Κατάταξη σε ομάδες (κατηγοριοποίηση) όλων των δημοτικών – κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  345/2017
 
Θέμα 12ο Η.Δ.: «Κατάταξη σε ομάδες (κατηγοριοποίηση) όλων των δημοτικών – κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών μας ορίων» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος  το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατάταξη σε ομάδες (κατηγοριοποίηση) όλων των δημοτικών – κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών μας ορίων», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με την με αριθμ. 273029/15521/1903/387/12-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΟ54653Π4-ΙΝΜ) εγκύκλιο του Τμήματος Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι Δήμοι οφείλουν το αργότερο έως 29-9-2017 να ολοκληρώσουν την κατάταξη σε ομάδες όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων τους, με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κατάταξη θ απρέπει να είναι αιτιολογημένη βάσει των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 56Α  του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α) , όπως αυτό τροποποιήθηκε με  τις διατάξεις του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94Α΄) με θέμα «Τροποποίηση του ν. 2725/1999 και άλλες διατάξεις».
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθμ. 42749/22-9-2017 εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων υπάρχουν αθλητικοί χώροι οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 56Α του Ν.2725/99 (ΦΕΚ121/17,6,1999) ανήκουν σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος, μέγεθος, τη δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν:
«…Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:
 Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται μόνο προπονήσεις.
Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες.
Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.
Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.
Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.
Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των αγώνων.
Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές.
Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.
Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.
Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών….»
Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Ν.4479/17 (Α΄ 94), και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 8.
β) Τις τροποποιήσεις του Ν.2725/99 (ΦΕΚ121/17,6,1999), αρ. 56Α,
γ) Το με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387 ημερ. 12,07,2017 έγγραφο της Γ.Γ.Α.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 56Α του Ν.2725/99 (ΦΕΚ121/17,6,1999), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
350    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ
350    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
400    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                  (ΟΔΟΣ ΑΡΓΟΥΣ)
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
8000 καθήμενοι        2000 όρθιοι
Β2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                  (ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ)
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1800 καθήμενοι                0 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΛΕΧΑΙΟΥ
ΛΕΧΑΙΟ
  0    καθήμενοι           500 όρθιοι
Α2
 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
  0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
ΕΞΑΜΙΛΙΑ
  0    καθήμενοι           250 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ
  0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΑΘΙΚΙΩΝ
ΑΘΙΚΙΑ
300    καθήμενοι            150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
0       καθήμενοι            1500 όρθιοι
Β1
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΚΛΕΝΙΑΣ
ΚΛΕΝΙΑ
200    καθήμενοι            100 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
300 καθήμενοι            200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΣΟΦΙΚΟΥ
ΣΟΦΙΚΟ
  0 καθήμενοι              290 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΣΟΛΟΜΟΣ
80  καθήμενοι              200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΚΟΥΤΑΛΑ
ΚΟΥΤΑΛΑΣ
  0    καθήμενοι           150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
  0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
0    καθήμενοι              150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
70    καθήμενοι              200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
  0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
Και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης σας.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12-07-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  και τις διατάξεις του άρθρου 56Α του  Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4479/2017, μετά  από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την κατάταξη (κατηγοριοποίηση) σε ομάδες όλων των δημοτικών –κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, ως εξής:
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
350    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ
350    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
400    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                  (ΟΔΟΣ ΑΡΓΟΥΣ)
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
8000 καθήμενοι        2000 όρθιοι
Β2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                  (ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ)
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1800 καθήμενοι                0 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΛΕΧΑΙΟΥ
ΛΕΧΑΙΟ
  0    καθήμενοι           500 όρθιοι
Α2
 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
  0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
ΕΞΑΜΙΛΙΑ
  0    καθήμενοι           250 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ
  0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΑΘΙΚΙΩΝ
ΑΘΙΚΙΑ
300    καθήμενοι            150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
0       καθήμενοι            1500 όρθιοι
Β1
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΚΛΕΝΙΑΣ
ΚΛΕΝΙΑ
200    καθήμενοι            100 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
300 καθήμενοι            200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΣΟΦΙΚΟΥ
ΣΟΦΙΚΟ
  0 καθήμενοι              290 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΣΟΛΟΜΟΣ
80  καθήμενοι              200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΚΟΥΤΑΛΑ
ΚΟΥΤΑΛΑΣ
  0    καθήμενοι           150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
  0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
0    καθήμενοι              150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
70    καθήμενοι              200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
  0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 345 /2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης