Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 34ου Κυπέλλου Καράτε Νοτίου Ελλάδος

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  329/2017
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 34ου Κυπέλλου Καράτε Νοτίου Ελλάδος»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε στο Συμβούλιο τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 34ου Κυπέλλου Καράτε Νοτίου Ελλάδος», επειδή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 7-10-2017 και δεν προβλέπεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τότε. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄αυτού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 34ου Κυπέλλου Καράτε Νοτίου Ελλάδος»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 42764/22-9-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Τμήματος Πολιτισμού & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Ο Κορινθιακός Αθλητικός Σύλλογος Καράτε «ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ» με την αρωγή της Επιτροπής Ν. Ελλάδας συμμετέχει στο 34ο Κύπελλο Καράτε Νοτίου Ελλάδας , το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.).  Με το υπ΄αριθ. 42591/21-09-2017 έγγραφο , ο ανωτέρω Σύλλογος αιτήθηκε από το Δήμο μας την κάλυψη μέρους των δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίησή του. 
Ο αγώνας καράτε θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 στο Κλειστό Γυμναστήριο Κορίνθου και αναμένεται να επισκεφθούν την πόλη μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν το γεγονός, πάνω από 1.500 άτομα.
Πρόκειται για μια εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων, για την πραγματοποίηση της οποίας, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τη δαπάνη για την προμήθεια 150 κυπέλλων ποσού έως 1000 € με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
α) με τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 34ου Κυπέλλου Καράτε Νοτίου Ελλάδας,
β) με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1000,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 42764/2017 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 34ου Κυπέλλου Καράτε Νοτίου Ελλάδας από το Κορινθιακό Αθλητικό Σύλλογο Καράτε «ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ», με την αρωγή της Επιτροπής Ν. Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Κορίνθου, την 7η Οκτωβρίου 2017, με το ποσό των 1000€ με Φ.Π.Α.
Με το ανωτέρω ποσό ο Δήμος θα καλύψει τη δαπάνη προμήθειας 150 κυπέλλων.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1000,00 € με Φ.Π.Α.
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 329 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης