Εξέταση ένστασης της μελετητικής εταιρείας ΄΄Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.΄΄

                                                                                                                            

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  334/2017
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Εξέταση ένστασης της μελετητικής εταιρείας ΄΄Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.΄΄, σχετικά με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σαρωνικού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Εξέταση ένστασης της μελετητικής εταιρείας ΄΄Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.΄΄, σχετικά με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σαρωνικού»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
Α) την με αριθμ. πρωτ. 32930/26-7-2017 ένσταση της ανωτέρω μελετητικής εταιρείας, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία ενίσταται κατά της παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να συντάξει πρωτόκολλο νέας τιμής και ΣΠ για τον καθορισμό της αποζημίωσης, λόγω διάλυσης της συμβάσεως και να υποχρεωθεί η διευθύνουσα υπηρεσία να συντάξει Πρωτόκολλο Νέας Τιμής και σχετικό ΣΠ για τον καθορισμό της αποζημίωσης, λόγω διάλυσης της συμβάσεως που ανέρχεται στο ποσό των 161.673,51 €, άλλως και τούτο επικουρικώς στο ποσό των 129.737,07 €.
Β) Την με αριθμ. πρωτ. 40256/18-9-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Με το αρ. πρωτ. 32930/26-07-2017 έγγραφο, η μελετητική εταιρεία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» αιτείται να γίνει δεκτή η ένστασή της και:
1.Να ακυρωθεί η παράλειψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να συντάξει Πρωτόκολλο Νέας Τιμής και Συγκριτικό Πίνακα για τον καθορισμό της αποζημίωσής της  λόγω διάλυσης της σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 161.673,51 €, άλλως επικουρικά στο ποσό των 129.737,07 €
2.Να κληθεί να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της ένστασης της ενώπιον του Δήμου μας για να αναπτύξει και προφορικά τις απόψεις της.
Ήδη τα ανωτέρω, αποτελούσαν το περιεχόμενο του με αρ. 15982/12-4-2017 εγγράφου του αναδόχου προς την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας, για το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε με το αρ. πρωτ. 21821/οικ.1819/19-5-2017 έγγραφό της στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων αρνητικά για τα ανωτέρω και αιτήθηκε τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να επιληφθεί των παράλογων απαιτήσεων της μελετητικής εταιρείας οι οποίες δεν αφορούσαν τεχνικά ζητήματα αλλά σε υπέρογκες και παράλογες χρηματικές αξιώσεις.
Η πληρεξούσια δικηγόρος υπέβαλλε στο Δήμο την από 11-9-2017 γνωμοδότησή της με την οποία απορρίπτει στο σύνολό της την από 27-7-2017 ένσταση της μελετητικής εταιρείας «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», για τους νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους που αναφέρει στην γνωμοδότησή της.
Η Υπηρεσία μας συντάσσεται απόλυτα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω γνωμοδότηση και συμφωνεί ως προς την απόρριψη της ένστασης στο σύνολό της και παρακαλεί όπως αποφανθείτε επί τους θέματος, λαμβανομένης υπόψη της τασσόμενης προθεσμίας που προβλέπεται για την απάντηση της αίτησης (2 μήνες από την υποβολή της ένστασης).>>
Γ) Την με αρ. πρωτ. 49256/11-9-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου Κορίνθου κας Κων/νας Αργυρού, η οποία παρατίθεται κατωτέρω (ολόκληρο το κείμενο) ως εξής:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Θέμα: Γνωμοδότηση επί της από 26/07/2017 ένστασης της Μελετητικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μετσόβου αριθμ. 11 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τον τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης ανοικτών πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και με τον ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού», που απευθύνεται προς το Δήμο σας ως Προϊσταμένη Αρχή της Μελέτης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 32930/26-07-2017.
……………………………
Με το με αριθμό Πρακτικού 25 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας, της 04/09/2017, που έλαβε αύξοντα αριθμό απόφασης 25/321/2017 και που μου επιδόθηκε την 07/09/2017 με το με αριθμ. πρωτ. 39545/07-09-2017 έγγραφό σας, ορίσθηκα πληρεξούσια δικηγόρος σας για να γνωμοδοτήσω επί της από 26/07/2017 ένστασης της Μελετητικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μετσόβου αριθμ. 11 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τον τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης ανοικτών πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και με τον ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού», που απευθύνεται προς το Δήμο σας ως Προϊσταμένη Αρχή της Μελέτης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 32930/26-07-2017.
Η παραπάνω Μελετητική εταιρεία με την από 26/07/2017 ένστασή της ζητά τα εξής: α) Να γίνει δεκτή η ένστασή της. β) Να ακυρωθεί η παράλειψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να συντάξει Πρωτόκολλο Νέας Τιμής και Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) για τον καθορισμό της αποζημίωσής της λόγω διάλυσης της μεταξύ σας σύμβασης. γ) Να υποχρεωθεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να συντάξει Πρωτόκολλο Νέας Τιμής και σχετικό Σ.Π. για τον καθορισμό της αποζημίωσής της λόγω διάλυσης της σύμβασης,  που ανέρχεται στο ποσό των 161.673,51 Ευρώ, άλλως επικουρικά στο ποσό των 129.737,07 Ευρώ και δ) Ν κληθεί να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της ένστασής της ενώπιον του Δήμου σας για να αναπτύξει και προφορικά τις απόψεις της.    
ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ στο Δήμο σας να απορριφθεί στο σύνολό της η από 26/07/2017 ένσταση της παραπάνω Μελετητικής Εταιρείας με την επωνυμία«Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», για τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους:
 
1.- Οι αξιώσεις της παραπάνω Μελετητικής Εταιρείας απορρέουν στο σύνολό τους από την υποτιθέμενη λύση της σύμβασης ανάθεσης, που είχε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου 2429/28-04-2005 και αφορούσε τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης ανοικτών πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και με τον ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού».
Ειδικότερα στην υπό κρίση ένστασή της και στην τέταρτη (4η) σελίδα αυτής αναφέρει τα εξής: Με την από 13/10/2015 και με αριθμ. πρωτ. 48783/14-10-2015 αίτησή της ζήτησε τη διάλυση της συμβάσεως λόγω υπέρβασης της οριακής προθεσμίας με αποκλειστική υπαιτιότητα του εργοδότη. Επί της αιτήσεώς της δεν εκδόθηκε απόφαση του εργοδότη εντός της τασσόμενης από το άρθρο 16 παρ. 4 του Π.Δ. 196/1979 τρίμηνης προθεσμίας, δηλαδή έως την 15/01/2016. Στη συνέχεια για να αναγνωρισθεί η αυτοδίκαιη διάλυση της συμβάσεως άσκησε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την από 11/11/2016 αίτηση θεραπείας της, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 49380/03-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας και αναγνώρισε ότι η σύμβαση της επίμαχης μελέτης έχει διαλυθεί με υπαιτιότητα του κυρίου αυτής.
Η λύση όμως της παραπάνω σύμβασης δεν έγινε νόμιμα και κατά συνέπεια δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα. Ειδικότερα:
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 716/1977 «Μητρώο μελετητών – Ανάθεση- Εκπόνηση Μελετών», το οποίο έχει τίτλο «Υπερημερίαι και υποχρεώσεις εργοδότου. Λύσις συμβάσεως» ορίζεται ότι:
«1. Εις περιπτώσεις υπερημερίας του εργοδότου περί την εκπλήρωσιν των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων αυτού, γεννάται υπέρ του αναδόχου δικαίωμα αποζημιώσεως μόνον δια τας θετικάς ζημίας αυτού και δια τον χρόνον από της εγγράφου περί τούτου οχλήσεως του εργοδότου υπό του αναδόχου. 2. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήση την λύσιν της συμβάσεως, εάν η άνευ υπαιτιότητος αυτού καθυστέρησις περί την εκπόνησιν της μελέτης υπερβή το κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 20 χρονικόν όριον.».
Περαιτέρω στο άρθρο 16 του Π.Δ. 194/1979 «Αξιολόγηση – Ενστάσεις- Συμβάσεις κ.λ.π. Μελετών», το οποίο έχει τίτλο «Λύσις της συμβάσεως τη αιτήσει του αναδόχου δι΄υπερημερίαν του εργοδότου- αποζημίωσις του αναδόχου» ορίζεται ότι: «1.Δια να συντελεσθή η λύσις της συμβάσεως δια τινά των λόγων των αναφερομένων εις τας παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 21 του Ν. 716/1977, ο ανάδοχος καταθέτει εις την Διευθύνουσαν Υπηρεσίαν σχετικήν αίτησιν. 2. Η αίτησις πρέπει να περιλαμβάνη: α) μνείαν των λόγων επί των οποίων στηρίζει ο ανάδοχος το δικαίωμά του να λύση την σύμβασιν, β)στοιχεία περί των περαιωθεισών εργασιών τμημάτων της μελέτης και της εκτιμωμένης αξίας αυτών, γ)περιγραφήν των υπολειπομένων προς εκτέλεσιν τμημάτων της μελέτης, δ) ρητόν αίτημα αυτού περί της λύσεως της συμβάσεως, και ε) δήλωσίν του περί του ότι ζητεί σχετικήν αποζημίωσιν μετ΄ενδείξεως του ποσού ταύτης και της αναλύσεως αυτού, εάν προβλέπηται υπό των κειμένων διατάξεων τοιαύτη αποζημίωσις. 3. Η αίτησις περί λύσεως της συμβάσεως πρέπει να είναι καθαρά άνευ αιρέσεων ή όρων ή προϋποθέσεων…4. Επί της αιτήσεως αποφαίνεται ο εργοδότης εντός προθεσμίας τριών μηνών από της υποβολής της.Η λύσις της συμβάσεως επέρχεται από της εκδόσεως της αποφάσεως του εργοδότου, δι ΄ης αποδέχεται την λύσιν ή από της παρελεύσεως απράκτου της ως άνω προθεσμίας».
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως η Μελετητική εταιρεία στην από 13/10/2015 αίτησή της, που έλαβε αριθμ. πρωτ. 48783/14-10-2015 και με την οποία ζητούσε τη διάλυση της συμβάσεως δεν ανέφερε, όπως ο νόμος ορίζει, στοιχεία για τις εργασίες τμημάτων της μελέτης που περαίωσε και της εκτιμώμενης αξίας αυτών,  καθώς και δεν περιέγραψε τα υπολειπόμενα προς εκτέλεση τμήματα της μελέτης, ώστε αυτή να είναι σαφής και ορισμένη, αλλά και να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για την πληρότητά της.
Εφόσον η αίτηση για τη λύση της σύμβασης δεν ήταν νόμιμη εκ μέρους της παραπάνω Μελετητικής εταιρείας, αφού δεν περιείχε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος, λογίζεται ότι ουδέποτε υποβλήθηκε και κατά συνέπεια ο Δήμος μου , ως εργοδότης του έργου, δεν ήταν υποχρεωμένος να απαντήσει εντός της προθεσμίας των τριών μηνών από την υποβολή της, όπως ορίζει το άρθρο άρθρο 16 του Π.Δ. 194/1979.   
Κατά συνέπεια για το λόγο αυτό και η από 11/11/2016 αίτηση θεραπείας, που υπέβαλε η παραπάνω Μελετητική εταιρεία προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο μου 47131/16-11-2016 με σκοπό να αναγνωρισθεί η αυτοδίκαιη διάλυση της συμβάσεως είναι άκυρη.
 
2.- Η αίτηση όμως αυτή θεραπείας είναι επίσης άκυρη αφού στρέφεται κατά της με αριθμό 16/196/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μου, η οποία καμία σχέση δεν έχει με την παραπάνω Μελετητική εταιρεία και με την με αριθμ. πρωτ. 2429/28-04-2005 σύμβαση ανάθεσης, που αφορά την  μελέτη με τον τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης ανοικτών πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και με τον ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού».
Η παραπάνω με αριθμό 16/196/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει θέμα «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χείμαρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων» και έχει νόμιμα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στον ιστότοπο Διαύγεια (ΑΔΑ: 68ΕΝΩΛ7-1ΤΙ). Δηλαδή σύμφωνα με τα παραπάνω η Μελετητική εταιρεία άσκησε αίτηση θεραπείας προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και προσέβαλε απόφαση που δεν σχετίζεται με την ίδια.
Κατά συνέπεια και για το λόγο η υπ΄αριθμ. πρωτ. 49380/03-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε επί της από 11/11/2016 αίτησης θεραπείας της μελετητικής εταιρείας δεν παράγει έννομες συνέπειες σε βάρος μου, αφού προσβλήθηκε απόφαση που δεν είχε σχέση με την παραπάνω μελετητική εταιρεία. Δηλαδή η ως άνω αίτηση θεραπείας της μελετητικής εταιρείας θα έπρεπε να απορριφθεί, αφού αυτή δεν έχει έννομο συμφέρον για την άσκησή της.
 
3.- Για την παραπάνω μελετητική εταιρεία έχω εκδώσει την με αριθμό 16/196/2016 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου μου, με την οποία ορίζω, μεταξύ άλλων, την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου μου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της αριθμ. πρωτ. 2429/28-04-2005 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. Δήμου Σαρωνικού» μεταξύ των μελετητικών γραφείων «Δ.Μαραβέας και Συνεργάτες» και Αθανασίου Λιόση με τον πρώην Δήμο Σαρωνικού και συγκεκριμένα για τη σύνταξη της Β2 Φάσης της μελέτης.  
Κατά της απόφασης όμως αυτής της Οικονομικής Επιτροπής μου, δεν προβλέπεται από το νόμο η άσκηση αίτησης θεραπείας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αφού, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 12 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια ΄Εργα» η αίτηση θεραπείας ασκείται και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου. Σε καμία όμως περίπτωση, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, δεν ασκείται αίτηση θεραπείας κατά αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αφού η οικονομική επιτροπή δεν είναι η προϊσταμένη αρχή του έργου. Προϊσταμένη αρχή του έργου είναι μόνον το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μου. Δηλαδή ακόμη και εάν θεωρηθεί ότι η Μελετητική εταιρεία προσέβαλε την με αριθμό 16/196/2016 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου μου, επ΄αυτής δεν μπορεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας προς τον  Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αφού δεν προβλέπεται από τον νόμο.
Συνεπώς η με αριθμ. πρωτ. 49380/03-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που έκανε δεκτή την από 11/11/2016 αίτηση θεραπείας της μελετητικής εταιρείας δεν παράγει έννομες συνέπειες σε βάρος μου, αφού δεν μπορεί να αποφασίσει για απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μου.
Κατά συνέπεια σε καμία απολύτως περίπτωση με την αριθμ. πρωτ. 49380/03-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δεν έχει αναγνωρισθεί η λύση της μεταξύ σας σύμβασης και δη αμετάκλητα, όπως αναληθώς ισχυρίζεται η Μελετητική Εταιρεία στην υπό κρίση ένστασή της.   
 
4.- Λόγω όλων των παραπάνω λόγων η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δεν ήταν υποχρεωμένη να συντάξει πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών, αλλά ούτε και 2ο Συγκριτικό πίνακα για τις αξιώσεις αποζημίωσης της  αναδόχου – μελετητικής εταιρείας, που η τελευταία τις προσδιορίζει στο ποσό των 161.673,51 Ευρώ και άλλως επικουρικά στο ποσό των 129.737,07 Ευρώ,   όπου και τελικά δεν τα συνέταξε. 
 
5.- Περαιτέρω και σε κάθε περίπτωση οι αξιώσεις αποζημίωσης της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας πρέπει να απορριφθούν για τους εξής λόγους:
Το άρθρο 16 του Π.Δ. 194/1979 «Αξιολόγηση – Ενστάσεις – Συμβάσεις – κ.λ.π. Μελετών» με τον τίτλο «Λύσις της συμβάσεως τη αιτήσει του αναδόχου δι΄υπερημερίαν του εργοδότου – αποζημίωσις του αναδόχου» ορίζει στην παράγραφο 5 αυτού ότι στις περιπτώσεις που η λύση της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 21 του Ν. 716/1977, η προβλεπόμενη αποζημίωση κανονίζεται με πρωτόκολλο νέας τιμής, επί του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 του αυτού προεδρικού διατάγματος.
Το άρθρο 10 αυτού του προεδρικού διατάγματος, που τιτλοφορείται «Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών» ορίζει ότι οι νέες τιμές πρέπει να κανονιστούν με πρωτόκολλο, που συντάσσεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Μαζί με το πρωτόκολλο συντάσσεται πάντοτε και σχετικός συγκριτικός πίνακας. Δηλαδή εάν τυχόν η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία δικαιούται αποζημίωση αυτή θα κανονιστεί σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 10 του Π.Δ. 194/1979 και μόνον και με κανέναν άλλον τρόπο υπολογισμού. (ΣτΕ 2196/2009 Δημοσίευση Νομοτέλεια).
Κατά αυτόν τον τρόπο ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης, κύριας και επικουρικής, που ζητά η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία είναι νομικά εσφαλμένος και συνεπώς οι αξιώσεις της ως μη έχουσες νόμιμο έρεισμα, πρέπει να απορριφθούν.
 
6.- Ακόμη άλλως και όλως επικουρικά ως προς τις αξιώσεις της θα πρέπει να προσθέσω και τα εξής: Στο άρθρο 21 του Ν. 716/1977 «Μητρώο μελετητών- Ανάθεση- Εκπόνηση μελετών», το οποίο έχει τίτλο «Υπερημερίαι και υποχρεώσεις εργοδότου. Λύσις συμβάσεως», ορίζεται ότι σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότου στην εκπλήρωση των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων αυτού, γεννάται υπέρ του αναδόχου δικαίωμα αποζημίωσης μόνον για τις θετικές ζημίες αυτού για τον χρόνο από την έγγραφη περί αυτού όχληση του εργοδότη από τον ανάδοχο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο Δήμος είναι υπερήμερος στην εκπλήρωση των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεών του, η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης μόνον για τις θετικές της ζημίες, δηλαδή σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δικαιούται αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης από τη διάλυση της σύμβασης, που την προσδιορίζει στο με αριθμ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της στο συνολικό ποσό των 37.200 Ευρώ, αφού αυτή δεν είναι θετική ζημία.
 
7.- Επίσης η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία καμία απολύτως αμοιβή αλλά και αποζημίωση δεν δικαιούται για τα μη εκτελεσθέντα τμήματα της μελέτης κατ΄ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14 του Π.Δ. 194/1979. (ΣτΕ 2196/2009 Δημοσίευση Νομοτέλεια).
Συνεπώς, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της,  δεν δικαιούται το συνολικό ποσό των 45.556,90 Ευρώ για το υπόλοιπο Β2 υποστάδιο της μελέτης, αφού ουδέποτε εκτέλεσε το υποστάδιο αυτό.
Για τον ίδιο λόγο δεν δικαιούται και το συνολικό ποσό των 17.300 Ευρώ, που στο ίδιο ως άνω έγγραφό της ισχυρίζεται ότι αποτελεί την αμοιβή για την απασχόληση προσωπικού, για το χρονικό διάστημα από 03/05/2011 έως 11/07/2012.
Μάλιστα το αίτημά της αυτό για την αμοιβή του προσωπικού είναι αναληθές και ως τέτοιο πρέπει να απορριφθεί, καθόσον στο παραπάνω με αριθμ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της προσδιορίζει την απασχόληση του προσωπικού με 1.000,00 Ευρώ ανά μήνα, ενώ στο με ημερομηνία σύνταξης 16/01/2016 έγγραφό της, που έλαβε αριθμ. πρωτ. 2196/20-01-2016 και στο οποίο προσδιορίζει τις εναντίον μου αξιώσεις της, προσδιορίζει την απασχόληση του προσωπικού με 500,00 Ευρώ ανά μήνα. Η απασχόληση όμως του προσωπικού ανάγεται σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 03/05/2011 έως 11/07/2012 και η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία με απόλυτη βεβαιότητα γνωρίζει τη μηνιαία δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε κατά το παρελθόν για τη δαπάνη του προσωπικού, που δήθεν απασχολούσε. Η δαπάνη αυτή είναι αδύνατον σε έγγραφο της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας το έτος 2016 να ανέρχεται στο ποσό των 500,00 Ευρώ και σε έγγραφό της το έτος 2017 να ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ.
Συνεπώς η αξίωσή της αυτή πρέπει να απορριφθεί  ως αναπόδεικτη και στην ουσία της ως αβάσιμη.        
Συμπερασματικά και οι δύο αυτές αξιώσεις της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας θα πρέπει να απορριφθούν ως μη νόμιμες.
 
8.- Επιπρόσθετα η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία δεν δικαιούται να λάβει το συνολικό ποσό των 60.995,01 Ευρώ, που ισχυρίζεται ότι είναι τα ποσά του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, αφού για τη μη νομότυπη σύνταξη, αλλά και έγκρισή του έχει ήδη αποφανθεί αμετάκλητα το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης (Β΄ Τμήμα) με την με αριθμό 670/2014 απόφασή του.
Ειδικότερα ο 2ος  Συγκριτικός  Πίνακας που υποβλήθηκε από την μελετητική εταιρεία δεν εγκρίθηκε, σύμφωνα με την από 07/06/2010 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας, της Διεύθυνσης Δημοσίων ΄Εργων, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στη συνέχεια με την με αριθμ. πρωτ. 23482/11367/15-07-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου απορρίφθηκε η με ημερομηνία σύνταξης 15/03/2010 αίτηση θεραπείας της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας, που είχε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 9535/4859/23-03-2010 και που αφορούσε την έγκριση του πίνακα αυτού.
Κατά της απόφασης αυτής η ανάδοχος άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης την με ημερομηνία κατάθεσης 14/09/2010 προσφυγή- αγωγή της, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 670/2014 αμετάκλητη απόφασή του, που απέρριψε την ένδικη προσφυγή – αγωγή της αναδόχου εταιρείας και έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση αυτοδίκαιης έγκρισης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, ο οποίος έχει συνταχθεί από την ανάδοχο- μελετητική εταιρεία και όχι από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως ο νόμος ορίζει, κρίνοντας ταυτοχρόνως και την με αριθμό 23482/11367/15-07-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου ως ορθή.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, κανένα απολύτως ποσό δεν δικαιούται η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία για τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα και το αίτημά της να της καταβάλετε το συνολικό ποσό των 60.995,01 Ευρώ για αυτόν θα πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο.
 
9.- Επιπρόσθετα επειδή το έργο δεν έχει περαιωθεί η ανάδοχος δεν δικαιούται και έξοδα εγγυητικής καλής εκτέλεσης για τα χρονικά διαστήματα από 03/05/2011  ως 11/02/2015 και από 12/12/2015 ως 15/01/2016. Για το λόγο αυτό η σχετική αξίωσή της συνολικού ποσού 621,60 Ευρώ, όπως την περιγράφει στο με αριθμ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της,  πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη. 
 
10.- Η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία στο με αριθμ. πρωτ. 15982/12-04-2017 έγγραφό της ζητά  επικουρική αποζημίωση συνολικού ποσού 129.737,07 Ευρώ, που ακριβώς για τους ίδιους ως άνω αναφερόμενους λόγους θα πρέπει να απορριφθεί.
 
11.- Επίσης καμία απολύτως αποζημίωση, κύρια ή επικουρική δεν δικαιούται η ανάδοχος – μελετητική εταιρεία, αφού επί συμβάσεων υπηρεσιών, συναφθεισών μετά την ισχύ της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών , η αμοιβή του μελετητού δεν δύναται να αναπροσαρμόζεται απεριορίστως, αλλά υπόκειται πάντοτε εις το υπό του άρθρου 11 παρ. 3 της οδηγίας αυτής προβλεπόμενο όριο, δηλαδή στο 50 % της αξίας της κύριας συμβάσεως και αυτό είναι ελεγκτό όχι μόνον κατά το στάδιο του ελέγχου της νομιμότητας της συνάψεως της συμβάσεως, αλλά και κατά το στάδιο της εκτελέσεως της συμβάσεως και του προσδιορισμού της τελικής αμοιβής του μελετητού.
Συνεπώς, σε περίπτωση παραβάσεως της σχετικής απαγόρευσης, δεν είναι δυνατή η συνέχιση της επελεύσεως των αποτελεσμάτων της συμβάσεως αυτής, μεταξύ των οποίων και η εκπλήρωση της αντιπαροχής, προεχόντως για τον λόγο ότι η συνέχιση αυτή θα παραβίαζε τους εν λόγω ορισμούς των κανόνων δικαίου της Ε.Ε. (ΣτΕ 2552/2014 Δημοσίευση Νομοτέλεια, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Δελτίο Νομολογίας ΣτΕ έτος 2014 ,σελ. 1264).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αξιώσεις της αναδόχου έχουν ήδη υπερβεί το προβλεπόμενο όριο της οδηγίας  92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αυτής, που ισούται με το 50% της αξίας της κύριας συμβάσεως, αφού η με αριθμ. πρωτ. 2429/28-04-2005 σύμβαση ανάθεσης ήταν ποσού 80.806,00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. 18%, εκ των οποίων το ποσό των 69.068,00 Ευρώ αντιστοιχούσε στην ανάδοχο – μελετητική εταιρεία και το ποσό των 11.738,00  Ευρώ, αντιστοιχούσε στο γεωλόγο Αθανάσιο Λιόση. Δηλαδή ο προϋπολογισμός της μελέτης δημοπράτησης ανερχόταν στο ποσό των (80.806,00 Ευρώ Χ 18% =)  95.351,08 Ευρώ  και ο 1ος Σ.Π. που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 47/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σαρωνικού ανερχόταν στο ποσό των 198.736,35 Ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19%.
Συνεπώς και γι΄αυτό το λόγο οι αξιώσεις της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας πρέπει να απορριφθούν ως μη νόμιμες. 
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα παραπάνω, όλες οι αξιώσεις της αναδόχου – μελετητικής εταιρείας, κύριες και επικουρικές, πρέπει να απορριφθούν ως αντίθετες στον νόμο.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΛΟΓΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ στο Δήμο σας να απορριφθεί στο σύνολό της η από 26/07/2017 ένσταση της παραπάνω Μελετητικής Εταιρείας με την επωνυμία«Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,που έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου  32930/26-07-2017.
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 32930/2017 ένσταση της Μελετητικής Εταιρείας «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», την γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Κων/νας Αργυρού και την από 18-9-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Απορρίπτει στο σύνολό της την με αριθμ. πρωτ. 32930/26-7-2017 ένσταση της μελετητικής εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», ανάδοχος για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων ΣΧΟΟΑΠ» και ειδικότερο τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σαρωνικού», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 334 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment