Συμμετοχή του Δήμου στο 34ο Ιστιοπλοϊκό Αγώνα ΄΄ΚΟΡΦΟΣ 2017΄΄

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  319/2017
 
 Θέμα 16ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στο 34ο Ιστιοπλοϊκό Αγώνα ΄΄ΚΟΡΦΟΣ 2017΄΄ που διοργανώνει ο Όμιλος Τζιτζιφιών-Καλλιθέας στην Τοπική Κοινότητα Κόρφου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.     Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.      Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο 34ο Ιστιοπλοϊκό Αγώνα ΄΄ΚΟΡΦΟΣ 2017΄΄ που διοργανώνει ο Όμιλος Τζιτζιφιών-Καλλιθέας στην Τοπική Κοινότητα Κόρφου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 38252/31-08-2017 εισήγηση του  αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών – Καλλιθέας αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. 36951/23.08.2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του Ιστιοπλοϊκού Αγώνα ΚΟΡΦΟΣ 2017 που πραγματοποιείται τα τελευταία 34 έτη, με προορισμό τον Κόρφο της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας.
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2017 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα προβληθεί από τα εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, με αποτέλεσμα την προώθηση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας αλλά και την ουσιαστική διαφήμιση και προώθηση της περιοχής του Κόρφου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, Ο Δήμος μας προτίθεται να διοργανώσει εκδήλωση για την απονομή επάθλων στους συμμετέχοντες αθλητές στην Τ.Κ. Κόρφου, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 21:00.
 
Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Ηχητική – φωτιστική  κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως  483,87€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
2. Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης η οποία περιλαμβάνει την αμοιβή των μελών ζωντανής ορχήστρας, ποσού έως 800,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
3.Παράθεση μπουφέ σε διακόσιους (200) αθλητές, ποσού έως 1.048€ (πλέον Φ.Π.Α.24%)
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 2.331,87€(πλέον Φ.Π.Α.)θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
α) με τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης β)με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 2.331,87€(πλέον Φ.Π.Α.)σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 38252/31.08.2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
-Εγκρίνει δαπάνη ποσού 2.331,87€(πλέον Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 34ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα «ΚΟΡΦΟΣ 2017» από τον Ναυταθλητικό ΌμιλοΤζιτζιφιών – Καλλιθέας, με προορισμό τον Κόρφο της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 21:00.
        Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
1.   Ηχητική – φωτιστική  κάλυψη της εκδήλωσης, έως του ποσού των 483,87€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
2.  Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης, η οποία περιλαμβάνει την αμοιβή των μελών ζωντανής ορχήστρας,    
     ποσού έως 800,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
3.  Παράθεση μπουφέ σε διακόσιους (200) αθλητές, ποσού έως 1.048,00€ (πλέον Φ.Π.Α.24%)
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 2.331,87€ (πλέον Φ.Π.Α.) θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων».
 
-Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 2.331,87€ (πλέον Φ.Π.Α.)
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 319 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης