Απόφαση αριθμ. 31/439/2017

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 53390/17-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, διότι οι ανάγκες του Δήμου για τα είδη της εν λόγω προμήθειας είναι άμεσες κι οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.

   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 439η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/184/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 26-06-2017 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 17-07-2017, καθώς και την αριθμ. 28/360/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 21-07-2017, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, αποκλείστηκε από τον ως άνω διαγωνισμό η προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 68912, προωθήθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69529, «Β. Καυκάς Α.Ε.», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69358 και «Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69294, για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών, και ορίστηκε ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των ανωτέρω οικονομικών φορέων η 14-11-2017.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39521.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 14-11-2017 πρακτικό αποσφράγισης κι αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον εν θέματι διαγωνισμό, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων α)Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου, με α/α προσφοράς συστήματος 69529, β)Β. Καυκάς Α.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 69358 και γ)Παπαθανασίου Κωνσταντίνου του Νικολάου, με α/α προσφοράς συστήματος 69294. Κατόπιν του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών προέκυψε η ανάδειξη:

1.      του κου Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 15, 31, 33, 35, 38, 46, 47, 60, 61, 69, 70, 80, 82, 83, 86, 102 και 103 γιατί η προσφορά του ως προς τα είδη αυτά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και δεδομένου ότι για τα είδη με α/α 1, 2, 3 , 23, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 55, 56, 57, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 85 είχε αποκλειστεί η προσφορά του καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Το σύνολο της ανάθεσης στον κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου ανέρχεται στα 6.193,10€ προ ΦΠΑ κι η προσφορά του έχει ως εξής:

 

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

Μερικό σύνολο

15

Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο

τεμ

10

7,00

1,85

18,50

31

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40)

τεμ

300

12,00

4,88

1.464,00

33

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40)

τεμ

50

14,00

5,31

265,50

35

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα

τεμ

40

75,00

48,18

1.927,20

38

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W

τεμ

350

4,07

2,15

752,50

46

Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 διαιρούμενη

τεμ

400

1,80

0,60

240,00

47

Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10

τεμ

100

0,42

0,25

25,00

60

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00

τεμ

30

2,90

1,32

39,60

61

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00

τεμ

20

3,90

1,96

39,20

69

Προβολέας LED 20 W

τεμ

10

15,00

9,00

90,00

70

Προβολέας LED 50 W

τεμ

10

33,00

16,49

164,90

80

Τηλεφωνικό κλιπ RJ45

τεμ

100

0,12

0,06

6,00

82

Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α

τεμ

70

0,45

0,31

21,70

83

Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α

τεμ

80

0,50

0,31

24,80

86

Ταινία μονωτική

τεμ

1250

0,60

0,45

562,50

102

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W, 600mm

τεμ

90

5,80

2,56

230,40

103

Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 18W, 1200mm

τεμ

90

7,00

3,57

321,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

6.193,10

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

1.486,34

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

7.679,44

 

  1. της Καυκάς Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 107 και 108  γιατί η προσφορά της ως προς τα είδη αυτά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και δεδομένου ότι για τα είδη με α/α 13, 29, 37, 47, 60, 64, 65, 72, 99, 109 είχε αποκλειστεί η προσφορά της καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Επίσης για τα είδη με α/α 12, 14, 17, 19 η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας της μελέτης, οπότε η οικονομική προσφορά της Καυκάς Α.Ε. για τις τιμές αυτές απορρίπτεται. Το σύνολο της ανάθεσης για την Καυκάς Α.Ε. ανέρχεται στα 32.986,07€ προ ΦΠΑ κι η προσφορά της έχει ως εξής:

 

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Β. Καυκάς Α.Ε.

Μερικό σύνολο

1

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας  2Χ40Α

τεμ

10

33,00

20,64

206,40

2

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40

τεμ

10

42,50

27,86

278,60

5

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α

τεμ

100

4,50

2,03

203,00

6

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α

τεμ

20

5,00

2,03

40,60

7

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α

τεμ

30

5,00

2,03

60,90

8

Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ

τεμ

3000

0,24

0,02

60,00

9

Διακόπτης ράγας 2Χ40Α

τεμ

15

6,10

4,34

65,10

10

Διακόπτης ράγας 3Χ40Α

τεμ

20

10,15

7,30

146,00

11

Ενδεικτική λυχνία

τεμ

35

2,75

1,68

58,80

16

Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29

μ

200

1,65

1,22

244,00

20

Καλώδιο J1VV-U, 5X10 mm2, (NYY)

μ

900

7,39

3,38

3.042,00

21

Καλώδιο J1VV-U, 5X16 mm2, (NYY)

μ

100

12,20

5,23

523,00

22

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

kgr

103

16,29

7,05

726,15

23

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

2,80

1,60

160,00

24

Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)

τεμ

35

22,50

18,98

664,30

25

Λαμπτήρας LED εξοικ. Ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμμα (Ε27)

τεμ

1500

5,30

2,40

3.600,00

28

Λαπτήρας LED GU10 5W, par16

τεμ

100

3,00

2,23

223,00

30

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27)

τεμ

1000

9,50

6,00

6.000,00

32

Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)

τεμ

700

14,00

9,90

6.930,00

39

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο

τεμ

100

18,00

10,80

1.080,00

40

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο

τεμ

70

16,50

5,16

361,20

41

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο

τεμ

40

13,50

3,78

151,20

42

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400

τεμ

50

3,20

1,89

94,50

43

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ300

τεμ

30

2,40

1,40

42,00

44

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ250

τεμ

30

2,10

1,38

41,40

48

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W

τεμ

60

18,00

10,36

621,60

49

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W

τεμ

140

12,50

6,98

977,20

50

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W

τεμ

280

8,70

4,48

1.254,40

53

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α

τεμ

50

4,50

2,03

101,50

54

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α

τεμ

80

4,50

2,03

162,40

56

Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

6,40

1,43

21,45

57

Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

7,10

1,95

29,25

58

Διακόπτης ράγας 3Χ63Α

τεμ

10

13,50

10,35

103,50

59

Κλέμμενς για καλώδια των 4mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

1,00

0,48

48,00

62

Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α

τεμ

50

0,25

0,23

11,50

63

Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α

τεμ

50

0,25

0,23

11,50

71

Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο

τεμ

10

5,50

1,56

15,60

75

Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

2,50

0,90

27,00

76

Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

2,00

1,36

40,80

77

Σωλήνα τύπου courbi Φ13,50 mm

μ

200

0,90

0,36

72,00

78

Σωλήνα τύπου courbi Φ16 mm

μ

200

1,40

0,40

80,00

79

Τηλεφωνικό κλιπ RJ11

τεμ

100

0,10

0,03

3,00

81

Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α

τεμ

80

0,40

0,26

20,80

84

Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α

τεμ

60

0,40

0,21

12,60

85

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm)

τεμ

1000

0,13

0,10

100,00

87

Καλώδιο J1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

μ

800

0,87

0,39

312,00

88

Καλώδιο J1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

1,31

0,58

232,00

89

Καλώδιο J1VV-U, 3X10 mm2, (NYY)

μ

400

4,82

2,12

848,00

90

Καλώδιο J1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

2,12

0,95

380,00

91

Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)

μ

900

0,87

0,38

342,00

92

Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)

μ

900

0,40

0,16

144,00

93

Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ)

μ

500

1,28

0,56

280,00

94

Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ)

μ

400

1,60

0,71

284,00

95

Καλώδιο J1VV-U, 3X16 mm2, (NYY)

μ

100

7,37

3,24

324,00

96

Καλώδιο J1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY)

μ

300

1,69

0,73

219,00

97

Καλώδιο J1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

μ

400

1,35

0,62

248,00

98

Καλώδιο UTP cat5e

μ

300

0,40

0,18

54,00

105

Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm)

τεμ

17

68,25

33,86

575,62

107

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W

τεμ

70

0,55

0,16

11,20

108

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-80W

τεμ

100

0,40

0,16

16,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

32.986,07

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

7.916,66

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

40.902,73

 

  1. του κου Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας του είδους με α/α 3 γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή για το είδος αυτό και δεδομένου ότι για τα είδη με α/α 20, 21, 22, 38, 48, 49, 50, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 είχε αποκλειστεί η προσφορά του καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Επίσης για τα είδη με α/α 12, 13, 14 η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας της μελέτης, οπότε η οικονομική προσφορά του κου Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου  για τις τιμές αυτές απορρίπτεται. Το σύνολο της ανάθεσης για τον κο Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου ανέρχεται στα 430,00 € προ ΦΠΑ κι η προσφορά του έχει ως εξής:

 

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου

Μερικό σύνολο

3

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63

τεμ

10,00

50,00

43,00

430,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

430,00

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

103,20

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

533,20

 

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται: α)την ανάδειξη των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Νικολάου» ως προσωρινών αναδόχων της εν θέματι προμήθειας, ανά είδος σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες, β)την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τα είδη για τα οποία δεν προέκυψε ανάδοχος, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο από 14-11-2017 πρακτικό της, και την επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας των ειδών αυτών.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 14-11-2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, την ανάδειξη των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Νικολάου» ως προσωρινών αναδόχων της εν θέματι προμήθειας ανά είδος, σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες, την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τα είδη για το οποία δεν προέκυψε ανάδοχος, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο από 14-11-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, και την επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας των ειδών αυτών με επανέγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 13/2017 μελέτης και επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης διαγωνισμού, στους οποίους θα ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016, που επήλθαν με τον Ν.4497/2017, για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών για τα οποία ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος. Οι ως άνω προσωρινοί ανάδοχοι με την παρούσα θα πρέπει να κληθούν να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών (παρ. 3.2 άρθρ. 3 της αριθμ. 27552/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην παρ. 2.2.9.2 άρθρ. 2 της αριθμ. 27552/21-06-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 3.2 αρθρ. 3 της αριθμ. 27552/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στον προσωρινό μειοδότη.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει το από 14-11-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39521 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού 171.315,63€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους ανά είδος του ανωτέρω διαγωνισμού τους οικονομικούς φορείς: α)«Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69529, για τα είδη που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 14-11-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, με συνολικό ποσό προσφοράς 7.679,44€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), β)«Β. Καυκάς Α.Ε.», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69358, για τα είδη που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 14-11-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, με συνολικό ποσό προσφοράς 40.902,73€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και γ)«Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69294, για τα είδη που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 14-11-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, με συνολικό ποσό προσφοράς 533,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  Γ.- Καλεί τους οικονομικούς φορείς «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Νικολάου», στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλουν μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην παρ. 2.2.9.2 του άρθρου 2 της αριθμ. 27552/21-06-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά ορίζονται στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της αριθμ. 27552/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμούΤα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους προσωρινούς αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτούς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού στις 18-12-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

  Δ.- Καλεί όσους υπέβαλαν προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων.

  Ε.- Κηρύσσει άγονο τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39521 για ορισμένα είδη της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63€ και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα είδη:

 

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερικό σύνολο μελέτης (€)

4

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

τεμ

10

4,90

49,00

12

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

10

14,15

141,50

13

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

5

18,70

93,50

14

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11,00

55,00

17

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

0,70

70,00

18

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

300

0,85

255,00

19

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

1,10

110,00

26

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27)

τεμ

5181

5,00

25.905,00

27

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

τεμ

50

4,80

240,00

29

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

τεμ

50

16,50

825,00

34

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

τεμ

80

70,00

5.600,00

36

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

τεμ

250

65,00

16.250,00

37

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

τεμ

20

88,00

1.760,00

45

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

τεμ

70

23,90

1.673,00

51

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

m

130

6,20

806,00

52

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

τεμ

10

2,15

21,50

55

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

30

5,50

165,00

64

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

10

22,00

220,00

65

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

τεμ

10

5,50

55,00

66

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

τεμ

8

40,00

320,00

67

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

τεμ

8

30,50

244,00

68

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

τεμ

8

20,00

160,00

72

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4,00

80,00

73

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

τεμ

10

4,10

41,00

74

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

τεμ

10

6,50

65,00

99

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

τεμ

51

5,90

300,90

100

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

τεμ

60

0,85

51,00

101

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

τεμ

60

0,85

51,00

104

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

τεμ

100

0,95

95,00

106

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

τεμ

10

19,50

195,00

109

Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο

τεμ

32

250,00

8.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

63.897,40

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

15.335,38

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

79.232,78

 

   ΣΤ.- Ορίζει την επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού για τα είδη που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο (Ε) της παρούσης, με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης, στους οποίους θα ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016, που επήλθαν με τον Ν.4497/2017, επανεγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης και ορίζει την με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του άγονου τμήματος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 79.232,78€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Ζ.- Επανακαθορίζει τους όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, για την εκτέλεση της προμήθειας των ως άνω ειδών για τα οποία ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος της μελέτης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 79.232,78 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ως εξής:

 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Κορινθίων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κολιάτσου 32

Πόλη

Κόρινθος

Ταχυδρομικός Κωδικός

20131

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

Τηλέφωνο

2741362806

Φαξ

2741362830

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e.savanou@korinthos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Σαββανού Ελένη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

http://www.korinthos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέα ΟΤΑ

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)         Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)         Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από http://www.korinthos.gr

1.2     Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και τις προθεσμίες του άρθρου 121 του ν.4412/16.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε : 20/6662.0002, 20/6661.0001, 20/6662.0007.

 

ΚΑ

Περιγραφή

Ποσό (€)

20/6662.0002

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων ΚΧ

  66.779,58

20/6661.0001

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών Κτιρίων

 2.533,20

20/6662.0007

Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων

  9.920,00

 

1.3     Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που κρίνεται απαραίτητο για τη συντήρηση υφιστάμενων ηλεκτρολογικών δικτύων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, καθώς και σε δημοτικά κτίρια. 

 

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ειδών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και κατάταξη των ειδών σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV).

 

Α/Α

Τμήμα

Α/Α μελέτης

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερική

CPV

Oνομασία

1

4

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

τεμ

10

4,90

49,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

2

12

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

10

14,15

141,50

31214100-0

Διακόπτες

3

13

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

5

18,70

93,50

31214100-0

Διακόπτες

4

14

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11,00

55,00

31214100-0

Διακόπτες

5

17

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

0,70

70,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

6

18

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

300

0,85

255,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

7

19

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

1,10

110,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

8

26

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27)

τεμ

5181

5,00

25.905,00

31531000-7

Λαμπτήρες

9

27

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

τεμ

50

4,80

240,00

31531000-7

Λαμπτήρες

10

29

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

τεμ

50

16,50

825,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

11

34

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

τεμ

80

70,00

5.600,00

34993000-4

Φωτιστικά οδών

12

36

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

τεμ

250

65,00

16.250,00

34993000-4

Φωτιστικά οδών

13

37

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

τεμ

20

88,00

1.760,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

14

45

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

τεμ

70

23,90

1.673,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

15

51

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

m

130

6,20

806,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

16

52

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

τεμ

10

2,15

21,50

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

17

55

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

30

5,50

165,00

31211300-1

Ασφάλειες

18

64

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

10

22,00

220,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

19

65

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

τεμ

10

5,50

55,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

20

66

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

τεμ

8

40,00

320,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

21

67

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

τεμ

8

30,50

244,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

22

68

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

τεμ

8

20,00

160,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

23

72

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4,00

80,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

24

73

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

τεμ

10

4,10

41,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

25

74

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

τεμ

10

6,50

65,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

26

99

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

τεμ

51

5,90

300,90

31531000-7

Λαμπτήρες

27

100

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

τεμ

60

0,85

51,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

28

101

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

τεμ

60

0,85

51,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

29

104

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

τεμ

100

0,95

95,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

30

106

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

τεμ

10

19,50

195,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

31

109

Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο

τεμ

32

250,00

8.000,00

31527200-8

Φωτιστικά εξωτερικών χώρων

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

 

 

63.897,40

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

15.335,38

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 79.232,78

 

 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 31 τμήματα, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 31.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.232.78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 63.897.40  ΦΠΑ : 15.335.38).

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 10% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  μόνο της τιμής αποκλειστικά.

 

1.4     Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4314/2014 (Α’ 265)Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β’ 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α)  και συγκεκριμένα του άρθρου 107- Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2017

του ν. 2939/2001 (Α’ 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»

του π.δ 117/2014 (Α’ 82) “ Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλε­κτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβου­λίου της 27ης Ιανουαρίου 2003”

του π.δ 117/2014 (Α’ 147) “Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”

ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

της με αρ. 158/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης,

της με αρ. 165/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού,

της με αρ. 165/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού,

τις με αρ. 716, 717, 718/2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια των υλικών του διαγωνισμού,

της με αρ. 184/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

της με αρ. 439/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και επανάληψης διαγωνισμού για τα τμήματα του άγονου διαγωνισμού

 

1.5     Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/01/2018 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 04/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών).

1.6     Δημοσιότητα

Α.         Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β.        Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 50419.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και σε μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα.

 

[συμπληρώνεται ο ελληνικός τύπος (αναφορά σε έντυπα, ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης, εφόσον η τελευταία είναι γνωστή) αναλόγως εάν η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 ή του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007] .

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.korinthos.gr  στην διαδρομή: O  Δήμος Ενημέρωση Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί στις 01/12/2017 [συμπληρώνεται αναλόγως κατά περίπτωση]

 

Γ.         Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον κάθε ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

1.7     Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

2.       ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1     Γενικές Πληροφορίες

2.1.1    Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

·               η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: (13/2017) Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
IΙ – ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IV – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

·                Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

·               οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2    Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

 

2.1.3    Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4    Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5    Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (Bλ. Σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης).

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2     Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1    Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

2.2.2    Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή.

Α/Α

Είδος

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή (€)

Ολογράφως

Τμήμα -1

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

0,98

Μηδέν ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά

Τμήμα -2

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

2,83

Δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτα

Τμήμα -3

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

1,87

Ένα ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά

Τμήμα -4

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

1,10

Ένα ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -5

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

1,40

Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -6

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

5,10

Πέντε ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -7

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

2,20

Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -8

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27)

518,10

Πεντακόσια δέκα οχτώ ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -9

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

4,80

Τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά

Τμήμα -10

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

16,50

Δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά

Τμήμα -11

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

112,00

Εκατόν δώδεκα ευρώ

Τμήμα -12

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

325,00

Τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ

Τμήμα -13

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

35,20

Τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -14

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

33,46

Τριάντα τρία ευρώ και σαράντα έξι λεπτά

Τμήμα -15

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

16,12

Δέκα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτά

Τμήμα -16

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

0,43

Μηδέν ευρώ και σαράντα τρία λεπτά

Τμήμα -17

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

3,30

Τρία ευρώ και τριάντα λεπτά

Τμήμα -18

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

4,40

Τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -19

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

1,10

Ένα ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -20

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

6,40

Έξι ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -21

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

4,88

Τέσσερα ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά

Τμήμα -22

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

3,20

Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -23

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

1,60

Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -24

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

0,82

Μηδέν ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά

Τμήμα -25

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

1,30

Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά

Τμήμα -26

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

6,02

Έξι ευρώ και δύο λεπτά

Τμήμα -27

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

1,02

Ένα ευρώ και δύο λεπτά

Τμήμα -28

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

1,02

Ένα ευρώ και δύο λεπτά

Τμήμα -29

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

1,90

Ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά

Τμήμα -30

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

3,90

Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά

Τμήμα -31

Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο

160,00

Εκατόν εξήντα ευρώ

 

Παράδειγμα: Εφόσον ο οικονομικός φορέας καταθέτει προσφορά για τα Τμήματα 8 -11 -31, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αντιστοιχεί στα Τμήματα αυτά είναι: 518,00 + 112,00 + 160,00 = 810,12 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3    Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.3.3.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

(ι) εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμ