Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2017

  

                                                                                                                                
 
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  353/2017
 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγήθηκε το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου.
Τις διατάξεις του άρθρου 266 § 9 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 43 § 4 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011, τεύχος Β΄) περί “Καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών”.
Την αριθ. πρωτ. 33641/01-8-2017 εισηγητική έκθεση β΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Την υπ’ αριθμ. 23/272/09-8-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου έτους 2017. 
 
Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1β και 266 § 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 23/272/09-8-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ.Βασιλείου Νανόπουλου)
 
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων που αφορά το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2017, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/272/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και έχει ως εξής:
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                         01/08/2017                          
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017.
Ημερομηνία από 01/01/2017 έως 30/06/2017
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
%
 
 
 
 
1
2
2/1
3
3/1
3/2
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
23.473.051,70
11.393.265,96
48,54
11.211.147,11
47,76
98,40
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
328.004,86
356.373,68
108,65
287.889,48
87,77
80,78
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
289.301,96
133.498,93
46,15
133.498,93
46,15
100,00
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
5.756.047,95
2.614.847,64
45,43
2.614.847,64
45,43
100,00
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
991.433,87
404.753,05
40,83
402.703,05
40,62
99,49
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.438.026,17
716.271,14
49,81
604.686,49
42,05
84,42
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
14.458.096,53
7.133.051,23
49,34
7.133.051,23
49,34
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
212.140,36
34.470,29
16,25
34.470,29
16,25
100,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
7.490.469,28
591.868,00
7,90
531.790,50
7,10
89,85
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗ Σ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
500,00
75.901,50
15.180,30
22.224,00
4.444,80
29,28
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1.822.771,02
229.108,26
12,57
229.108,26
12,57
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
5.519.421,08
44.452,72
0,81
44.452,72
0,81
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
72.512,18
198.406,82
273,62
192.006,82
264,79
96,77
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
75.265,00
43.998,70
58,46
43.998,70
58,46
100,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
488.786,06
289.738,29
59,28
146.707,55
30,01
50,63
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
458.786,06
284.848,29
62,09
141.817,55
30,91
49,79
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
30.000,00
4.890,00
16,30
4.890,00
16,30
100,00
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.
18.834.920,52
18.821.965,04
99,93
236.111,19
1,25
1,25
31
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ  ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
18.834.920,52
18.821.965,04
99,93
236.111,19
1,25
1,25
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
3.758.140,18
1.755.202,10
46,70
1.196.478,74
31,84
68,17
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
3.593.664,62
1.167.177,18
32,48
1.155.521,75
32,15
99,00
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
164.475,56
588.024,92
357,52
40.956,99
24,90
6,97
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
18.719.168,53
18.624.169,14
99,49
18.719.168,53
100,00
100,51
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
18.719.168,53
18.624.169,14
99,49
18.719.168,53
100,00
100,51
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ
72.764.536,27
51.476.208,53
 
32.041.403,62
 
Σελ. 1 / 3
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                          01/08/2017         
                                      ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Ημερομηνία από 01/01/2017 έως 30/06/2017
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ
%
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
%
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
%
 
 
 
 
1
2
2/1
3
3/1
4
5
5/1
5/3
6
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
32.768.172,93
28.822.341,53
87,96
10.277.539,28
31,36
9.823.309,13
9.232.244,11
28,17
89,83
60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
7.703.766,00
7.415.993,17
96,26
3.367.963,50
43,72
3.368.076,14
3.029.227,68
39,32
89,94
61
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
1.066.773,54
767.837,71
71,98
279.353,70
26,19
277.183,31
241.387,12
22,63
86,41
62
Παροχές τρίτων
3.962.973,22
2.913.612,98
73,52
1.104.299,60
27,87
1.040.859,15
979.785,86
24,72
88,72
63
Φόροι – Τέλη
255.500,00
248.500,00
97,26
20.071,42
7,86
21.143,92
21.143,92
8,28
105,34
64
Λοιπά γενικά έξοδα
2.911.781,54
2.334.788,17
80,18
354.388,50
12,17
154.003,48
138.611,50
4,76
39,11
65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
264.739,59
263.739,59
99,62
139.829,04
52,82
139.829,04
139.829,04
52,82
100,00
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
2.561.218,59
1.362.148,77
53,18
337.512,13
13,18
295.809,11
242.924,68
9,48
71,98
67
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές
13.912.420,45
13.390.721,14
96,25
4.572.594,36
32,87
4.512.709,36
4.425.638,69
31,81
96,79
68
Λοιπά έξοδα
129.000,00
125.000,00
96,90
101.527,03
78,70
13.695,62
13.695,62
10,62
13,49
7
Επενδύσεις
16.089.577,98
5.993.433,39
37,25
555.480,59
3,45
532.211,72
266.043,85
1,65
47,89
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
5.136.954,40
1.668.457,98
32,48
62.275,89
1,21
62.275,89
41.137,29
0,80
66,06
73
Έργα
10.661.803,02
4.147.094,85
38,90
480.123,32
4,50
456.854,45
211.825,18
1,99
44,12
74
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
287.820,56
177.880,56
61,80
13.081,38
4,54
13.081,38
13.081,38
4,54
100,00
75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
3.000,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
23.901.714,34
5.597.734,92
23,42
3.133.184,13
13,11
2.302.618,33
1.481.361,81
6,20
47,28
81
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
2.014.570,30
2.014.570,30
100,00
1.987.058,56
98,63
1.156.492,76
335.236,24
16,64
16,87
82
Λοιπές αποδόσεις
3.641.822,22
3.583.164,62
98,39
1.146.125,57
31,47
1.146.125,57
1.146.125,57
31,47
100,00
85
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
18.245.321,82
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Αποθεματικό
5.071,02
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
5.071,02
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ
72.764.536,27
40.413.509,84
 
13.966.204,00
 
12.658.139,18
10.979.649,77
 
Σελ. 2 / 3
 
β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων,  στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.
Σύμφωνα με την οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Αρ Πρωτ. Οικ 2/98253/0094 30-11-2011):
“ ελέγχεται η διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώσεων του προϋπολογισμού αλλά και αυτή της επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων. Η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πληρωμής, αφού η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται μόνο αν υλοποιούνται οι προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό οι προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να επανεκτιμώνται σε τακτά διαστήματα και να λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης. Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των δαπανών. Να παρακολουθείται η μηνιαία εξέλιξη των δεσμεύσεων και να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα σε περίπτωση που σωρεύονται ανεξόφλητες υποχρεώσεις
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, την υλοποίηση των προβλέψεων των συνολικών εσόδων του Δήμου που υπερτερούν έναντι των συνολικών δαπανών,   τις εισπράξεις του Δήμου που υπερκαλύπτουν τους στόχους,   κρίνουμε πως  δεν  υπάρχουν  αποκλίσεις  στην  εκτέλεση  του  προϋπολογισμού  και   δεν   είναι   αναγκαία  η   μειωτική    τροποποίηση   του  προϋπολογισμού   εσόδων- εξόδων
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 353 /2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης