Συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα που συνδιοργανώνει με τον ΣΠΟΑΚ

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  332/2017
 
Θέμα 4ο Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα που συνδιοργανώνει με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ) «Ο ΑΡΙΩΝ» και το δίκτυο Forum Ανάπτυξης 2017 »
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε στο Συμβούλιο τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα που συνδιοργανώνει με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ) «Ο ΑΡΙΩΝ» και το δίκτυο Forum Ανάπτυξης 2017», επειδή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 9-10-2017 και δεν προβλέπεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τότε. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄αυτού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα που συνδιοργανώνει με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ) «Ο ΑΡΙΩΝ» και το δίκτυο Forum Ανάπτυξης 2017»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 42763/22-9-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Τμήματος Πολιτισμού & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Με αφορμή την τρέχουσα επικαιρότητα για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, ο Δήμος Κορινθίων, ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου(Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» και το Δίκτυο Forum Ανάπτυξης 2017, συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Κορινθιακός: Βιώσιμη Ανάπτυξη εναντίον μεδουσών και μόλυνσης». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:30 στο Δημοτικό Θέατρο «Θωμάς Θωμαΐδης και θα εστιάσει στις εξής θεματικές ενότητες:
 
  • Περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη του Κορινθιακού.
  • Κορινθιακή Ριβιέρα: Παρουσίαση σχετικής πρότασης.
  • Ο απόηχος του προγράμματος Διατοπικής Συνεργασίας «Ημέρες Κορινθιακού» και η επικαιροποίηση των μηνυμάτων του σήμερα.
  • Μπορεί τελικά να ενώσει ο Κορινθιακός; Τι απαντούν οι Δήμαρχοι των πέριξ πόλεων.
  • Αιτήματα και προτάσεις επιχειρηματικού κόσμου.
 
Η διοργάνωση της εν λόγω ημερίδας στην πόλη μας, με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης των ενδιαφερόμενων περιοχών, αλλά και επιχειρηματικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, θα αναδείξει τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης. 
 
Για την πραγματοποίηση της ημερίδας προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
 
1.         Για τη διοργάνωση της ημερίδας:
 
α)Παράθεση μπουφέ στους προσκεκλημένους της ημερίδας, ήτοι 200 άτομα και
β)Ηχητική – φωτιστική κάλυψη της ημερίδας,
 
 
 
συνολικού ποσού έως 600,00€ πλέον Φ.Π.Α., δαπάνη η οποία θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις».
 
 
2.         Για τη φιλοξενία των προσκεκλημένων της εκδήλωσης:
 
α)Παράθεση δείπνου μετά το πέρας της εκδήλωσης σε προσκεκλημένους της ημερίδας, ήτοι  40 άτομα και
β)Διαμονή σε ξενοδοχείο για μία διανυκτέρευση την 09.10.2017 σε τρία μονόκλινα δωμάτια, με παροχή πρωϊνού. 
 
συνολικού ποσού 900,00€ πλέον Φ.Π.Α., δαπάνη η οποία θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 00/6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».
 
Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση της ημερίδας «Κορινθιακός: Βιώσιμη Ανάπτυξη εναντίον μεδουσών και μόλυνσης» και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης των πιστώσεων όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσης..>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 42763/2017 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα που συνδιοργανώνει με τον Σύνδεσμο  Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ) «Ο ΑΡΙΩΝ» και το δίκτυο Forum Ανάπτυξης 2017 με θέμα «Κορινθιακός: Βιώσιμη Ανάπτυξη εναντίον μεδουσών και μόλυνσης» , που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο «ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ» την 9η Οκτωβρίου 2017, με τα ποσά: α) των 600,00€ πλέον  Φ.Π.Α., για τη διοργάνωση της ημερίδας και β) των 900,00 € πλέον Φ.Π.Α. για την φιλοξενία των προσκεκλημένων της εκδήλωσης.
Με το ποσό των 600,00 € πλέον ΦΠΑ ο Δήμος θα καλύψει: 1. δαπάνη παράθεσης μπουφέ κατά τη διάρκεια της ημερίδας σε 200 προσκεκλημένους  και 2. δαπάνη ηχητικής –φωτιστικής κάλυψης της ημερίδας.
-Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 600,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 
Με το ποσό των 900,00 € πλέον ΦΠΑ, ο Δήμος θα καλύψει: α. δαπάνη παράθεσης δείπνου σε 40 άτομα, προσκεκλημένους της ημερίδας και β. δαπάνη διαμονής σε τρία (3) μονόκλινα δωμάτια, σε ξενοδοχείο  την 9-10-2017, με παροχή πρωϊνού.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 00/6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 900,00 € πλέον Φ.Π.Α
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 332 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης