Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος, 28 -11-2017

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 55612

    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η εκτέλεση της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : του ν. 4412/2016 (Α’ 147), του ν. 4270/2014 (Α’ 143), του ν. 4250/2014 (Α’ 74),της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107), του ν. 4129/2013 (Α’ 52), του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226), του ν. 4013/2011 (Α’ 204), του ν. 3861/2010 (Α’ 112), του ν. 2859/2000 (Α’ 248), του ν.2690/1999 (Α’ 45), του ν. 2121/1993 (Α’ 25), του π.δ 28/2015 (Α’ 34), του π.δ. 80/2016 (Α΄145), της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400),καθώς και κάθε άλλης σχετικής, ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δήμου Κορινθίων. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας του είδους του Πίνακα «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της μελέτης με αρ.78/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Περιγραφή με όρους CPV 2008: 44114000-02 (σκυρόδεμα) /14212200-2 (αδρανή υλικά). Τόπος παράδοσης των υλικών : Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος).

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο αν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και για τις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, οι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 13η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.30 έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Η δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30/6662.0023 του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα με ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www. korinthos.gr. Επίσης οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Απαραίτητη προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής είναι η παραλαβή του σφραγισμένου και αριθμημένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς, από την Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, Ισόγειο, κ.Καραγιώργου Μ., τηλ.:2741362819, 800, 821.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στο τηλέφωνο: 2741362807, Fax: 2741362830, e-mail: a.theodosiou@korinthos.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ