Αίτημα Σοφίας χήρας Σπυρίδωνος Βενετσάνου και Αικατερίνης Διδασκάλου, εξώδικου συμβιβασμού

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  350/2017
 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Αίτημα Σοφίας χήρας Σπυρίδωνος Βενετσάνου το γένος Κλεομένη και Αικατερίνης Διδασκάλου, εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στο Ο.Τ. 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής <<ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ>>».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα Σοφίας χήρας Σπυρίδωνος Βενετσάνου το γένος Κλεομένη και Αικατερίνης Διδασκάλου, εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στο Ο.Τ. 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής <<ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ>>»ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ιδ΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 § 5 του Ν. 4071/2012  η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τον δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη στο Σώμα:
1.      Την  με αρ. πρωτ. 26491/28-06-2016 αίτηση της κας. Σοφίας χήρας Σπυρίδωνος Βενετσάνου το γένος  Κλεομένη και Αικατερίνης Διδασκάλου,  με την οποία ζητάει τον εξώδικο συμβιβασμό και τον καθορισμό τιμής μονάδος που έχει καθοριστεί σε άλλες ιδιοκτησίες της ίδιας πράξης εφαρμογής, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση της περί αποδοχής του εξώδικου συμβιβασμού με τιμή μονάδας 132,30 ανά  τ.μ.. 
2.       την αριθμ. 23/282/09-8-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με κτηματογραφικό αριθμό 021146 στο Ο.Τ. 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής «ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ» Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, της κας Σοφίας χήρας  Σπυρίδωνος Βενετσάνου το γένος  Κλεομένη και Αικατερίνης Διδασκάλου, επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.000,00€.
3.     Την με αριθμ. πρωτ. 7005/15-2-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου μας κας Αγλαΐας Θωμαϊδου, με την οποία προτείνεται η αποδοχή του αιτήματος της ιδιοκτήτριας, δεδομένου  ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31903/02-08-2016 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Πολεοδομίας η  κα Σοφία χήρα  Σπυρίδωνος Βενετσάνου το γένος  Κλεομένη και Αικατερίνης Διδασκάλου, συναινεί και αποδέχεται την τιμή μονάδας ήτοι το ποσό των 132,30€ ανά τετραγωνικό μέτρο γης, αξία ανταποκρινόμενη στην πραγματική αξία και στις γενικότερες επικρατούσες οικονομικές συνθήκες φρονώ, επί τη βάσει παρελθόντων εξώδικων συμβιβασμών στην ίδια περιοχή, ότι πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει στην αποζημίωση της αιτούσας λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας της συνολικής επιφάνειας 331,22τ.μ., για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου με το συνολικό ποσό των 43.820,41€ (331,22τ.μ. Χ132,30€=43.820,41€).
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του  άρθρου 72 § 1 ιδ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 5 του Ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
– Καθορίζειως τιμή μονάδος το ποσό των 132,30€ ανά τετραγωνικό μέτρο, που οφείλει ο Δήμος στη φερόμενη ιδιοκτήτρια κα  Σοφία χήρα  Σπυρίδωνος Βενετσάνου το γένος  Κλεομένη και Αικατερίνης Διδασκάλου, για  αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας της με κτηματογραφικό αριθμό 021146 στο Ο.Τ. 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής «ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ»  Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
 - Η  αποζημίωση της έκτασης της  φερομένης  ιδιοκτήτριας αναλυτικά έχει ως εξής:
Σοφία χήρα  Σπυρίδωνος Βενετσάνου το γένος  Κλεομένη και Αικατερίνης Διδασκάλου, αποζημίωση λόγω ρυμοτομία εκτάσεως 331,22τ.μ. με τιμή μονάδος 132,30€ ανά τετραγωνικό μέτρο, ήτοι συνολική αποζημίωση 43.820,41€ (331,22τ.μ. Χ132,30€=43.820,41€).
– Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 43.820,41€  θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο “Απαλλοτριώσεις ακινήτων”.
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
– Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αποζημίωσης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 350 /2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Χρήστος Γ. Χασικίδης