Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  354/2017

 
Θέμα 21ο Η.Δ.: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλάση αυλείου χώρου και χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλάση αυλείου χώρου και χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
1.  Το έργο που παραλαμβάνουμε αφορά στην ανάπλαση του αυλείου χώρου και της κλίμακας πρόσβασης στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στον οικισμό Σοφικού.
2.  Το έργο εκτελέστηκε με την 181/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 33.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θεωρήθηκε την 26/11/2013 από τον Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων,
3.       Τρόπος εκτέλεσης: Τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης η δημοπρασία έγινε στις 07-01-2014. Τα από 07.01.2014 και 27.02.2014 πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 5/100/04.03.2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων.
4.       Ανάδοχος του έργου με την ανωτέρω απόφαση αναδείχτηκε ο Κων/νος Σύριος Ε.Δ.Ε. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης είκοσι επτά τοις εκατό 27,00%.
5.       Συντάχθηκε το υπ΄ αριθμ. 17783/04-04-2014 συμφωνητικό για ποσό 19.562,72€ (χωρίς ΦΠΑ) με συμβατική προθεσμία περαιώσεως τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι τις 04.08.2014.
6.       Με το υπ΄ αριθμ. 19904/17.04.2014 Απόφαση Πρ/μένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε δεκτή η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου λόγω κωλύματος με την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
7.       Ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο  ΠΚΤΜΝΕ  εγκρίθηκαν με την 21/370/24.09.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος μέχρι 26.10.2915.
8.       Με την 44028/06.10.2015  Απόφαση Πρ/μένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε δεκτή η Ειδική δήλωση Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού. Με το υπ΄αριθμ. 49824/26.10.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε η επανέναρξη των εργασιών.
9.       Με την υπ΄ αριθμ. 25/452/01.12.2015 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων εγκρίθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος έως τις 23.12.2015.
10.    Με την υπ΄ αριθμ. 28/521/28.12.2015 εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και παράταση του χρονοδιαγράμματος έως τις 02.01.2016.
11.    Ο ανάδοχος ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα τις εργασίες στις 02.01.2016 , όπως προκύπτει από την 12.01.2016 βεβαίωση περαίωσης που εκδόθηκε από τον Δ/ντή Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
12.    Η επιτροπή παραλαβής έλεγξε κατά το δυνατόν τις εκτελεσμένες εργασίες και βρήκε αυτές σύμφωνα με τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης και παραλαμβάνει αυτές ως έχουν.
13.     Η επιτροπή παραλαβής έλεγξε από ποιοτική πλευρά τις εκτελεσμένες εργασίες και γνωμοδοτεί ότι το έργο εκτελέστηκε καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
14.    Η επιτροπή διαπίστωσε μικρουπερβάσεις  στις εγκεκριμένες με τον 2ο ΑΠΕ ποσότητες εργασιών τις οποίες θεωρεί επιβεβλημένες και απαραίτητες για την καλή εκτέλεση του έργου και παραλαμβάνει αυτές ως καλώς εκτελεσμένες.
15.    Αιτήματα εργολάβου : ΟΥΔΕΝ
 
 
16.     Η δαπάνη όλου του έργου ανέρχεται σε                 Ευρώ:  24.062,12
– Εργασίες εργολάβου (με Γ.Ε. και Ε.Ο.)                                         Ευρώ:  19.562,70
– Προμήθειες ή απολογιστικά εργολάβου                                       Ευρώ:  ————-
– Προμήθειες ή απολογιστικά από Δήμο                                                         Ευρώ:  ————
– Φόρος προστιθ. Αξίας (ΦΠΑ 23%)                                                                Ευρώ:   4.499,42
                                                                                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        Ευρώ:  24.062,12
17.    Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινά και οριστικά έργο έχει καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3  του Π.Δ. 305/96.
18.    Τέλος η επιτροπή παραλαβής έλαβε υπόψη το χρόνο περαίωσης και την φύση των εκτελεσμένων εργασιών και αφού πέρασε και ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις χρόνος συντήρησης, προτείνει η παρούσα προσωρινή παραλαβή να θεωρηθεί και οριστική.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση αυλείου χώρου και χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού» με αριθμό μελέτης 181/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 33.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
            
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 354 /2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Χρήστος Γ. Χασικίδης