Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  316/2017
 
Θέμα 13ο Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.     Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27.      Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος       του 1ου ΗΔΘ
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την με αριθμ. 26059/25-8-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων με το   ποσό  των 990.738,57 € για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του. Ο Δήμος μας σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πρέπει άμεσα να αποδεχθεί την επιχορήγηση που του εγκρίθηκε από το πρόγραμμα «Εκκαθάριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών», καθώς είναι ασφυκτικές οι προθεσμίες για την απορρόφηση των χρημάτων και την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία θα γίνει με την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων. Οι πληρωμές στην παρούσα φάση  σύμφωνα και με τη συνημμένη κατάσταση ληξιπρόθεσμων δαπανών μηνός Ιουλίου 2017 που δύναται να εξοφληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 15/2016 και  πάντα σε συνεννόηση με το ΥΠΕΣ ανέρχονται σε 924.221,56 €. Η διαφορά που προκύπτει ποσού 66.517,01 θα απορροφηθεί εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος ισχύος του Προγράμματος για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις  που θα προκύψουν.
Στη συνέχεια  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθμ. 296/04-9-2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, καθώς και την από 25-8-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων,  και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.     τιςµεαριθµ. πρωτ.: 2/57103/ΔΠΓΚ/23-6-2016Ν και 2/48342/ΔΠΓΚ/23-6-2017 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2.    την με αρ. πρωτ. 15/22880/12-7-2016  Εγκύκλιοτου ΥπουργείουΕσωτερικών  και Διοικητικής 
        Ανασυγκρότησης.
3.   την υπ’ αριθµ. πρωτ.26059/25082017ΑπόφασηΥπουργού ΕσωτερικώνΑΨΡ80465ΧΘ7-Ε2Μ)
4.  τηναπό 25/8/2017Εισήγησητης ΟικονοµικήςΥπηρεσίαςτου ∆ήµου.
5. τηναρ. 296/2017 απόφαση της ΟικονοµικήςΕπιτροπής
6.    τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν   
       και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Αποδέχεται επιχορήγηση ποσού 990.738,57 € για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 26059/2017 (ΑΔΑ: ΨΡ80465ΧΘ7-Ε2Μ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Οι πληρωμές στην παρούσα φάση  σύμφωνα και με τη συνημμένη κατάσταση ληξιπρόθεσμων δαπανών μηνός Ιουλίου 2017 που δύναται να εξοφληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 15/22880/2016 και  πάντα σε συνεννόηση με το ΥΠΕΣ ανέρχονται σε 924.221,56 €. Η διαφορά που προκύπτει ποσού 66.517,01 θα απορροφηθεί εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος ισχύος του Προγράμματος για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις  που θα προκύψουν.
 
Β.- Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στην με  υπ’ αριθμ. 296/04-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017
 
– Α-
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
 
 ΔηµιουργείτονΚΑΕσόδου1215.0001 με τίτλο“Επιχορηγήσειςγιαεξόφλησηληξιπρόθεσµωνυποχρεώσεωνκαιεγγράφουμε  ποσό 990.738,57 €
 
 Μεταφέρει στο αποθεματικό με Κ.Α.911 το ποσό:990.738,57€ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) και μέσω αυτού λαμβάνει ποσό:924.221,56 € (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) για να ενισχύσει τις παρακάτω πιστώσεις από την επιχορήγηση του Κράτους για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η διαφορά που προκύπτει από το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές ποσού:66.517,01 € παραμένει στο αποθεματικό και θα απορροφηθεί εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος ισχύος του προγράμματος για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκειά του.
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Ενισχύει :
0. τον Κ.Α  00/8111.0001  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010», προϋπολογισμού 115.200,00 € με το ποσό των  115.200,00€ και τελική πίστωση  230.400,00 €. 
1. τον Κ.Α  00/8112.0001  με  τίτλο:«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων  ( ΚΑ 8112 )», προϋπολογισμού  8.000,00 € με το ποσό των 8.000,00 € και τελική πίστωση  16.000,00 €. 
2. τον Κ.Α  00/8112.0006  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 12.007,45€ με  το ποσό των 170,97€ και τελική πίστωση   12.178,42€
3. τον Κ.Α  00/8113.0001  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.», προϋπολογισμού 57.693,78€ με  το ποσό των 57.693,78 € και τελική πίστωση  115.387,56 €
4. τον Κ.Α  00/8113.0002  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 5.368,88€ με  το ποσό των 2.282,93€ και τελική πίστωση   7.651,81€
5.  τον Κ.Α  00/8115.0001  με  τίτλο:«Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων  ( ΚΑ 8115 )», προϋπολογισμού 978,42€ με το ποσό των 978,42 € και τελική πίστωση  1.956,84 €
6. τον Κ.Α  00/8115.0006  με  τίτλο:«Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 22.728,98€ με το ποσό των 3.654,36 € και τελική πίστωση   26.383,34€
7. τον Κ.Α  00/8117.0001  με  τίτλο:«Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010», προϋπολογισμού 10.930,20€ με  το ποσό των 2.462,20 € και τελική πίστωση   13.392,40€
8. τον Κ.Α  00/8117.0002  με  τίτλο:«Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 1.041.928,28€ με  το ποσό των 91.564,92€ και τελική πίστωση 1.133.493,20 €
9. Τον Κ.Α  10/8111.0002  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 723,03  € με το ποσό των 399,75 € και τελική πίστωση 1.122,78 €. 
10.Τον Κ.Α  10/8113.0002  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού  1.455,37 € με το ποσό των  421,20 € και τελική πίστωση  1.876,57 €. 
11. τον Κ.Α  10/8123.0006  με  τίτλο:«Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 12.917,36€ κατά  το ποσό των 3.000,00 € και τελική πίστωση  15.917,36 €
12. τον Κ.Α  15/8115.0001  με  τίτλο:«Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων  ( ΚΑ 8115 )», προϋπολογισμού 3.411,00 € κατά  το ποσό των 3.411,00 € και τελική πίστωση 6.822,00 €
13. τον Κ.Α  15/8115.0006  με  τίτλο:«Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 19.007,41€ κατά  το ποσό των 2.460,00 € και τελική πίστωση  21.467,41 €
14. τον Κ.Α  20/8111.0002  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 27.619,26 € κατά  το ποσό των 15.930,96 € και τελική πίστωση  43.550,22 €
15. τον Κ.Α  20/8113.0002  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 11.742,74€ κατά  το ποσό των 8.806,48 € και τελική πίστωση  20.549,22 €
16. τον Κ.Α  20/8117.0002  με  τίτλο:«Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 37.805,01€ κατά  το ποσό των 37.805,01 € και τελική πίστωση 75.610,02€
17. τον Κ.Α  25/8111.0002  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 215,25 € κατά  το ποσό των 215,25 € και τελική πίστωση 430,50 €.
18. τον Κ.Α  25/8123.0005  με  τίτλο:«Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας», προϋπολογισμού 12.454,38€ κατά  το ποσό των 12.454,38 € και τελική πίστωση 24.908,76€
19. τον Κ.Α  30/8111.0002  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 3.574,84 € κατά  το ποσό των  1.937,25 € και τελική πίστωση 5.512,09 €
20. τον Κ.Α  30/8112.0001  με  τίτλο:«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων  ( ΚΑ 8112 )», προϋπολογισμού 6.000,00 € κατά  το ποσό των 6.000,00  € και τελική πίστωση  12.000,00 €
21. τον Κ.Α  30/8112.0006  με  τίτλο:«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων  ( ΚΑ 8112 )», προϋπολογισμού 24.885,20€ κατά  το ποσό των 24.885,20 € και τελική πίστωση  49.770,40 €
22. τον Κ.Α  30/8113.0002  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου   Κορινθίων», προϋπολογισμού 9.017,59€ κατά  το ποσό των 995,59 € και τελική πίστωση  10.013,18 €
23. τον Κ.Α  30/8116.0006  με  τίτλο:«Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 18.203,11€ κατά  το ποσό των 6.579,97€ και τελική πίστωση 24.783,08€
24. τον Κ.Α  30/8122.0004  με  τίτλο:«Έργα Δήμου Σαρωνικού  ( ΚΑ 8122 )», προϋπολογισμού 200.710,38 € κατά  το ποσό των 200.710,38 € και τελική πίστωση  401.420,76 €
25. τον Κ.Α  30/8122.0006  με  τίτλο:«Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 106.231,28€ κατά  το ποσό των 2.087,31 € και τελική πίστωση   108.318,59€
26. τον Κ.Α  30/8123.0001  με  τίτλο:«Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων   ( ΚΑ 8123 )», προϋπολογισμού 45.978,91 € με το ποσό των 45.978,91€ και τελική πίστωση  91.957,82 €
27. τον Κ.Α 35/8111.0002  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού  2.263,20 € με  το ποσό των 2.263,20 € και τελική πίστωση 4.526,40 €
28. τον Κ.Α 35/8112.0006  με  τίτλο:«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού  10.824,00 € με  το ποσό των 10.824,00  € και τελική πίστωση  21.648,00  €
29. τον Κ.Α 35/8113.0002  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού  3.395,42€ με  το ποσό των 1.230,00 € και τελική πίστωση 4.625,42  €
30. τον Κ.Α  35/8116.0006  με  τίτλο:«Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 11.498,02€ με  το ποσό των 3.679,28 € και τελική πίστωση 15.177,30€
31. τον Κ.Α  45/8111.0002  με  τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 879,91€ με  το ποσό των 153,75 € και τελική πίστωση  1033,66 €
32. τον Κ.Α  00/6443.0003 με  τίτλο:«Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και  28ης Οκτωβρίου», προϋπολογισμού 6.000,00€ με  το ποσό των 2.015,00 € και τελική πίστωση  8.015,00 €
33. τον Κ.Α 00/6492.0001  με  τίτλο:«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», προϋπολογισμού 445.921,13€ με  το ποσό των 80,00 € και τελική πίστωση  446.001,13 €
34. τον Κ.Α 00/6492.0002  με  τίτλο:«Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών», προϋπολογισμού 370.000,00 € με  το ποσό των 178.273,82 € και τελική πίστωση  548.273,82 €
35. τον Κ.Α  00/6111.0001  με  τίτλο:«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», προϋπολογισμού 150.000,00€ με  το ποσό των 2.404,36 € και τελική πίστωση   152.404,36€
36. τον Κ.Α  00/6116.0001  με  τίτλο:«Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», προϋπολογισμού 14.550,00€ με  το ποσό των 43,40 € και τελική πίστωση   14.593,40€
37. τον Κ.Α  10/6265.0001  με  τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 15.000,00€ με  το ποσό των 316,66 € και τελική πίστωση   15.316,66€
38. τον Κ.Α  10/6461.0001  με  τίτλο:«Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων», προϋπολογισμού 4.000,00€ με  το ποσό των 89,28 € και τελική πίστωση   4.089,28€
39. τον Κ.Α  10/6462.0001  με  τίτλο:«Δημοσίευση προκηρύξεων», προϋπολογισμού 2.000,00€ με  το ποσό των 114,08 € και τελική πίστωση   2.114,08€
40. τον Κ.Α  10/7134.0002  με  τίτλο:«Προμήθεια  λογισμικών», προϋπολογισμού 38.000,00€ με το ποσό των 14.760,00 € και τελική πίστωση   52.760,00€
41. τον Κ.Α  15/6471.0001  με  τίτλο:«Πολιτιστικές εκδηλώσεις», προϋπολογισμού 90.000,00€ με το ποσό των 1.216,00 € και τελική πίστωση   91.216,00€
42. τον Κ.Α  15/6472.0001  με  τίτλο:«Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 30.000,00€ με  το ποσό των 1.476,40 € και τελική πίστωση  31.476,40€
43. τον Κ.Α  15/6473.0001  με  τίτλο:«Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 15.000,00€ με το ποσό των 310,00 € και τελική πίστωση  15.310,00€
44. τον Κ.Α  15/6474.0001  με  τίτλο:«Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού    27.000,00€ με  το ποσό των 2.114,20 € και τελική πίστωση  29.114,20€
45. Tον Κ.Α  20/6263.0001  με  τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 131.000,00€ με  το ποσό των 4.807,65 € και τελική πίστωση 135.807,65€
46. τον Κ.Α  20/6231.0001  με  τίτλο:«Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών», προϋπολογισμού 52.200,00€ με  το ποσό των 28.800,00 € και τελική πίστωση 81.000,00€
47. τον Κ.Α  30/6264.0001 με  τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 26.500,00€ με το ποσό των 686,96 € και τελική πίστωση 27.186,96€
48. τον Κ.Α  30/6265.0001 με  τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 15.000,00€ με  το ποσό των 388,62 € και τελική πίστωση 15.388,62€
49. τον Κ.Α  30/6662.0020 με  τίτλο:«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου», προϋπολογισμού 9.874,62€ με  το ποσό των 642,94€ και τελική πίστωση 10.517,56€
50. τον Κ.Α  30/6662.0021 με  τίτλο:«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Σαρωνικού», προϋπολογισμού 9.994,71€ με  το ποσό των 5742,81€ και τελική πίστωση 15.737,52€
51. τον Κ.Α  30/6651.0002 με  τίτλο:« Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων», προϋπολογισμού 1.000,00€ με  το ποσό των 998,20€ και τελική πίστωση 1.998,20€
52. τον Κ.Α  30/6662.0012 με  τίτλο:« Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Κορίνθου», προϋπολογισμού 14.823,64€ με  το ποσό των 3.367,71€ και τελική πίστωση 18.191,35€
53. τον Κ.Α  35/6263.0001 με  τίτλο:« Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 11.000,00€ με  το ποσό των 512,12€ και τελική πίστωση 11.512,12€
54. τον Κ.Α  35/6692.0001 με  τίτλο:« Προμήθεια φυτών», προϋπολογισμού 6.208,22€ με  το ποσό των 824,90€ και τελική πίστωση 7.033,12€
 
-Β-
Τις ανωτέρω πιστώσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν με συνολικό ποσό: 924,221,56 € (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) , τις αποδεσμεύουμε, ως προς το ποσό :924.221,56 €(ΤΑΚΤΙΚΑ)  οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες και ψηφισμένες στον προϋπολογισμό έτους 2017, ως κάτωθι:
Μειώνουμε:
1.       Τον Κ.Α. 00/8111.0001 κατά το ποσό:115.200,00 €
2.       Τον Κ.Α  00/8112.0001  κατά το ποσό: 8.000,00 €
3.       τον Κ.Α  00/8112.0006  κατά το ποσό:170,97€
4.       τον Κ.Α  00/8113.0001 κατά το ποσό:57.693,78 €
5.       τον Κ.Α  00/8113.0002 κατά το ποσό:2.282,93€
6.       τον Κ.Α  00/8115.0001 κατά το ποσό:978,42 €
7.       τον Κ.Α  00/8115.0006  κατά το ποσό:3.654,36 €
8.       τον Κ.Α  00/8117.0001    κατά το ποσό:2.462,20 €
9.       τον Κ.Α  00/8117.0002 κατά το ποσό:91.564,92€
10.    Τον Κ.Α  10/8111.0002  κατά το ποσό:399,75 €
11.    Τον Κ.Α  10/8113.0002  κατά το ποσό:  421,20 €
12.    τον Κ.Α  10/8123.0006  κατά το ποσό:3.000,00 €
13.    τον Κ.Α  15/8115.0001  κατά το ποσό:3.411,00 €
14.    τον Κ.Α  15/8115.0006    κατά το ποσό:2.460,00 €
15.    τον Κ.Α  20/8111.0002    κατά το ποσό:15.930,96 €
16.    τον Κ.Α  20/8113.0002    κατά το ποσό:8.806,48 €
17.    τον Κ.Α  20/8117.0002    κατά το ποσό:37.805,01 €
18.    τον Κ.Α  25/8111.0002    κατά το ποσό:215,25 €
19.    τον Κ.Α  25/8123.0005    κατά το ποσό:12.454,38 €
20.    τον Κ.Α  30/8111.0002    κατά το ποσό:1.937,25 €
21.    τον Κ.Α  30/8112.0001    κατά το ποσό:6.000,00  €
22.    τον Κ.Α  30/8112.0006    κατά το ποσό:24.885,20 €
23.    τον Κ.Α  30/8113.0002  κατά το ποσό:995,59 €
24.    τον Κ.Α  30/8116.0006    κατά το ποσό:6.579,97€
25.    τον Κ.Α  30/8122.0004    κατά το ποσό:200.710,38 €
26.    τον Κ.Α  30/8122.0006  κατά το ποσό:2.087,31 €
27.    τον Κ.Α  30/8123.0001  κατά το ποσό:45.978,91€
28.    τον Κ.Α 35/8111.0002  κατά το ποσό:2.263,20 €
29.    τον Κ.Α 35/8112.0006  κατά το ποσό:10.824,00  €
30.    τον Κ.Α 35/8113.0002    κατά το ποσό:1.230,00 €
31.    τον Κ.Α  35/8116.0006  κατά το ποσό:3.679,28 €
32.    τον Κ.Α  45/8111.0002  κατά το ποσό:153,75 €
33.    τον Κ.Α  00/6443.0003  κατά το ποσό:2.015,00 €
34.    τον Κ.Α 00/6492.0001    κατά το ποσό:80,00 €
35.    τον Κ.Α 00/6492.0002  κατά το ποσό:178.273,82 €
36.    τον Κ.Α  00/6111.0001    κατά το ποσό:2.404,36 €
37.    τον Κ.Α  00/6116.0001  κατά το ποσό:43,40 €
38.    τον Κ.Α  10/6265.0001  κατά το ποσό:316,66 €
39.    τον Κ.Α  10/6461.0001    κατά το ποσό:89,28 €
40.    τον Κ.Α  10/6462.0001  κατά το ποσό: 114,08 €
41.    τον Κ.Α  10/7134.0002  κατά το ποσό:14.760,00 €
42.    τον Κ.Α  15/6471.0001  κατά το ποσό:1.216,00 €
43.    τον Κ.Α  15/6472.0001    κατά το ποσό:1.476,40 €
44.    τον Κ.Α  15/6473.0001  κατά το ποσό:310,00 €
45.    τον Κ.Α  15/6474. 0001 κατά το ποσό:2.114,20 €
46.    Tον Κ.Α  20/6263.0001 κατά το ποσό: 4.807,65 €
47.    Tον Κ.Α  20/6231.0001    κατά το ποσό:28.800,00 €
48.    Tον Κ.Α  30/6264.0001 κατά το ποσό:686,96 €
49.    Tον Κ.Α  30/6265.0001 κατά το ποσό:388,62 €
 
50.    Tον Κ.Α  30/6662.0020  κατά το ποσό:642,94€
51.    Tον Κ.Α  30/6662.0021  κατά το ποσό:5742,81€
52.    Tον Κ.Α  30/6651.0002 κατά το ποσό:998,20€
53.    Tον Κ.Α  30/6662.0012 κατά το ποσό:3.367,71€
54.    Tον Κ.Α  35/6263.0001  κατά το ποσό:512,12€
55.    Tον Κ.Α  35/6692.0001 κατά το ποσό:824,90€
 Από  τις ανωτέρω μειώσεις προκύπτει συνολικό ποσό: 924.221,56 €(ΤΑΚΤΙΚΑ) το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό στον Κ.Α. 911.
Λαμβάνει ποσό :911.551,93 €, για να ενισχύσει πιστώσεις και το υπόλοιπο ποσό:12.669,63 € (προερχόμενο από την υπηρεσία 25, κ.α εξόδων 25/8111.0002 και 25/8123.0005) παραμένει στο αποθεματικό.
Ενισχύει:
·    τον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο “Απαλλοτριώσεις ακινήτων”, προϋπολογισμού 1.085.300,00 € με το ποσό:  816.248,08 €  και τελική πίστωση 1.901.548,08 €.
·  τον ΚΑ 45/6262.0001 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων”, προϋπολογισμού 19.300,00 € με το ποσό:  153,75 €  και τελική πίστωση 19.453,75 €.
·       τον ΚΑ 20/7135.0001 με τίτλο “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”, προϋπολογισμού 47.705,66 € με το ποσό:  95.150,10 €  και τελική πίστωση 142.855,76 €.
       
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 316/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης