Συγκρότηση επιτροπών προστασίας περιβάλλοντος και ελέγχου κοινοχρήστων χώρων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  321/2017
 
Θέμα Η.Δ.: «Συγκρότηση επιτροπών προστασίας περιβάλλοντος και ελέγχου κοινοχρήστων χώρων »
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.     Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του  
        1ου ΗΔΘ
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συγκρότηση επιτροπών προστασίας περιβάλλοντος και ελέγχου κοινοχρήστων χώρων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 28-08-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,   η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2.  Τις διατάξεις  του άρθρου 19 παρ. 3β του νόμου 4325/2015 με το οποίο καταργήθηκαν οι θέσεις του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας.
 

 

3. Την υπ΄ αριθμ. 20/336/2015 (ΑΔΑ: 72ΣΡΩΛ7-ΖΘ0) από την οποία προκύπτουν οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τον Δήμο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεταικαι ο έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.

4. Τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου Κορινθίων
5. Τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου
Εισηγούμαστε τη συγκρότηση Επιτροπών Προστασίας Περιβάλλοντος και ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων ανά αρμοδιότητα Διεύθυνσης ήτοι: Τοπικής Ανάπτυξης –Οικονομικών Υπηρεσιών-Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ως εξής:
 
ΣΚΟΠΟΣ
 
Συνίστανται κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3β του νόμου 4325/2015 επιτροπές ελέγχων από υπαλλήλους του Δήμου για την εκ παραλλήλου με την ΕΛ.ΑΣ άσκηση μιας ή περισσοτέρων αρμοδιοτήτων που είχαν ανατεθεί στη Δημοτική Αστυνομία με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων.
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
α) τα μέλη της επιτροπής θα είναι εφοδιασμένα με επίσημο έγγραφο του Δήμου υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο όργανο για τον εκάστοτε έλεγχο και το οποίο θα επιδεικνύεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Β) οι έξοδοι της επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχων γίνονται όλες τις ημέρες του μήνα.
Γ) Οι Διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου θα παραδίδουν στην επιτροπή όλα τα σχετικά με τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της επιτροπής έντυπα, θεωρημένα από αυτούς και από τον καθ΄ ύλην αντιδήμαρχο.
Δ) την επιτροπή σε σοβαρές περιπτώσεις , συνδράμει στο έργο της η ΕΛ.ΑΣ ύστερα από πρόσκλησης του καθ΄ ύλην  αντιδημάρχου.
Ε) για τις υπερωρίες και νυκτερινά των μελών της επιτροπής , θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
 
 
 
 
 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
1.                                                              Επιτροπή αρμοδιότητας Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης
Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για τη χρήση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων και για την επιβολή πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές. 
 
2.       Επιτροπή  αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
1.       Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για τη χρήση  αλσών, των πλατειών των πεζόδρομων και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
2.       Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που έχουν  τεθεί με κανονιστικές αποφάσεις, από τη δημοτική αρχή.
3.       Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την άδεια που εκδίδει ο Δήμος για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα, επιχειρήσεις  και οικοδομές, συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις δικές του ς περαιτέρω ενέργειες.
 
3.  Επιτροπή αρμοδιότητας Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 
Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Οι Επιτροπές απαρτίζονται από 3 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία θα ορίζει με απόφασή του ο Δήμαρχος ως εξής:
 
 

 

Επιτροπή  αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

1ο  Μέλος υπάλληλος Τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
2ο  Μέλος υπάλληλος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
3ο  Μέλος υπάλληλος κλάδου Δ/κου εκ των υπηρεσιών του Δήμου
 
 

 

Επιτροπή αρμοδιότητας Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης

3 μέλη κλάδου Διοικητικού  εκ των υπηρεσιών του Δήμου
 
 

 

Επιτροπή αρμοδιότητας Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

2 μέλη εκ της Διευθύνσεως Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και 1 μέλος κλάδου Διοικητικού εκ των υπηρεσιών του Δήμου.
 Η ανωτέρω επιτροπή με τη συνδρομή υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας είναι υπεύθυνη και για την απομάκρυνση αντικειμένων σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4483/2017 ως ισχύει.
 
Ο Δήμαρχος για σπουδαίο λόγο, μπορεί με απόφασή του να αλλάζει τα μέλη είτε τακτικά είτε αναπληρωματικά.
 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Ζητήματα που δεν προβλέφθηκαν στην παρούσα, θα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες ορισμού υπαλλήλων με απόφασή του.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την ΑΔΣ 336/2015, τις κανονιστικές αποφάσεις και τις διατάξεις του άρθρου 19 § 3β του Ν. 4325/2015 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 99 παρ. 3 του ν. 4483/2017, του Ν. 3463/2006 και 3852/2010,  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
-Τη συγκρότηση επιτροπών που θα αποτελούνται από τρεις (3) τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς δημοτικούς υπαλλήλους για την  προστασία περιβάλλοντος και ελέγχου κοινοχρήστων χώρων, ως εξής:
 
 

 

Επιτροπή  αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ένας υπάλληλος Τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τον αναπληρωτή του
Ένας υπάλληλος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον αναπληρωτή του
Ένας υπάλληλος κλάδου Δ/κου εκ των υπηρεσιών του Δήμου, με τον αναπληρωτή του
 
 

 

Επιτροπή αρμοδιότητας Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης

Τρεις υπάλληλοι  κλάδου Διοικητικού  εκ των υπηρεσιών του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους
 
 

 

Επιτροπή αρμοδιότητας Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Δύο υπάλληλοι  εκ της Διευθύνσεως Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τους αναπληρωτές τους   και ένας υπάλληλος κλάδου Διοικητικού εκ των υπηρεσιών του Δήμου με τον αναπληρωτή του.
Η ανωτέρω επιτροπή με τη συνδρομή υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας είναι υπεύθυνη και για την απομάκρυνση αντικειμένων σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4483/2017 ως ισχύει.
 
Ο κ. Δήμαρχος, παρακαλείται για τις περαιτέρω ενέργειες.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 321 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης