Αποδοχή αιτήματος σπουδάστριας ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/25.09.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  372/2017
 
Θέμα 7ο Ε.Η.Δ.: «Αποδοχή αιτήματος σπουδάστριας ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο»»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42195/20-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
16.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν την έναρξη του 1ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος
2. Παππάς Αντώνιος
3. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
4. Πανταζής Βασίλειος
  5. Σούκουλης  Ανδρέας
6. Κορδώσης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης
8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
11.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε στη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Αποδοχή αιτήματος σπουδάστριας ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο» επειδή μέχρι 29-9-2017 πρέπει να ενημερωθεί το ΤΕΙ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα «Αποδοχή αιτήματος σπουδάστριας ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία ως εξής:           
            1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/83 (ΦΕΚ 56/τ.Α΄), “Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις” οι οποίες αναφέρουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα ΝΠΔΔ κ.λ.π., έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.
2. Την υπ’ αριθμ.43107/25.09.2017 αίτηση της κας. Αντωνίας Παπαθανασοπούλου του Χρήστου, σπουδάστριας  του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Πολιτικών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με την οποία ζητά να εγκρίνουμε την πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης στο Δήμο μας.
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.500/18/Ε5/34610 Κ.Υ.Α., η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2585/07.11.2011/τ.Β΄, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Κορινθίων.
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την αμοιβή της ανωτέρω σπουδάστριας θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. 30/6041.0002 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» στην οποία έχει εγγραφεί πίστωση συνολικού ποσού 5.282,40€.
 
Εισηγούμαστε την αποδοχή του αιτήματος της κας. Αντωνίας Παπαθανασοπούλου του Χρήστου, σπουδάστριας  του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Πολιτικών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 12 § 1 του Ν. 1351/83
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
                 
Αποδέχεται την αριθ. πρωτ. 43107/25.09.2017 αίτηση της κας. Αντωνίας Παπαθανασοπούλου του Χρήστου, σπουδάστριας  του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Πολιτικών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής άσκησής της στο Δήμο μας.
Η δαπάνη για την αμοιβή της ανωτέρω σπουδάστριας θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. 30/6041.0002 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» στην οποία έχει εγγραφεί πίστωση συνολικού ποσού 5.282,40€ .
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 372 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 09 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment