Η χρονική διάρκεια των είκοσι πέντε (25) ετών είναι ικανοποιητική για σοβαρή επένδυση από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο επιχειρηματίας θα δοκιμάζεται από τις μισθώσεις των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς, συντήρηση, διατήρηση, καθαρισμό κλπ και ο χρόνος αυτός είναι ικανός προκειμένου να γίνει απόσβεση. 
 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει την εκμίσθωση της Δημοτικής Αγοράς, με τους παραπάνω όρους όπως αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας συμπληρώνοντας την και με τον όρο  η υπεκμίσθωση των καταστημάτων σε επιχειρηματίες, εμπόρους, θα γίνεται μόνο για προϊόντα γης, είδη διατροφής, εκτός από προϊόντα θαλάσσης, όπως ιχθυοπωλεία, ούτε βιομηχανικά, ούτε ηλεκτρονικά και να λειτουργήσει και κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.  1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 3. Χρήστου Κορδώση, 4. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη, 5. Βασιλείου Πανταζή, 6. Αλέξανδρου Γκουργιώτη, 7. Μαρίας Δημητριάδη και 8.Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλου)
 
Α) Την αναγκαιότητα εκμίσθωσης του κτιρίου της Δημοτικής αγοράς Κορίνθου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου (Ο.Τ. 8), στην Κόρινθο, με σκοπό να αξιοποιηθεί το ακίνητο.
Β) Η εκμίσθωση του ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών κλπ» αφού συμπεριληφθούν  σ΄ αυτούς και οι παρακάτω όροι:
          Η  διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη. 
          Ο πλειοδότης μισθωτής θα Ανακαινίσει – Ανακατασκευάσει το κτίριο της Δημοτικής αγοράς με εργασίες που θα γίνουν στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του και με μελέτη που θα εγκριθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
          Παρεμβάσεις επιτρέπονται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων, καθώς όλος ο εξωτερικός χώρος του κτιρίου θα παραμείνει αναλλοίωτος και μοναδικός, όπως ακριβώς θα έχει επισκευαστεί και διαμορφωθεί, βάση των υφισταμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων.
          Ο πρώτος όροφος της Δημοτικής Αγοράς που χρησιμοποιείται από την Φιλαρμονική, θα επισκευαστεί εξωτερικά από τον πλειοδοτούντα επιχειρηματία, αλλά θα παραμείνει στην χρήση του Δήμου Κορινθίων και δεν θα εκμισθωθεί.
          Ο Δήμος Κορινθίων θα έχει το δικαίωμα να διοργανώνει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στον αίθριο χώρο του κτιρίου, κάποιες ημέρες τον χρόνο και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
          Ο πλειοδοτών επιχειρηματίας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν γένει συντήρηση, την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς.
          Ο πλειοδότης μισθωτής, θα δικαιούται να υπομισθώσει τα καταστήματα και να διαρρυθμίσει τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν (συνένωση ή διαίρεση καταστημάτων). 
          Επιτρέπεται η υπομίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι: α) ο  μισθωτής θα εξακολουθεί έναντι του Δήμου να ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με τον υπομισθωτή, βάσει των όρων της κύριας συμβάσεως μισθώσεως, β)  η υπεκμίσθωση θα πρέπει να συνομολογηθεί για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει την αρχική μίσθωση και γ) ο αρχικός μισθωτής θα υποβάλλει αντίγραφο του συμφωνητικού υπεκμίσθωσης στο Δήμο.
          Η υπομίσθωση δεν θα σημαίνει μεταβίβαση της αρχικής μισθωτικής σχέσης, αλλά μεταβίβαση του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή της χρήσης του μισθίου (καταστήματος) η οποία θα επέρχεται με μονομερή ενέργεια του μισθωτή  δίχως όμως να προκαλεί μεταβίβαση ή διατάραξη της αρχικής μισθωτικής σχέσης.
          η υπεκμίσθωση των καταστημάτων σε επιχειρηματίες, εμπόρους, θα γίνεται μόνο για προϊόντα γης, είδη διατροφής, εκτός από προϊόντα θαλάσσης όπως ιχθυοπωλεία, ούτε βιομηχανικά, ούτε ηλεκτρονικά και να λειτουργήσει και κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 304 / 2017.
 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
             ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης