Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας Α.Ε.

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  331/2017

 
Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας Α.Ε.»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε στο Συμβούλιο τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας Α.Ε.», επειδή η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 2-10-2017. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄αυτού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας Α.Ε.», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος συμμετέχει ως μέτοχος στην Εταιρεία «Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας» (ΚΕΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το υπ’ αριθμ. 4839/08-09-2017 έγγραφο της εν λόγω Εταιρείας περί ορισμού ενός συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές  Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας και ένα εκπρόσωπο που θα παρευρεθεί στη συνεδρίαση την 2.10.2017.
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε τον κ. Τσίτουρα Δημήτριο, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, ως τακτικό σύμβουλο και τον κ. Βορτελίνο Σπυρίδωνα, επίσης μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, ως αναπληρωματικό σύμβουλο.  Εκπρόσωπο του Δήμου για την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (2-10-2017) πρότεινε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κων/νο Παρτσινέβελο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, το αρ. 4839/2017 έγγραφο του ΚΕΚ Α.Ε. και τις διατάξεις  του καταστατικού της εταιρείας
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1.     Ορίζει σύμβουλο για την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης» Νομού Κορινθίας τον κ. Τσίτουρα Δημήτριο, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, αναπληρούμενο από τον κ. Βορτελίνο Σπυρίδωνα επίσης μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
2.       Ορίζει τον κ. Κων/νο Παρτσινέβελο –Δημοτικό Σύμβουλο, εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων, ο οποίος θα παρευρεθεί στην διεξαχθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση  ΚΕΚ Ν.Κορινθίας ΑΕ την 2-10-2017.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 331 / 2017.
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης