Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του 6ου τουρνουά τένις βετεράνων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  320/2017
 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του 6ου τουρνουά τένις βετεράνων του Συλλόγου Αντισφαίρισης Κορίνθου ΄΄ΠΗΓΑΣΟΣ΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.     Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του  
        1ου ΗΔΘ
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.      Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του 6ου τουρνουά τένις βετεράνων του Συλλόγου Αντισφαίρισης Κορίνθου ΄΄ΠΗΓΑΣΟΣ΄΄», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 38192/31-08-2017 εισήγηση του  αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο Σύλλογος Αντισφαίρισης Κορίνθου «ΠΗΓΑΣΟΣ» αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. 37561/28.08.2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδήλωση που διοργανώνει στα πλαίσια του 6ου Τουρνουά Τένις Βετεράνων το οποίο πραγματοποιείται από 19 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στις Αθλητικές Δημοτικές εγκαταστάσεις. 
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των τελικών αγώνων προκειμένου να τιμηθούν προσωπικότητες και σωματεία που διακρίθηκαν σε τοπικό, πανελλήνιο αλλά και παγκόσμιο επίπεδο όπως:
·         Ο ολυμπιονίκης Κώστας Κουκοδήμος,
·         Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και καθηγητής στα ΤΕΦΦΑ κ. Σταύρος Δουβής,
·         Η ομάδα βόλεϊ του ΑΣΠ Κόρινθος,
·         Η ομάδα μπάσκετ του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορίνθου (ΚΑΟΚ),
·        0 πατέρας Παύλος της ομάδας ποδοσφαίρου του Αγίου Γεωργίου.
Πρόκειται για μια εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων, για την πραγματοποίηση της οποίας, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τη δαπάνη για την ηχητική της κάλυψη, ποσού έως 300,00€ πλέον Φ.Π.Α.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
α) με τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης β)με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 300,00€ πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 38192/31-08-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
-Εγκρίνει δαπάνη ποσού έως 300,00€(πλέον Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του 6ου τουρνουά τένις βετεράνων από το Σύλλογο Αντισφαίρισης Κορίνθου «ΠΗΓΑΣΟΣ». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2017 στις Αθλητικές Δημοτικές Εγκαταστάσεις.
      
 
       Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την  ηχητική – φωτιστική  κάλυψη της εκδήλωσης. 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 300,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων».
 
-Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού έως300,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 320 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης