Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα’’

  

                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  346/2017
 
Θέμα 13ο Η.Δ.: «Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα’’, έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής και διαγραφή προσαυξήσεων κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και   εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα’’, έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής και διαγραφή προσαυξήσεων κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
 
1. την απαίτηση του Δήμου για καταβολή εισφοράς σε χρήμα από τον ιδιοκτήτη κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής περιοχής Μπαθαρίστρα, που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αρ. 2154/8-2-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) και κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ΄αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας.
 
2. την αριθ. 278/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία καθορίσθηκε η τιμή μονάδος αποζημίωσης της εδαφικής έκτασης των 120,99 τ.μ.  σε 200,00 ευρώ/τ.μ. καθώς επίσης και η τιμή των επικειμένων, ήτοι 26 ελαιοδένδρων, σε 280,00 ευρώ/τεμάχιο και αφορά τον ιδιοκτήτη κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ
  Μετά την ανωτέρω γενόμενη ρυμοτόμηση, ο Δήμος Κορινθίων αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη, λόγω ελλείμματος γης για 120,99 τ.μ.  δηλαδή ο Δήμος Κορινθίων θα αποζημιώσει την δικαιούχο για το ποσό των:α) 120,99 τ.μ. χ 200,00 ευρώ/τ.μ. = 24.198,000 ευρώ και β)για τα επικείμενα, ήτοι για 26 ελαιόδενδρα   χ 280,00 ευρώ/τεμάχιο.= 7.280,00 ευρώ, σύμφωνα και με την επισυναπτόμενη κατάσταση του τμήματος πολεοδομίας, ήτοι συνολικά με το ποσό των 31.478,00 ευρώ.
 
3. την αριθ. πρωτ. 18445/16.05.2016 αίτηση του ιδιοκτήτη κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο Κορινθίων με την οποία ο ανωτέρω, ζητά: α) να του αποδοθεί η καθορισθείσα αποζημίωση της ιδιοκτησίας λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων και β) να συμψηφιστεί οιαδήποτε απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμα η οποία δεν έχει εξοφληθεί.
 
4. την αρ. 18824/04.05.2017 αίτησή του ιδιοκτήτη κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο Κορινθίων με την οποία ο ανωτέρω ζητά: να παραταθεί η καταβολή εισφοράς σε χρήμα που οφείλει μέχρι την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από το Δήμο και κατά τον γενόμενο συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων, να διαγραφούν οι ανάλογες προσαυξήσεις.
 
5. την υπ΄ αριθμ. 300/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
 
α) Την αποδοχή της δήλωσης-πρότασης συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χαραλάμπους σύμφωνα με το ιστορικό της αριθ. 300/2017 Α.Ο.Ε..
 
β) Την έγκριση του σχεδίου συμφωνητικού, διακανονισμού οφειλής, μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χαραλάμπους σύμφωνα με το ιστορικό της αριθ. 300/2017 Α.Ο.Ε..
 
γ) Την έγκριση του συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων του Δήμου Κορινθίων και του κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χαραλάμπους σύμφωνα με το ιστορικό της αριθ. 300/2017 Α.Ο.Ε..
 
δ) Την έγκριση της παράτασης καταβολής εισφοράς σε χρήμα του κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χαραλάμπους υπέρ του Δήμου Κορινθίων, μέχρι την ημέρα καταβολής από τον Δήμο Κορινθίων της αποζημίωσης υπέρ του κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χαραλάμπους
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 300/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τις διατάξεις των Ν. 1337/83, 3463/2006, 3943/2011 και 4270/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Αποδέχεται την δήλωση – πρόταση συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χαραλάμπους, απαλλοτριωθέντων  ακινήτων με την πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης  περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα»  του Δήμου Κορινθίων που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ.  2154/8-2-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) και κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009  απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας, νομίμως μεταγεγραμμένη   στα βιβλία μεταγραφών του Α΄ υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 563 και αριθμό 493.
 
Β. Εγκρίνει το σχέδιο του συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χαραλάμπους το οποίο έχει ως εξής:
 
«  Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα στις         του μήνα       του έτους 2017 ημέρα       και ώρα     , μεταξύ των : αφενός του Δήμου Κορινθίων, Ν.Π.Δ.Δ. που έχει την έδρα του στην Κόρινθο, οδός Κολιάτσου 32, με ΑΦΜ 997860951 , Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και αφετέρου του Κουτσιαρά Ιωάννη του Χαραλάμπους, κατοίκου  Τροπαίων Αρκαδίας, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
 
1.-  Ο ΚΟΥΤΣΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλάμπους και της Βασιλικής, είναι δικαιούχος  αποζημίωσης γης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  για εδαφική έκταση 120,99 τ.μ. λόγω ελλείμματος γης και για επικείμενα, για την ιδιοκτησία του με αρ.κτ. 0524021 στο Ο.Τ. 617 σχεδίου πόλεως «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Κορίνθου.
 
 << Ειδικότερα, με την υπ΄αρ. 2154/5-8-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της περιοχής (αρ. ΦΕΚ 1251/Δ/2003) και  κυρώθηκε διορθωμένη η πράξη εφαρμογής με την υπ΄αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας (μεταγραφή αρ. 493, Τόμος 563 του Α΄Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου).Στη συνέχεια διορθώθηκε με την αρ. 12/2012 διορθωτική πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αρ. 2534/24-10-2012 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας που καταχωρήθηκε στο Κτηματολόγιο (αρ. 1483/17-10-2013) και απαλλοτριώθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας τμήμα της ιδιοκτησίας του ανωτέρω.
   Στα πλαίσια της ανωτέρω πράξης εφαρμογής, καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης της εδαφικής έκτασης των 120,99 τ.μ. σε 200,00 ευρώ/τ.μ. καθώς επίσης και η τιμή των επικειμένων, ήτοι 26 ελαιοδένδρων, σε 280,00 ευρώ/τεμάχιο, με την αρ. 278/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία απόφαση τελεσιδίκησε.  
  Μετά την ανωτέρω γενόμενη ρυμοτόμηση, ο Δήμος Κορινθίων αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη, λόγω ελλείμματος γης για 120,99 τ.μ.  δηλαδή ο Δήμος Κορινθίων θα αποζημιώσει την δικαιούχο για το ποσό των:α) 120,99 τ.μ. χ 200,00 ευρώ/τ.μ. = 24.198,000 ευρώ και β)για τα επικείμενα, ήτοι για 26 ελαιόδενδρα   χ 280,00 ευρώ/τεμάχιο.= 7.280,00 ευρώ, σύμφωνα και με την επισυναπτόμενη κατάσταση του τμήματος πολεοδομίας, ήτοι συνολικά με το ποσό των 31.478,00 ευρώ.
 
2.- Σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη εφαρμογής, υπάρχει απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμακατά του ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, η οποία βεβαιώθηκε την 16.11.2016 και δεν έχει μέχρι σήμερα εξοφληθεί,
ανέρχεται δε στο ποσό των 8.131,50 ευρώ.
 
3.- Με την αρ. 18445/16.05.2016 αίτησή του προς το Δήμο Κορινθίων ο ανωτέρω, ζητά:α) να του αποδοθεί η καθορισθείσα αποζημίωση της ιδιοκτησίας λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων και β) να συμψηφιστεί οιαδήποτε απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμα η οποία δεν έχει εξοφληθεί.
 
 
  Επιπλέον με την αρ. 18824/04.05.2017 αίτησή του προς το Δήμο Κορινθίων ο ανωτέρω ζητά: να παραταθεί η καταβολή εισφοράς σε χρήμα που οφείλει μέχρι την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από το Δήμο και κατά τον γενόμενο συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων, να διαγραφούν οι ανάλογες προσαυξήσεις.
 
4.- Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμος Κορινθίων αναγνωρίζει ότι, το συνολικό ποσό που οφείλει μέχρι σήμερα στον δεύτερο συμβαλλόμενο, με βάση τα όσα έχουν παραπάνω εκτεθεί, ανέρχεται στο ποσό των 31.478,00 ευρώ, σύμφωνα και με την κατάσταση πληρωμής που έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως από το τμήμα πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  & Πολεοδομίας του Δήμου μας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει στον δεύτερο συμβαλλόμενο εφάπαξ το ποσό των 31.478,00 ευρώ , καταβλητέο μετά την έγκριση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο και με άμεση έναρξη των διαδικασιών της οικονομικής εκκαθάρισης με την υπογραφή του παρόντος.
  Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του ανωτέρω.
  Την ημερομηνία εξόφλησης του χρηματικού εντάλματος , θα γίνει ταυτόχρονα και ο συμψηφισμός της οφειλής της εισφοράς σε χρήμα που έχει βεβαιωθεί στο όνομα του ανωτέρω, ύψους 8.131,50 ευρώ ,στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
  Ο εν λόγω συμψηφισμός θα τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της παραίτησης του αιτούντα ιδιοκτήτη από την δικαστική περαιτέρω διεκδίκηση της αποζημίωσης με κάθε τρόπο.Επίσης ο συμψηφισμός θα έχει ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών παραιτείται από την μεταβίβαση των δικαιωμάτων του σε τρίτους που τυχόν θα αποκτήσουν εμπράγματα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής στην ακίνητη και κινητή περιουσία ή στους οποίους θα μεταβιβαστούν αυτά εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας.
  Η αποδοχή της δήλωσης-πρότασης συμψηφισμού θα γίνει με Απόφαση Δ.Σ. με την προϋπόθεση ότι το ρυμοτομούμενο τμήμα θα τεθεί σε κοινή χρήση.
 
5.- Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, αποδέχεται τον ανωτέρω περιγραφόμενο διακανονισμό εξόφλησης της συνολικής οφειλής έναντι αυτού και αναλαμβάνει την υποχρέωση να απέχει από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δήμου Κορινθίων, καθ΄όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο Δήμος Κορινθίων θα είναι συνεπής στις περιγραφόμενες υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης, ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα δύναται να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δήμου Κορινθίων για το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.
 
6.- Επιπλέον ο δεύτερος συμβαλλόμενος , αποδέχεται τον ανωτέρω περιγραφόμενο συμψηφισμό της οφειλής της εισφοράς σε χρήμα με την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και ουδεμία απαίτηση έχει περαιτέρω.
 Επιπλέον δηλώνει ότι κατά το χρόνο της δήλωσης, η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, δεν έχει κατασχεθεί από τρίτο, δεν έχει εκχωρηθεί σε τρίτο και δεν έχει καταβληθεί στον δικαιούχο ανάλογο τίμημα.
 
7.- Μέχρι να εξοφληθεί η αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και να εκτελεσθεί και ο συμψηφισμός της οφειλής από εισφορά σε χρήμα, ο δεύτερος συμβαλλόμενος επιτρέπει στο Δήμο Κορινθίων την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή εργασίας , στην απαλλοτριωθείσα έκταση>>.
 
Γ. Εγκρίνει τον συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων του Δήμου Κορινθίων και του κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χαραλάμπους για οφειλή του Δήμου προς τον κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ποσού 31.478,00€ και οφειλή του κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο ποσού 8.131,50€, υπό την αναβλητική αίρεση της παραίτησης του αιτούντος ιδιοκτήτη από την δικαστική περαιτέρω διεκδίκηση της αποζημίωσης με κάθε τρόπο.
Δ. Εγκρίνει την παράταση καταβολής εισφοράς σε χρήμα του κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χαραλάμπους υπέρ του Δήμου Κορινθίων μέχρι την ημέρα καταβολής από τον Δήμο Κορινθίων της αποζημίωσης υπέρ του κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χαραλάμπους
Ε. Εγκρίνει την διαγραφή των προσαυξήσεων της εισφοράς σε χρήμα στο σημείο συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 346 /2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης