Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  315/2017
  
Θέμα 12ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.     Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 295/04-9-2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, καθώς και την από 18-8-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων,  και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθμ. 295/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,  τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στην με  υπ’ αριθμ. 295/04-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Τροποποιεί  το Δημοτικό Προϋπολογισμό 2017 ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει :
1.       τον Κ.Α  30/6662.0018  με  τίτλο:«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Τενέας», προϋπολογισμού 8.616,09€ κατά  το ποσό των 954,07€ και τελική πίστωση   7.662,02€
2.       τον Κ.Α  20/8116.0006  με  τίτλο:«Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 45.020,01€ κατά  το ποσό των 328,60€ και τελική πίστωση   44.691,41€
3.       τον Κ.Α  20/6012.0001  με  τίτλο:«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 159.573,43€ κατά  το ποσό των 10.000,00€ και τελική πίστωση   149.573,43€
4.       τον Κ.Α  00/6223.0001  με  τίτλο:«Τηλεφωνικά τέλη κινητής τηλεφωνίας», προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά  το ποσό των 93,42€ και τελική πίστωση   14.906,58€
5.       τον Κ.Α  10/6051.0003  με  τίτλο:«Εισφορά Εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 18.593,42€ κατά  το ποσό των 13.750,00€ και τελική πίστωση 4.843,42€
6.       τον Κ.Α  10/7135.0003  με  τίτλο:«Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά  το ποσό των 4.000,00€ και τελική πίστωση 6.000,00€
 
 
Μεταφέρει ποσό 29.126,09€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνει προκειμένου να ενισχυθoύν-δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
Δημιουργεί :
1.       τον Κ.Α  20/6117.0003  με  τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων»  με το ποσό των 10.000,00€
2.       τον Κ.Α  00/6122.0001  με  τίτλο:«Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)»  με το ποσό των 13.000,00€
 
Ενισχύει:
 
1.       τον Κ.Α  20/8115.0006  με τίτλο:”Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού    
        22.566,38€ με το ποσό των 328,60€ και τελική πίστωση 22.894,98€
2.       τον Κ.Α  10/6232.0001   με τίτλο:”Μισθώματα κτιρίων” προϋπολογισμού 9.710,40€ με το ποσό των
        954,07€ και τελική πίστωση 10.664,47€
3.       τον Κ.Α  00/6223.0002   με τίτλο:”Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του δήμου” προϋπολογισμού 25.712,64€ με το ποσό των 93,42€ και τελική πίστωση 25.806,06€
4.       τον Κ.Α  15/7135.0005   με τίτλο:”Προμήθεια ηχητικής εγκατάστασης” προϋπολογισμού 600,00€ με το ποσό των 750,00€ και τελική πίστωση 1.350,00€
5.       τον Κ.Α  30/7135.0008 με τίτλο: ΄΄Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (αριθμομηχανές, γραφομηχανές κλπ)” προϋπολογισμού 1.054,00€ με το ποσό των 4.000,00€ και τελική πίστωση 5.054,00€
 
       
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 315/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης