Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθίων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  340/2017
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθίων  (ΔΑΕΚ)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθίων (ΔΑΕΚ)», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 03/18-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δ.Α.Ε.Κ., που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 και αναλύονται λεπτομερώς στον ισολογισμό της 31/12/2016 δηλαδή για την χρήση 01-01-2016 έως 31-12-2016 και ζήτησε από το Σώμα την  έγκρισή του.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος: ανέφερε ότι λόγω των επιφυλάξεων του Ορκωτού, θα  τον καταψηφίσουμε.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 03/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ., τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων  των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Μαρίας – Έρρικα Καραμαλίκη)
 
Εγκρίνει τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2016 και την διάθεση των καθαρών κερδών όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Δ.Α.Ε.Κ. κατά την συνεδρίαση της 18-09-2017 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα ισολογισμό της 31-12-2016, η οποία έχει ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
1/1-31-12-2016
1/1-31/12/2015
Κύκλος εργασιών
245.533,82
190.566,62
(-) Κόστος πωλήσεων
166.451,03
58.697,52
Μικτό αποτέλεσμα
79.082,79
131.869,52
(+) Λοιπά συνήθη έσοδα
0,00
3.000,00
Μείον:
 
 
Έξοδα διοίκησης
94.655,23
129.707,13
Έξοδα διάθεσης
0,00
0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές
4.248,08
2.438,52
 
98.903,31
132.145,65
Αποτελέσματα (κέρδη) προ τόκων και φόρων
-19.820,52
2.723,45
Μείον:
 
 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
2.197,55
1.919,21
 
1.798,71
1.613,01
Αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων
-21.619,23
1.110,44
Μείον: φόροι εισοδήματος
1.226,20
721,71
Αποτέλεσμα (κέρδη) περιόδου μετά από φόρους
-22.845,43
388,73
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 340 /2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης