Έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου στην Μόσχα –Ρωσίας, για συμμετοχή στη 2η Σύνοδο Δημάρχων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  333/2017
 
Θέμα 5ο Ε.Η.Δ.: «Έγκρισης  μετάβασης του Δημάρχου στην Μόσχα –Ρωσίας, για συμμετοχή στη 2η Σύνοδο Δημάρχων, στα πλαίσια του Διεθνούς Φόρουμ ‘’Ρώσικη Ενεργειακή Εβδομάδα»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος του θέματος  «Έγκρισης  μετάβασης του Δημάρχου στην Μόσχα –Ρωσίας, για τη συμμετοχή στη 2η Σύνοδο Δημάρχων, στα πλαίσια του Διεθνούς Φόρουμ ‘’Ρώσικη Ενεργειακή Εβδομάδα» που θα πραγματοποιηθεί από 03 έως 07 Οκτωβρίου 2017, επειδή  δεν προβλέπεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τότε. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον  το ανωτέρω θέμακαι ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού. 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης  μετάβασης του Δημάρχου στην Μόσχα – Ρωσίας, για τη συμμετοχή στη 2η Σύνοδο Δημάρχων, στα πλαίσια του Διεθνούς Φόρουμ ‘’Ρώσικη Ενεργειακή Εβδομάδα», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθ.3063/25-9-2017 έγγραφο του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με το οποίο μας διαβιβάζεται το υπ΄ αριθμ.  31459/20-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων και ενημερώνει σχετικά  με τη 2η Σύνοδο Δημάρχων για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ «Ρώσικη Ενεργειακή Εβδομάδα» που θα διοργανωθεί στη Μόσχα από 3 έως 7 Οκτωβρίου 2017 και δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των Δημάρχων στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Φόρουμ στις 4/10/2017 στην οποία πρόκειται να παρευρεθεί και μιλήσει ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ο Δήμαρχος ανάφερε ότι προτίθεται να συμμετάσχει στο ανωτέρω  Διεθνές Φόρουμ και ζητά την έγκριση του Σώματος για την μετακίνησή του.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα αριθ. πρωτ. 3063/25-9-2017 έγγραφο ΚΕΔΕ και 31459/20-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των  Ν. 3852/2010 και 4071/2012
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Κορινθίων κου Αλέξανδρου Πνευματικού στην Μόσχα –Ρωσίας, για να παραστεί στη 2η Σύνοδο Δημάρχων για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, στο πλαίσιο  του  Διεθνούς Φόρουμ «Ρώσικη Ενεργειακή Εβδομάδα» που πραγματοποιείται από 3 έως 7 Οκτωβρίου 2017.
 
Η μετακίνηση του κ. Δημάρχου θα πραγματοποιηθεί από 02-10-2017 (ημέρα αναχώρησης) έως και 08-10-2017 (ημέρα επιστροφής).
 
Η κάλυψη των δαπανών του κ. Δημάρχου θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 333 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης