Χορήγηση θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος της Κτηματικής Υπηρεσίας στην οδό Αράτου 42

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  360/2017
 
Θέμα 27ο Η.Δ.: «Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος της Κτηματικής Υπηρεσίας  στην οδό Αράτου 42, στη Κόρινθο».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος της Κτηματικής Υπηρεσίας  στην οδό Αράτου 42, στη Κόρινθο»,ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με το αριθμ. 51354/15-12-2016 σχετικού του θέματος αιτήματος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιούσίας του Ν. Κορινθίας (Κτηματική Υπηρεσία) του Υπουργείου Οικονομικών, ζητείται η χορήγηση μιας θέσης  στάθμευσης, επί της οδού Αράτου 42 στην Κόρινθο, για την ασφάλεια του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ-7202.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 6/49/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την χορήγηση της αιτούμενης από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιούσίας του Ν. Κορινθίας (Κτηματική Υπηρεσία) του Υπουργείου Οικονομικών, μίας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος επί της οδού Αράτου 42, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1.       Να τοποθετηθούν δύο πινακίδες σήμανσης (Ρ-40) απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος:ΚΥ-7202 και ο αριθμός της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας κατόπιν υποδείξεων της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση αλλαγής του οχήματος θα γραφτεί εκ΄ νέου ο νέος αριθμός κυκλοφορίας, κατόπιν νέας αίτησης στο Δήμο.
2.       Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί ο χώρος διαστάσεων δύο επί έξι μέτρων που θα οριοθετηθεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης.
3.       Η τοποθέτηση της σήμανσης θα γίνει με δαπάνες της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας.
4.       Η απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
5.       Η χορηγούμενη άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, το αριθμ. 51354/15-12-2016 σχετικού του θέματος αιτήματος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιούσίας του Ν. Κορινθίας (Κτηματική Υπηρεσία) του Υπουργείου Οικονομικών, την αριθμ. 6/49/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται το αριθμ. 51354/15-12-2016 αίτημα του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιούσίας του Ν. Κορινθίας (Κτηματική Υπηρεσία) του Υπουργείου Οικονομικών και χορηγεί μία θέση αποκλειστικής θέση στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος επί της οδού Αράτου 42, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1.Να τοποθετηθούν δύο πινακίδες σήμανσης (Ρ-40) απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος:ΚΥ-7202 και ο αριθμός της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας κατόπιν υποδείξεων της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση αλλαγής του οχήματος θα γραφτεί εκ΄ νέου ο νέος αριθμός κυκλοφορίας, κατόπιν νέας αίτησης στο Δήμο.
2. Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί ο χώρος διαστάσεων δύο επί έξι μέτρων που θα οριοθετηθεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης.
3.Η τοποθέτηση της σήμανσης θα γίνει με δαπάνες της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας.
4.Η απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωση της.
5. Η χορηγούμενη άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 360 /2017.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment