Αίτημα Ιωάννη Μπαλασινού του Χαραλάμπους, περί καθορισμού τιμής μονάδας, για την προσκύρωση εδαφικού

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  349/2017

 
Θέμα 16ο Η.Δ.: «Αίτημα Ιωάννη Μπαλασινού του Χαραλάμπους, περί καθορισμού τιμής μονάδας, για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ. 609 του σχεδίου πόλεως περιοχής <<Μπαθαρίστρα – Δέλτα>>»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα Ιωάννη Μπαλασινού του Χαραλάμπους, περί καθορισμού τιμής μονάδας, για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ. 609 του σχεδίου πόλεως περιοχής <<Μπαθραρίστρα – Δέλτα>>» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1. την αριθμ. πρωτ. 22502/1904/24-05-2017 αίτηση του κ. Ιωάννη Μπαλασινού του Χαραλάμπους  και της Ελευθερίας φερόμενου ιδιοκτήτη της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0523012 επιφανείας 321,49τμ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 609 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής <<Μπαθαρίστρα – Δέλτα>>»  Δημοτικής ΚοινότηταςΚορίνθου του Δήμου Κορινθίων, από την οποία απομένει η τελική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 07 στο Ο.Τ. 609 επιφανείας 304,90τμ που φέρει ΚΑΕΚ 280554812007/0/0,  με την οποία ζητάει να προσκυρωθεί μέσω ΟΤΑ στην ιδιοκτησία του, εδαφικό τμήμα από την όμορη ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0523008 επιφάνειας 9,23τ.μ. ως αναλογούν τίμημα υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
2. Το αριθ. πρωτ. 24341-2060/07-06-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, με τιμή προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ.) που θα καταβάλει ο φερόμενος ιδιοκτήτης κ. Ιωάννης Μπαλασινός του Χαραλάμπους και της Ελευθερίας.
3. την αριθμ. 5/44/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 9,23τ.μ., στην ιδιοκτησία που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 609, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο κ. Ιωάννης Μπαλασινός του Χαραλάμπους και της Ελευθερίας με τιμή μονάδος της προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120/τ.μ.) όπως ορίζεται από το αριθ. πρωτ. 24341-2060/07-06-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 5 του αρθρ. 186 του Ν.3463/2006,  που θα καταβληθεί από τον ανωτέρω φερόμενο ιδιοκτήτη υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.   Την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 9,23τ.μ. στην ιδιοκτησία με αριθμό  κτηματογράφησης 0523012, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 609 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο κ. Ιωάννης Μπαλασινός του Χαραλάμπους και της Ελευθερίας,  από όμορη ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0523008.
2. Τον καθορισμό της τιμής μονάδος της προσκύρωσης σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ.) για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 9,23τ.μ. στην ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Μπαλασινού του Χαραλάμπους και της Ελευθερίας, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 9,23τ.μ. * 120€/τ.μ. = 1.107,60€ συνολικά. 
 
 
 
3.   Τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση των 9,23 τ.μ. στην ανωτέρω ιδιοκτησία.
4.    Την εξουσιοδότηση του κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου να υπογράψει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα  και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται για την υλοποίηση της παρούσας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 349 /2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment