Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων της πλατείας στην Αγία Άννα Κορίνθου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  318/2017

  
Θέμα 15ο Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων της πλατείας στην Αγία Άννα Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19. Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων της πλατείας στην Αγία Άννα Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 38253/31-08-2017 εισήγηση του  αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση για τα εγκαίνια της πλατείας  στη συνοικία Αγίας Άννας  Κορίνθου, την Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου  2017 και ώρα 7:30μ.μ.
Το συνολικό έργο εκτελέστηκε σε δύο φάσεις. Οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2010 και τελείωσαν το Μάρτιο του 2017. Η πρώτη εργολαβία προϋπολογισμού650.000,00€ χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και αφορούσε την πλατεία και το θέατρο. Η δεύτερη εργολαβία προϋπολογισμού350.000,00€ χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Δήμου και αφορούσε την κατασκευή του αναψυκτηρίου και την αποπεράτωση του θεάτρου.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που συντέλεσε στην αισθητική   και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής. Η παράδοση προς χρήση της πλατείας με το αναψυκτήριο και το υπαίθριο θέατρο, παρέχει πλέον τη δυνατότητα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιοχής να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα του εξαιρετικού αυτού έργου, ατενίζοντας την πανοραμική θέα της πόλης της Κορίνθου και του Κορινθιακό κόλπου ευρύτερα.
Η πραγματοποίηση από το Δήμο μας της εν λόγω εκδήλωσης, συμβάλλει στην προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της περιοχής μας. Επίσης, η ως άνω διοργάνωση προωθεί την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου μας, καθώς συνδέεται με την καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων στην τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης η οποία περιλαμβάνει την αμοιβή ορχήστρας που αποτελείται από τέσσερις μουσικούς και τραγουδιστές, ποσού έως 1.500€(χωρίς Φ.Π.Α.).
2.Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 1.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
3.Προμήθεια μαρμάρινης πλακέτας η οποία θα τοποθετηθεί στην πλατεία, ποσού έως 600,00€ (πλέον Φ.Π.Α.24%).
4.Προμήθεια γλυκών εδεσμάτων ήτοι 500 τεμάχια, ποσού έως 181,25 € (πλέον Φ.Π.Α.24%).
 
Οι εν λόγω δαπάνες συνολικού ποσού έως 3.281,25€ (πλέον Φ.Π.Α.) θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 00/6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
 Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
 
α) με τη διοργάνωση των εγκαινίων της πλατείας στην Αγ. Άννα Κορίνθου β)με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 3.281,25€ (πλέον Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑ 00/6443.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 38253/31.08.2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων εκδήλωσης για τα εγκαίνια της πλατείας στην Αγία Άννα Κορίνθου, που θα πραγματοποιηθούν  την Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 7:30μ.μ..
Εγκρίνει ποσό 3.281,25€ (πλέον Φ.Π.Α.)  για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
1.       Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης η οποία περιλαμβάνει την αμοιβή ορχήστρας που αποτελείται από τέσσερις μουσικούς και τραγουδιστές, ποσού 1.500€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
2.       Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού 1.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
3.       Προμήθεια μαρμάρινης πλακέτας η οποία θα τοποθετηθεί στην πλατεία, ποσού 600,00€ (πλέον Φ.Π.Α.24%).
4.       Προμήθεια γλυκών εδεσμάτων ήτοι 500 τεμάχια, ποσού 181,25 € (πλέον Φ.Π.Α.24%).
 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 00/6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης  3.281,25€(πλέον Φ.Π.Α.).
       
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 318/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης