Υποβολή πρότασης για το έργο με τίτλο ΄΄ Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων΄΄

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  337/2017

 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Υποβολή πρότασης για το έργο με τίτλο ΄΄ Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων΄΄ στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με κωδ. 4.3.4/ΕΥΔΠ_92 (1η
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Υποβολή πρότασης για το έργο με τίτλο ΄΄ Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων΄΄ στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με κωδ. 4.3.4/ΕΥΔΠ_92 (1η)», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την με αριθ. 2204/12-9-2017 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, καλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4 , Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του  ΠΑΑ  2014-2020. Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη  που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 4.100.000,00 €.  Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000 € και ως μέγιστος το ποσό των 800.000 € αντίστοιχα. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται  ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ  και η χρονική διάρκεια αρχίζει από 18/09/2017 έως και 31/10/2017 και ώρα 15:00. 
Στη συνέχεια έθεσε την από 20-9-2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία  καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης και προκειμένου να εξασφαλίσει ο Δήμος Κορινθίων χρηματοδότηση για την υλοποίηση του ώριμου έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» , προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ , μετην παρούσα εισήγηση προτείνεται η υποβολή σχετικής πρότασης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου και καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει απόφαση για τα κάτωθι, σύμφωνα με τις επιμέρους απαιτήσεις της Πρόσκλησης:
(α) να εγκρίνει τη μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων»
(β) να δεσμευτεί ότι το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την σκοπιμότητα της υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης .
(γ) να εγκρίνει την υποβολή αίτησης στήριξης – πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στα πλαίσια της 4.3.4/ΕΥΔΠ_92(1η) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου .
(δ) να βεβαιώσει ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου (σύμφωνα και με την μελέτη εφαρμογής)
(ε) να βεβαιώσει ότι η εν λόγω αγροτική οδός δεν εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και δεν αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου του Δήμου αλλά οι προτεινόμενες εργασίες βελτίωσής της εξασφαλίζουν την ασφαλή και εύκολη προσπελασιμότητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις λοιπές αγροτικές δραστηριότητες με στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων κα να προκύψουν θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.
Σημείωση:
 
Στα πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013» εντάχθηκε,  χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε ειδικός προϋπολογισμός του έργου.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 2204/12-9-2017 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, την από 20-9-2017 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Εγκρίνει τη μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων»
2. Δεσμεύεται ότι το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την σκοπιμότητα της υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης .
3. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης στήριξης – πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στα πλαίσια της 4.3.4/ΕΥΔΠ_92(1η) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου .
4. Βεβαιώνει ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου (σύμφωνα και με την μελέτη εφαρμογής)
5. Βεβαιώνει ότι η εν λόγω αγροτική οδός δεν εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και δεν αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου του Δήμου αλλά οι προτεινόμενες εργασίες βελτίωσής της εξασφαλίζουν την ασφαλή και εύκολη προσπελασιμότητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις λοιπές αγροτικές δραστηριότητες με στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων κα να προκύψουν θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 337 /2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης