Τροποποίηση της με αριθμ. 409/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κανον. λειτουργίας Λαϊκ Αγορών

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  314/2017
 
Θέμα 11ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της με αριθμ. 409/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.     Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της με αριθμ. 409/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
 
1.  την αριθμ. 409//2016 (ΑΔΑ: ΩΠΤΨΩΛ7-ΤΙΣ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε μερικώς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου με την με αρ.  17907/24-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΩ2ΥΟΡ1Φ-Υ17) απόφαση,  εκτός από τις τελευταίες παραγράφους των άρθρων 6 & 8 καθώς και των  άρθρων 12§4  και 16§7 (εδάφια α’ έως ζ’).
2.    την με αριθμ. 30000/6-7-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης Υπηρεσιών, με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της ανωτέρω κανονιστικής ΑΔΣ
3.  την αριθμ. 5/43/18-7-2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της αριθμ. 409/2016 κανονιστικής πράξης για τη λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων και ζήτησε την έγκρισή της. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα έγγραφα, την υπ΄ αριθμ. 5/43/18-7-2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4264/2014, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση της με αριθμ. 409/29-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΠΤΨΩΛ7-ΤΙΣ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων»,  η οποία  νομιμοποιήθηκε μερικώς με την αριθμ. 17907/24-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΩ2ΥΟΡ1Φ-Υ17) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου –Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν.  Κορινθίας, ως εξής:
 
1.       Καταργεί την τελευταία παράγραφο του άρθρου 6  «Όροι Λειτουργίας».
«Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου, το ύψος του οποίου θα καθορισθεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».
 
2.       Αντικαθιστά την παράγραφο 10 του άρθρου 7 «Θέσεις Πωλητών» , ως εξής:
    Από
   Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στις λαϊκές αγορές είναι τα εξής:
 
 
 
Για επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, ανά λαϊκή αγορά, ως εξής:
-Για την λαϊκή αγορά Κορίνθου, 2 ½ μ.
-Για την λαϊκή αγορά Ιωνίας(Συνοικισμού), 3 μ.
-Για την λαϊκή αγορά Σοφικού, 4 μ.
-Για την λαϊκή αγορά Χιλιομοδίου, 4 μ.
-Για την λαϊκή αγορά Γαλατακίου, 4 μ.
-Για την λαϊκή αγορά Αθικίων, 4 μ.
Σε
Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στις λαϊκές αγορές είναι τα εξής:
Για επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, ανά λαϊκή αγορά, ως εξής:
-Για όλες τις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Κορινθίων:
·         Για τους επαγγελματίες πωλητές των περιπτώσεων στ, ζ, η,θ,ι του άρθρου 4 , έξι (6) μέτρα
·         Για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές των λοιπών περιπτώσεων α,β,γ,δ,ε, του άρθρου 4, τρία (3) μέτρα.
 
3.   Καταργεί την τελευταία παράγραφο του άρθρου 8 «Υποχρεώσεις πωλητών».
 «Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».
 
4.       Αντικαθιστά τη φράση στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 «Άδεια επαγγελματία πωλητή»
   Από
 «Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας»
    Σε
  «Για το σκοπό αυτόν κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος καταθέτει»
 
5.       Αντικαθιστά την παράγραφο 7 του άρθρου 16  «Κυρώσεις» ως εξής:
    “Επιβάλλονται τα εξής διοικητικά πρόστιμα:
1.Έλλειψη άδειας σε Λαϊκές Αγορές
2.500 ευρώ
2. Έλλειψη άδειας σε Υπαίθριο Εμπόριο (Πλανόδιο και Στάσιμο)
1500 ευρώ
3. Έλλειψη άδειας σε Πλανόδιο ή Στάσιμο Εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα
200 ευρώ
4. Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο
100 ευρώ
5. Δραστηριοποίηση χωρίς ανανεωμένη άδεια
500 ευρώ
6. Μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόσληψη υπαλλήλου
500 ευρώ
7. Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα
300 ευρώ
8. Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου
800 ευρώ
9. Άρνηση παραλαβής εγγράφων ελέγχου
200 ευρώ
10. Αυθαίρετη αλλαγή χώρου, υπέρβαση χωρικής δραστηριότητας
500 ευρώ
11. Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού -επαγγελματία
400 ευρώ
12. Αναληθής σήμανση παραγωγού – επαγγελματία
1000 ευρώ
13. Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς
1000 ευρώ ανά προϊόν
14. Μη τοποθέτηση πινακίδων
σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης
ή της ποιότητας ή της προέλευσης
του προϊόντος
Σύμφωνα με το
άρθρο 1, παρά-
γραφος 5α και
β της αριθμ. Α2-
718/2014
(ΦΕΚ 2090/Β΄/
31-07-2014)
υπουργικής από-

φασης, όπως κάθε
φορά ισχύει.
 
15. Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από  παραγωγό
2000 ευρώ και
προσωρινή ανάκληση της άδειας
για ένα έτος
Ως προς τις λοιπές παραβάσεις που δεν ορίζονται στη παράγραφο 1, του άρθρου 32, του ν.4264/2014, με απόφαση της αρχής που χορηγεί την συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια (1000) ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης».
Η παράγραφος 7 του άρθρου 16 το ύψος των διοικητικών προστίμων θα αναπροσαρμόζεται  με Απόφαση του  Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης όπως κάθε φορά ισχύει.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 409/2016 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 314 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης