Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2017 και εφεξής

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  352/2017

 
Θέμα 19ο Η.Δ.: «Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2017 και εφεξής».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2017 και εφεξής» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/20016, εφόσον έχουν  εκδοθεί τοπικές κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες  τίθενται κανόνες ή όροι και προϋποθέσεις για τη ρύθμισή τους (π.χ. προσδιορισμός και λειτουργία περιπτέρων, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.), λαμβάνεται απόφαση με την οποία επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ.
Οι κανονιστικές αποφάσεις αναφορικά με την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών λαμβάνονται αποκλειστικά από το δημοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. (άρθρο 72 περίπτωση ζ της παρ 1 του ν. 3852/10)  
Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής (ή αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 4 του άρθρου 79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της δημοσίευσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων)
 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
1.την αριθμ. 6/112/5-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοση κανονιστικής απόφασης λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε μερικώς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου με την αριθ. πρωτ. 2515/61668/08-08-2016 απόφαση, εκτός από τα άρθρα 10 § 1 και 15 εδάφια 2 και 3,
2. την αριθμ. 6/113/5-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης της χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων  Δήμου Κορινθίων και
3. την αριθμ. 25/297/04-9-2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου περί καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής (Περίπτερα)
 
Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την αριθμ. 25/297/04-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τις διατάξεις των άρθρων 79 του Ν 3463/2006, την  παρ. 1 περ.ζ του ν. του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010, το άρθρο 76 του Ν 4257/2014 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Καθορίζει τα τέλη κατάληψης ανά τετραγωνικό μέτρο από το έτος 2017 και εφεξής, για τα κουβούκλια των περιπτέρων και το χώρο που καταλαμβάνει η τοποθέτηση ψυγείων και σχαρών ως εξής :
1. Για την (α) ζώνη που περιλαμβάνει το κέντρο της Κορίνθου και περικλείεται από τις οδούς Αδειμάντου, Δαμασκηνού, Ερμού και Αποστόλου Παύλου, στη τιμή των 80,00 €/τ.μ. ετησίως.
2. Για την (β) ζώνη που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές της Δ.Κ. Κορίνθου, της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου και της Δ.Κ. Λεχαίου, στη τιμή των 60,00 €/τ.μ. ετησίως.
3. Για την (γ) ζώνη που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Κορινθίων, στη τιμή των 40,00 €/τ.μ. ετησίως.
 
Όλες οι προηγούμενες σχετικές αποφάσεις παύουν να ισχύουν.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 352 /2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment