Τροποποίηση της με αριθμ. 456/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  317/2017
 
Θέμα 14ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της με αριθμ. 456/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού ημερήσιου τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της με αριθμ. 456/2016 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
 
1.       την αριθμ. 409/26-11-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έκδοσης κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 314/04-09-2017 όμοια της,
2.       την αριθμ. 456/2016 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:665ΟΩΛ7-Η79) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής, η οποία νομιμοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου με την με αρ. 26605 /14-02-2017 (ΑΔΑ:ΩΛΚΔΟΡ1Φ-Ξ49) όμοια απόφαση, 
3.       την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της ανωτέρω 456/2016 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου.
4.       την αριθμ. 21/245/18-7-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της αριθμ. 456/2016 ορθή επανάληψη απόφασης του, σχετικά με το καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων ως εξής:
 
<<Με την υπ’ αριθμ. 456/2016 (ΑΔΑ: 665ΟΩΛ7-Η79) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκε το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής.
Προτείνουμε την τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως προς τον καθορισμό του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που υποχρεούνται να καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών  που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής :
α) Οι επαγγελματίες πωλητές της λαϊκής αγοράς (πλην των επαγγελματιών πωλητών των κατηγοριών α,β,γ,δ και ε του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών αγορών Δήμου Κορινθίων)  θα καταβάλλουν ενιαία 6,00€ (έξι ευρώ), ημερησίως, για το σύνολο των μέτρων που καταλαμβάνουν ανά λαϊκή αγορά, ως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα, που αντιστοιχεί σε μια θέση, ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια υποχρεούνται να δραστηριοποιούνται ανά ημερολογιακό μήνα.
β) Oι παραγωγοί πωλητές καθώς επίσης οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών που κατέχουν άδεια προσέλευσης της λαϊκής αγοράς καθώς και οι επαγγελματίες πωλητές των κατηγοριών α,β,γ,δ και ε του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών αγορών Δήμου Κορινθίων, θα καταβάλλουν ενιαία 5,00€ (πέντε ευρώ) ημερησίως, για το σύνολο των μέτρων που καταλαμβάνουν ανά λαϊκή αγορά, ως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα, που αντιστοιχεί σε μια θέση, μόνο για όσες ημέρες προσέρχονται στη λαϊκή αγορά.
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α)Θέσεις (Πόλη της Κορίνθου)
 άδειες περίπτωσης β:         168 χ 1,66€/τ.μ. χ 3 τ.μ.χ 52 ημέρες= 168*5*52=43.680,00 €
 άδειες περίπτωσης α:           60 χ  1 €/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 18.720,00 €
 
Β)Θέσεις (Συνοικισμός)
 άδειες περίπτωσης β:       96 χ 1,66€/τ.μ. χ 3 τ.μ. χ 52 ημέρες= 96*5*52=24.960,00 €
 άδειες περίπτωσης α:      50 χ 1 €/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 15.600,00 €
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Γ)Θέσεις (Αθίκια)
 άδειες περίπτωσης β:       18 χ 1,66 €/τ.μ. χ 3 τ.μ. χ 52 ημέρες= 18*5*52=4.680,00
 άδειες περίπτωσης α:      10 χ 1 €/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 3.120,00€
 
Δ)Θέσεις (Γαλατάκι)
 άδειες περίπτωσης β:      48 χ 1,66 €/τ.μ. χ  3τ.μ. χ 52 ημέρες=48*5*52= 12.480,00 €
άδειες περίπτωσης α:      18 χ 1 €/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 5.616,00 €
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Ε)Θέσεις (Σοφικό)
 άδειες περίπτωσης β:       18 χ 1,66 €/τ.μ. χ 3 τ.μ. χ 52 ημέρες= 18*5*52=4.680,00€
 άδειες περίπτωσης α:      16 χ 1 €/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 4.992,00 €
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ
ΣΤ)Θέσεις (Χιλιομόδι)
 άδειες περίπτωσης β:     24 χ 1,66 €/τ.μ. χ 3 τ.μ. χ 52 ημέρες=24*5*52=6.240,00 €
άδειες περίπτωσης α:     20 χ 1€/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 6.240,00 €
 
Γενικό σύνολο εσόδων 151.008,00€
 
2) Σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2017 και κατά προσέγγιση, ο αριθμός των αδειών (παραγωγικών και επαγγελματικών), καθορίζεται ως εξής:
 
1.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
Αριθμός  παραγωγικών αδειών   :   168
Αριθμός επαγγελματικών αδειών :    60
 
2.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΩΝΙΑΣ(Συνοικισμού):
Αριθμός  παραγωγικών αδειών:     96
Αριθμός επαγγελματικών αδειών:  50
 
3.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΦΙΚΟΥ
Αριθμός  παραγωγικών αδειών:     18
Αριθμός επαγγελματικών αδειών:  16
 
4.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ:
Αριθμός  παραγωγικών αδειών:     24
Αριθμός επαγγελματικών αδειών:  20
 
5.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ:
Αριθμός  παραγωγικών αδειών:     48
Αριθμός επαγγελματικών αδειών:  18
 
6.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΙΚΙΩΝ:
Αριθμός  παραγωγικών αδειών:    18
Αριθμός επαγγελματικών αδειών: 10
 
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ     :   372
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: 174
 
Προτείνουμε τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του ημερήσιου τέλους ως εξής:
α)Οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών αγορών υποχρεωτικά κάθε μήνα καταβάλλουν το ανάλογο τίμημα ως εξής: εφάπαξ, με την κατάθεση του συνολικού μηνιαίου ποσού (ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα), σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος και παράλληλα ενημερώνουν τους υπαλλήλους που απασχολούνται  στις Λαϊκές για την καταγραφή των προσερχόμενων επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών, προσκομίζοντας το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης. Η καταβολή του ποσού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και στα κατά τόπους σημεία είσπραξης του Δήμου (λαμβάνοντας διπλότυπο είσπραξης).
β) οι παραγωγοί πωλητές καθώς επίσης οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, θα καταβάλλουν το τέλος κατά τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειάς τους  ή κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή τους στη λαϊκή αγορά, για τόσες προσελεύσεις, όσες οι ίδιοι θα δηλώνουν με κατάθεση ανά μήνα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος, είτε στα κατά τόπους σημεία είσπραξης, ως η διαδικασία αναφέρθηκε ανωτέρω.
Η πληρωμή θα διενεργείται ανά μήνα και όχι πέραν της πρώτης Παρασκευής κάθε μήνα.
 Κατά τα λοιπά  η υπ’ αριθμ 456/2016 απόφαση ισχύει ως έχει χωρίς να θίγεται η ισοσκέλιση της υπηρεσίας ως προς το ύψος των εσόδων-εξόδων.
 και ζήτησε την έγκρισή της. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα έγγραφα την υπ΄ αριθμ. 21/245/18-7-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4264/2014, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση της με αριθμ. 456/15-12-2016 (ΑΔΑ: 665ΟΩΛ7-Η79) σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής»,  η οποίανομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 26605 /14-02-2017 (ΑΔΑ:ΩΛΚΔΟΡ1Φ-Ξ49) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου –Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν.  Κορινθίας, ως εξής:
– Καθορίζει το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που υποχρεούνται να καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών που λειτουργούν  στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων, ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής:
 α) Οι επαγγελματίες πωλητές της λαϊκής αγοράς (πλην των επαγγελματιών πωλητών των κατηγοριών α,β,γ,δ και ε του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών αγορών Δήμου Κορινθίων)  θα καταβάλλουν ενιαία 6,00€ (έξι ευρώ),ημερησίως, για το σύνολο των μέτρων που καταλαμβάνουν ανά λαϊκή αγορά, ως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα, που αντιστοιχεί σε μια θέση, ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια υποχρεούνται να δραστηριοποιούνται ανά ημερολογιακό μήνα.
β) Oι παραγωγοί πωλητές καθώς επίσης οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών που κατέχουν άδεια προσέλευσης της λαϊκής αγοράς καθώς και οι επαγγελματίες πωλητές των κατηγοριών α,β,γ,δ και ε του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών αγορών Δήμου Κορινθίων, θα καταβάλλουν ενιαία 5,00€ (πέντε ευρώ) ημερησίως, για το σύνολο των μέτρων που καταλαμβάνουν ανά λαϊκή αγορά, ως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα, που αντιστοιχεί σε μια θέση, μόνο για όσες ημέρες προσέρχονται στη λαϊκή αγορά,
– Καθορίζει τον τρόπο καταβολής του ημερήσιου τέλους, ως εξής:
α)Οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών αγορών υποχρεωτικά κάθε μήνα καταβάλλουν το ανάλογο τίμημα ως εξής: εφάπαξ, με την κατάθεση του συνολικού μηνιαίου ποσού (ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα), σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος και παράλληλα ενημερώνουν τους υπαλλήλους που απασχολούνται  στις Λαϊκές για την καταγραφή των προσερχόμενων επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών, προσκομίζοντας το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης. Η καταβολή του ποσού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και στα κατά τόπους σημεία είσπραξης του Δήμου (λαμβάνοντας διπλότυπο είσπραξης).
β) οι παραγωγοί πωλητές καθώς επίσης οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, θα καταβάλλουν το τέλος κατά τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειάς τους  ή κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή τους στη λαϊκή αγορά, για τόσες προσελεύσεις, όσες οι ίδιοι θα δηλώνουν με κατάθεση ανά μήνα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος, είτε στα κατά τόπους σημεία είσπραξης, ως η διαδικασία αναφέρθηκε ανωτέρω.
Η πληρωμή θα διενεργείται ανά μήνα και όχι πέραν της πρώτης Παρασκευής κάθε μήνα.
  
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 456/2016 (ΑΔΑ: 665ΟΩΛ7-Η79) ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να θίγεται η ισοσκέλιση της υπηρεσίας ως προς το ύψος των εσόδων-εξόδων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 317 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης