Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  368/2017
 
Θέμα 35ο Η.Δ.: «Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων για τη διεξαγωγή του Ράλλυ Φθινοπώρου 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων για τη διεξαγωγή του Ράλλυ Φθινοπώρου 2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 2501/18/202/ 27-8-2017 της Δ/νσης Αστυν. Κορινθίας, Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, με το οποίο ζητάει την έγκριση διέλευσης του 5ου Φθινοπωρινού Ράλλυ 30/9-1/10/2017, του ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Α.Σ.Μ.Α.) εντός των ορίων του Δήμου μας σύμφωνα με έγγραφο του Αγωνιστικού Σωματείου. Το 5ο Φθινοπωρινό Ράλλυ (Α.Σ.Μ.Α.) θα διεξαχθεί από 30/9/2017 έως 01/10/2017. 
Η διαδρομή είναι η ακόλουθη :
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00, εκκίνηση από τα Ίσθμια στο ‘’SEA & SAND’’.
Hειδική διαδρομή 1,3,5 ΑΘΙΚΙΑ, από το Δημαρχείο Αθικίων στρίβει δεξιά προς Γαλατάκι όπου και η αφετηρία της ειδικής διαδρομής. Περνάει το Μοναστήρι προς Γαλατάκι όπου είναι και ο τερματισμός. Συνεχίζει ευθεία περνάει την Πλατεία, στρίβει δεξιά προς Ντράσσα-Αγ. Ιωάννη και πάλι δεξιά προς οικισμό Ντράσσα. Για την ειδική διαδρομή 2,4,6 περνάει από οικισμό Ντράσσα με κατεύθυνση προς Αγ. Ιωάννη αφήνει αριστερά το δρόμο προς Αγγελόκαστρο και συνεχίζει δεξιά προς Αθίκια πριν την κεντρική Πλατεία Αθικίων, όπου είναι και ο τερματισμός της ειδικής διαδρομής. Στην συνέχεια περνάει την εκκλησία στρίβει αριστερά στο Δημοτικό Σχολείο Αθικίων και βγαίνει στο Δημαρχείο αριστερά.   
Το σύνολο του Αγώνα είναι 96,90 χλμ.- το σύνολο των ειδικών διαδρομών είναι 84,54 χλμ. – το σύνολο των απλών διαδρομών είναι 12,36 χλμ..
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 2501/18/202/27-8-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αστυν. Κορινθίας, τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΚΟΚ και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη  διεξαγωγή του 5ου Φθινοπωρινού Ράλλυ 30/9-1/10/2017, από το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Α.Σ.Μ.Α.), που θα πραγματοποιηθεί  από 30/9/2017 έως 01/10/2017 και με ώρα εκκίνησης 20:00 π.μ., καθώς και τη  διέλευση από τις διαδρομές που καθορίζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας. Η εκκίνηση του ράλλυ θα γίνει στα Ίσθμια στο ‘’SEA & SAND’’ και θα τερματίσει στο Δημαρχείο  Αθικίων. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 368 /2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης