Τροποποίηση της αριθμ. 176/2017 απόφασης Δ. Σ.του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  312/2017

 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 176/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”, για την επίβλεψη των Δημοσίων Συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.     Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 176/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”, για την επίβλεψη των Δημοσίων Συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 176/2017 αποφασίσαμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το νομικό μας πρόσωπο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων, προκειμένου να παρέχουμε την τεχνική εποπτεία και επίβλεψη  των Δημοσίων Συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητας του Νομικού Προσώπου.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την με αριθμ. 81/2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω νομικού προσώπου, περί τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης, σε ότι αφορά το παράρτημα Ι αυτής καθώς και τη προσθήκη εκπροσώπησης του νομικού προσώπου στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης και ζήτησε την έγκρισή της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την με αριθμ. 81/28-08-2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 12 & 44 του Ν. 4412/2016, μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση της με αριθμ. 176/2017 (ΑΔΑ: 6Ζ5ΒΩΛ7-Ο56) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του νομικού του προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ
 
Στην Κόρινθο, σήμερα την ……………….., μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1.       Ο Δήμος Κορινθίων, που εδρεύει στη Κόρινθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων και ο οποίος θα αποκαλείται στην παρούσα, χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» και
2.       Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» που εδρεύει στην Κόρινθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Γεώργιο Φαρμάκη και ο οποίος θα αποκαλείται στην παρούσα, χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου»,
Έχοντας υπόψη την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1.                                                       Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2.                                                       Τα άρθρα 12 & 44 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,
3.                                                       Το ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «Αιγιαλός , παραλία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4.                                                       Τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά  τα ακόλουθα:
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
 
Ο Κύριος του Έργου έχει ψηφίσει για το έτος 2017 Τεχνικό Πρόγραμμα , τα έργα και τις μελέτες του οποίου προγραμματίζει να υλοποιήσει εντός του τρέχοντος έτους, και θα αναφέρονται  στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Το σύνολο των έργων του Τεχνικού Προγράμματος αποτυπώνονται στο Παράρτημα της Παρούσας.
Δεδομένου ότι:

ο Κύριος του Έργου δεν έχει τεχνική επάρκεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητας του, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνική υπηρεσία, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα των άρθρων 100  του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 25 του Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

 

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου («του Έργου») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες :
1.                   Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, σύνταξη και θεώρηση μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2.                   Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3.                   Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
4.                   Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
5.                   Παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
6.                   Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) 
7.                   Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική τεκμηρίωση.
 
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
·                     Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
·                     Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του
·                     Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
·                     Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
·                     Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου
·                     Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης
·                     Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
·                     Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
·                     Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
·                     Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
·                     Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου
·                     Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών
·                     Τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων και ειδικότερα την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την υπόδειξη για ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, τυχόν επιτροπών ενστάσεων, την ευθύνη της αξιολόγησης των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης.
·                     Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας με στελέχη της
·                     Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
·                     Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης – διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις των έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Κυρίου του έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 462.845,00 Ευρώ (536.992,81 μείον το ποσό των 74.147,81που αφορά τις συνεχιζόμενες μελέτες) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και αφού εγκριθεί αρμοδίως.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της αφού εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
ΑΡΘΡΟ 5
 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
·                     δύο (2) εκπρόσωπους του Κυρίου του Έργου, εκ των  οποίων ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
·                     έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Κυρίου του Έργου που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
 
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
 
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου
 
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 Υποκατάσταση.
Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύνεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
10.2 Πνευματικά δικαιώματα.
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
10.3 Εμπιστευτικότητα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
 
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα .
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 
                                                Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων
                                                            (ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                        ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
                                                           Για το Δήμο Κορινθίων
                                                        (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
                                                    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟ
 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 
1
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
5.041,00
 
ΝΕΑ ΕΡΓΑ
 
2
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
25.204,00
3
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
50.000,00
4
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΈΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
25.204,00
5
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΩΛΟΥ ΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
124.000,00
6
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
40.326,00
7
ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
8.840,00
8
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΚΡΟΚΙΔΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20.000,00
9
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ  ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ Α.Κ. Κ. ΑΣΣΟΥ
10.000,00
10
 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Α.Κ.Κ. ΑΣΣΟΥ
 10.000,00
    11
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ  Α. Κ. ΚΟΡΦΟΥ
5.500,00
    12
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ Α.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 60.000,00
 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 
1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
11.090,00
2
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΡΦΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ
14.880,00
3
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
10.586,00
4
ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΥΠ.ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ
37591,81
 
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 
5
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΦΟΥ
11.070,00
6
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΦΟΥ
15.000,00
7
ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΦΟΥ
15.000,00
8
ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ Χ.Ζ
5.000,00
9
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1.000,00
10
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ-ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
500,00
11
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  Α.Ε.Π.Ο.
5.000,00
12
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
15.000,00
13
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΡΟΚΙΔΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8.680,00
14
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΡΟΚΙΔΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2.480,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
536.992,81
 
 
 
 
 
 
2.Διάρκεια υλοποίησης
Η διάρκεια της παρούσας της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 31/12/2018.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου του Έργου (Α) και της τεχνικής υπηρεσίας του Φορέα Υλοποίησης (Β) για την Υλοποίηση της παρούσας.
Α.
Α/Α
Ονοματεπώνυμο στελέχους
Φορέας από τον οποίο προέρχεται
Ρόλος στην υλοποίηση της Σύμβασης
1
ΚΑΓΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Δ.Λ.Τ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Β. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής       
         σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
        “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας   
         Δήμου Κορινθίων κ. Νικόλαο Κακάβα – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., αναπληρούμενος από την υπάλληλο
         της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίωνκα. Αναστασία Θεοδοσίου – Πολιτικό 
          Μηχανικό Π.Ε.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 312 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης