Διαγραφή ή συμψηφισμός ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/04.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  323/2017
 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Διαγραφή ή συμψηφισμός ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38041/30-8-2017 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.     Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
20.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
21.    Κορδώσης Χρήστος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3.  Κοντογιώργος Αναστάσιος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5. Σούκουλης  Ανδρέας
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή ή συμψηφισμός ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. 36589/21-8-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<  Στις 21/07/2017 βεβαιώθηκε στο ταμείο του δήμου ο χρηματικός κατάλογος με αρ. 91/2017 που αφορούσε το ημερήσιο τέλος λαϊκής αγοράς του μηνός Μαρτίου & στις 24/07/2017 ο χρηματικός κατάλογος με αρ. 79/2017 που αφορούσε το ημερήσιο τέλος λαϊκής αγοράς του μηνός Φεβρουαρίου. Λόγω λάθους της ηλεκτρονικής εφαρμογής που τηρείται στην οικονομική υπηρεσία, δεν μηδενίστηκαν οι εγγραφές που εξοφλήθηκαν από το χρηματικό κατάλογο, ενώ γινόταν εισαγωγή των εγγραφών από τον κατάλογο σε οίκοθεν. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει διαγραφή ή συμψηφισμός (με επόμενες παρουσίες) των ποσών που βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής, διότι οι οφειλές έχουν εισπραχθεί & έχουν εκδοθεί διπλότυπα είσπραξης. Οι κωδικοί που έχουν εισπραχθεί και πρέπει να διαγραφούν οι αντίστοιχες χρεώσεις είναι οι εξής:
 

·        Κωδικός 13148 με αρ. χρέους 216-219, 300-307 ποσού 72€. Εξοφλήθηκαν με το διπλ. Λ’ 2116/07.07.17.

 

·        Κωδικός 134329 με αρ. χρέους 1074-1077, 1079-1081,  624-627, 5 ποσού 72€. Εξοφλ. με το διπλ. Δ’ 799/03.07.17.

 

·        Κωδικός 136982 με αρ. χρέους 881, 8 ποσού 12€. Εξοφλ. με το διπλ. Λ’ 2157/13.07.17.

 

·        Κωδικός 13716 με αρ. χρέους 1181-1183, 680-681 ποσού 30€. Εξοφλ. με το διπλ. Λ’ 2124/10.07.17.

 

·        Κωδικός 142201 με αρ. χρέους  704-709, 711 ποσού 42€. Εξοφλ.με το διπλ. Δ ’783/03.07.17.

 

·        Κωδικός 142619 με αρ. χρέους 1206-1208, 602-603 ποσού 30€.  Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2073/04.07.17.

 

·        Κωδικός 142622 με αρ. χρέους  600 ποσού 6€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2120/07.07.17.

 

·        Κωδικός 143549 με αρ. χρέους  1354-1356, 518-520 ποσού 52,80€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2171/14.07.17 & Λ’ 2420/04.08.2017. Θα πρέπει να γίνει συμψηφισμός του ποσού των 28,80 με επόμενες παρουσίες.

 

·        Κωδικός 143619 με αρ. χρέους  1386-1395, 434-439 ποσού 106,80€. Εξοφλ.με το διπλ. ΠΕΙΡ. 1065/07.07.17.

 
 

·        Κωδικός 143765 με αρ. χρέους 1047, 142-143 ποσού 18€.  Εξοφλ.με το διπλ. ΠΕΙΡ.  1058/06.07.17.

 

·        Κωδικός 143771 με αρ. χρέους 1094-1101, 634-637 ποσού 72€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2175/14.07.17.

 

·        Κωδικός 143778  με αρ. χρέους  661-662 ποσού 12€.  Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2129/10.07.17.

 

·        Κωδικός 143834  με αρ. χρέους 533-536, 75-77, 80-81 ποσού 54€.  Εξοφλ.με το διπλ. ΠΕΙΡ. 1045/04.07.17.

 

·        Κωδικός 143840  με αρ. χρέους  108-109, 111 ποσού 18€. Εξοφλ.με το διπλ. Δ’ 776 /03.07.17.

 

·        Κωδικός 143888 με αρ. χρέους  431-432, 295-296 ποσού 24€. Εξοφλ. με το διπλ. Λ’2082/05.07.17.

 

·        Κωδικός 143939 με αρ. χρέους  678-680, 722-723 ποσού 37,20€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2148/12.07.17.

 

·        Κωδικός 143943 με αρ. χρέους  686-688, 727-728 ποσού 37,20€. Εξοφλ.με το διπλ. ΠΕΙΡ. 1105/14.07.17.

 

·        Κωδικός 143947 με αρ. χρέους  695-697, 731-733 ποσού 39,60€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’. 2156/12.07.17.

 

·        Κωδικός 143967  με αρ. χρέους  745-751. Εξοφλ.με το διπλ. Δ’779/03.07.17 & Λ’ 2366/01.08.2017. Θα πρέπει να γίνει συμψηφισμός του ποσού των 42€ με επόμενες παρουσίες.

 

·        Κωδικός 143970  με αρ. χρέους  753-756, 759-760 ποσού 36€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2131/10.07.17.

 

·        Κωδικός 143978  με αρ. χρέους  783-786, 596-598 ποσού 49,20€. Εξοφλ.με το διπλ. ΠΕΙΡ. 1093/10.07.17.

 

·        Κωδικός 143979  με αρ. χρέους 790-796, 405-408 ποσού 66€. Εξοφλ.με το διπλ. ΠΕΙΡ. 1062/06.07.17.

 

·        Κωδικός 14995  με αρ. χρέους 1284-1286 ποσού 18€. Εξοφλ.με το διπλ. Δ’781/03.07.17.

 

·        Κωδικός 15002  με αρ. χρέους  190-193 ποσού 24€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2072/04.07.17.

 

·        Κωδικός 17838  με αρ. χρέους  583-584 & 163-165 ποσού 30€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2132/10.07.17.

 

·        Κωδικός 21061  με αρ. χρέους  447-452, 455, 305-306 ποσού 54€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2065/04.07.17.

 

·        Κωδικός 26017  με αρ. χρέους  172, 221-226 ποσού 42€. Εξοφλ.με το διπλ. Δ’785/03.07.17.

 

·        Κωδικός 3243  με αρ. χρέους  1242-1243, 605-606 ποσού 24€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2061/04.07.17.

 

·        Κωδικός 3265  με αρ. χρέους  1082-1083, 628-629 ποσού 24€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2153/12.07.17.

 

·        Κωδικός 32966  με αρ. χρέους  894-896, 898-900, 1204-1205, 3-5, 22, 1487 ποσού 87,60 €. Εξοφλ.με το διπλ. Δ’795 & 797/03.07.17.

 

·        Κωδικός 3312  με αρ. χρέους  653-655, 457-458 ποσού 37,20€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2154/12.07.17.

 

·        Κωδικός 36070  με αρ. χρέους  1155-1156, 663-664 ποσού 24€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2058/04.07.17.

 

·        Κωδικός 38639  με αρ. χρέους  1056-1061, 1064, 615-618 ποσού 55,20€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2112/06.07.17.

 

·        Κωδικός 41209  με αρ. χρέους  591 ποσού 9,60€. Εξοφλ.με το διπλ. ΠΕΙΡ./10.07.17.

 

·        Κωδικός 41735  με αρ. χρέους  269-271 ποσού 25,20€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2128/10.07.17.

 

·        Κωδικός 54731 με αρ. χρέους526-532, 342-345 ποσού 66€. Εξοφλ. με το διπλ. ΠΕΙΡ. 1101/11.07.17.

·        Κωδικός 54929 με αρ. χρέους 547-558, 353-359 ποσού 112,80€.  Εξοφλ.με το διπλ. POS 621/13.07.17.
 

·        Κωδικός 56014  με αρ. χρέους 633-640, 447-450.  Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2176/14.07.17 & Λ’2432/04.08.17. Θα πρέπει να γίνει συμψηφισμός του ποσού των 79,20€ με επόμενες παρουσίες.

·        Κωδικός 86639  με αρ. χρέους  537-540, 82-89 ποσού 72€. Εξοφλ.με το διπλ. Λ’2165/13.07.17.
·        Κωδικός ΤΕΝ-29010  με αρ. χρέους  1453-1457, 1460-1462, 28-33 ποσού 102€. Εξοφλ. με το διπλ. ΠΕΙΡ. 1064/07.07.17.
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινό­τητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δι­καιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. πρωτ. 36589/21-8-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 174 § 1δ  του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διαγραφή των ποσών  που βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής, διότι οι οφειλές έχουν εισπραχθεί στους αντίστοιχους κωδικούς & έχουν εκδοθεί διπλότυπα είσπραξης, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 323/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης