Απόφαση αριθμ. 31/459/2017

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 53390/17-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 459η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» υπενθυμίζει στα μέλη ότι με την υπ’ αριθμ. 19/238/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 30250/10-07-2017 αναλυτική Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περίληψη της οποίας υπ’ αριθμ. Πρωτ. 30253/10-07-2017 τοιχοκολλήθηκε νόμιμα. Κατόπιν εκδήλωσαν ενδιαφέρον με την υπ’ αριθμ.33847/01-08-2017 αίτησή τους προς τον Δήμο Κορινθίων οι κ.κ. Γεώργαρης Νικ.Βασίλειος και Γκόνης Στ. Γεώργιος. Ακολούθησε το από 18-08-2017 πρακτικό Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων σύμφωνα με το οποίο, το μοναδικό προσφερόμενο ακίνητο των κ.κ. Γεώργαρη Νικ.Βασιλείου και Γκόνη Στ. Γεωργίου κρίθηκε μη κατάλληλο για μίσθωση και λειτουργία του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

Κατόπιν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ.39114/05-09-2017 Ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας, τάχθηκε νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος – προσφορών η 18η Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 30250/10-07-2017 αναλυτικής Διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων. Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 41743/818-09-2017 αίτηση-προσφορά, εκδήλωσε ενδιαφέρον η κ.Λογοθέτη Αικατερίνη του Παναγή, ιδιοκτήτρια, νομέας και κάτοχος ακινήτου που βρισκεται επί της οδού Αγίου Όρους 24, στην πόλη της Κορίνθου, είναι ισόγειο κατάστημα εμβαδού 115,45 τ.μ., με διάδρομο προς τον ακάλυπτο χώρο εμβαδού 14, 25 τ.μ., και έχει την υπ’ αρ. 705/80 οικοδομική άδεια.

Στην συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας, που ορίστηκε νόμιμα με την υπ’ αριθμ.32632/01-08-2017 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, συνέταξε το από 03-10-2017, υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ.3/5776/ 30-10-2017 πρακτικό της σύμφωνα με το οποίο το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας κ.Λογοθέτη Αικατερίνης του Παναγή, κρίνεται ως κατάλληλο για την μίσθωση και λειτουργία του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, σύμφωνα με την σχετική υπ’ αριθμ. Πρωτ. 30250/10-07-2017 αναλυτική Διακήρυξη.

Ακολούθως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της ως άνω δημοπρασίας η 17η Νοεμβρίου 2017 και με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 49691/10-11-2017 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκε η ανωτέρω προσφέρουσα κ.Λογοθέτη Αικατερίνη του Παναγή.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 17-11-2017 πρακτικό της φανερής, μειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο μειοδότρια ανακηρύχθηκε η κ.Λογοθέτη Αικατερίνη του Παναγή, η οποία δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητο ιδιοκτησίας της που βρισκεται επί της οδού Αγίου Όρους 24, στην πόλη της Κορίνθου, είναι ισόγειο κατάστημα εμβαδού 115,45 τ.μ., με διάδρομο προς τον ακάλυπτο χώρο εμβαδού 14,25 τ.μ., και έχει την υπ’ αρ. 705/80 οικοδομική άδεια, για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου για δώδεκα έτη (12) έτη χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 30250/10-07-2017 αναλυτική Διακήρυξη, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ.3/5776/ 30-10-2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, το από 17-11-2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας, τον σχετικό φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Επικυρώνει το από 17-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, το οποίο είναι ισόγειο κατάστημα εμβαδού 115,45 τ.μ., με διάδρομο προς τον ακάλυπτο χώρο εμβαδού 14, 25 τ.μ., έχει την υπ’ αρ. 705/80 οικοδομική άδεια και βρισκεται επί της οδού Αγίου Όρους 24, στην πόλη της Κορίνθου, ιδιοκτησίας της κ.Λογοθέτη Αικατερίνης του Παναγή.

2.- Ανακηρύσσει μειοδότρια – εκμισθώτρια την κ. Λογοθέτη Αικατερίνη του Παναγή ιδιοκτήτρια, νομέα και κάτοχο του ανωτέρου ακινήτου, στην οποία θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων ως μηνιαίο μίσθωμα για το ανωτέρω ακίνητό της, το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) για τα δώδεκα (12) έτη της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6236.0002 ποσού 164.172,12€ και τίτλο «Μισθώματα σχολικών κτιρίων» (Π.Α.Υ. 147/2017, Α.Ο.Ε. 2/3/2017).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/459/2017.-