Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

56401/30-11-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Αριθμ. Μελέτης:

13/2017

 

Προϋπολογισμός:

79.232,78

 

ΚΑ:

20/6662.0002-20/6661.0001-20/6662.0007

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ΚΑΙ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

 

 

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:

 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

 

 

Προϋπολογισμού 79.232,78 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

 

 

 

Περιεχόμενα

1.1       Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής. 4

1.2       Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση. 5

1.3       Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 5

1.4       Θεσμικό πλαίσιο. 7

1.5       Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού. 9

1.6       Δημοσιότητα. 10

1.7       Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης. 10

2.1       Γενικές Πληροφορίες. 12

2.1.1    Έγγραφα της σύμβασης. 12

2.1.2    Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης. 12

2.1.3    Παροχή Διευκρινίσεων. 12

2.1.4    Γλώσσα. 13

2.1.5    Εγγυήσεις. 14

2.2       Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής. 14

2.2.1    Δικαίωμα συμμετοχής. 14

2.2.2    Εγγύηση συμμετοχής. 15

2.2.3    Λόγοι αποκλεισμού. 16

2.2.4    Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 20

2.2.5    Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 21

2.2.6    Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 21

2.2.7    Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 21

2.2.8    Στήριξη στην ικανότητα τρίτων. 21

2.2.9    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής. 21

2.2.9.1       Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών. 21

2.2.9.2       Αποδεικτικά μέσα. 22

2.3       Κριτήρια Ανάθεσης. 25

2.3.1    Κριτήριο ανάθεσης. 25

2.3.2    25

2.3.3 – 25

2.4       Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών. 25

2.4.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορών. 25

2.4.2    Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών. 25

2.4.3    Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά». 27

2.4.4    Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών  27

2.4.5    Χρόνος ισχύος των προσφορών. 28

2.4.6    Λόγοι απόρριψης προσφορών. 28

3.1       Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. 30

3.1.1    Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 30

3.1.2    Αξιολόγηση προσφορών. 30

3.2       Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης. 31

3.3       Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης. 32

[3.4]     Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία. 33

3.5       Ματαίωση Διαδικασίας. 34

4.1       Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 35

4.2       Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία. 35

4.3       Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 35

4.4       Υπεργολαβία. 35

4.5       Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της. 36

4.6       Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης. 36

5.1       Τρόπος πληρωμής. 37

5.2       Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις. 37

5.3       Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. 38

6.1       Χρόνος παράδοσης υλικών. 39

6.2       Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών. 39

6.3       Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης – ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό. 40

6.4            Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση. 40

6.5       Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις. 41

6.6       Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας. 41

6.7       Αναπροσαρμογή τιμής. 41

 

1.           ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Επωνυμία

Δήμος Κορινθίων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κολιάτσου 32

Πόλη

Κόρινθος

Ταχυδρομικός Κωδικός

20131

Χώρα[1]

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS[2]

Τηλέφωνο

2741362806

Φαξ

2741362830

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e.savanou@korinthos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες[3]

Σαββανού Ελένη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

http://www.korinthos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)[4]

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι [5] Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέα ΟΤΑ[6]

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.[7]

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας [8]

α)           Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.[9]

β)            Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)         Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από http://www.korinthos.gr

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και τις προθεσμίες του άρθρου 121 του ν.4412/16.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης[10]

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε : 20/6662.0002, 20/6661.0001, 20/6662.0007.

 

ΚΑ

Περιγραφή

Ποσό (€)

20/6662.0002

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων ΚΧ

  66.779,58

20/6661.0001

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών Κτιρίων

 2.533,20

20/6662.0007

Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων

  9.920,00

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που κρίνεται απαραίτητο για τη συντήρηση υφιστάμενων ηλεκτρολογικών δικτύων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, καθώς και σε δημοτικά κτίρια.  

 

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ειδών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και κατάταξη των ειδών σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV).

Α/Α

Τμήμα

Α/Α μελέτης

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερική

CPV

Oνομασία

1

4

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

τεμ

10

4,90

49,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

2

12

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

10

14,15

141,50

31214100-0

Διακόπτες

3

13

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

5

18,70

93,50

31214100-0

Διακόπτες

4

14

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11,00

55,00

31214100-0

Διακόπτες

5

17

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

0,70

70,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

6

18

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

300

0,85

255,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

7

19

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

1,10

110,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

8

26

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27)

τεμ

5181

5,00

25.905,00

31531000-7

Λαμπτήρες

9

27

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

τεμ

50

4,80

240,00

31531000-7

Λαμπτήρες

10

29

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

τεμ

50

16,50

825,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

11

34

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

τεμ

80

70,00

5.600,00

34993000-4

Φωτιστικά οδών

12

36

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

τεμ

250

65,00

16.250,00

34993000-4

Φωτιστικά οδών

13

37

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

τεμ

20

88,00

1.760,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

14

45

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

τεμ

70

23,90

1.673,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

15

51

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

m

130

6,20

806,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

16

52

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

τεμ

10

2,15

21,50

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

17

55

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

30

5,50

165,00

31211300-1

Ασφάλειες

18

64

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

10

22,00

220,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

19

65

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

τεμ

10

5,50

55,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

20

66

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

τεμ

8

40,00

320,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

21

67

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

τεμ

8

30,50

244,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

22

68

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

τεμ

8

20,00

160,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

23

72

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4,00

80,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

24

73

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

τεμ

10

4,10

41,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

25

74

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

τεμ

10

6,50

65,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

26

99

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

τεμ

51

5,90

300,90

31531000-7

Λαμπτήρες

27

100

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

τεμ

60

0,85

51,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

28

101

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

τεμ

60

0,85

51,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

29

104

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

τεμ

100

0,95

95,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

30

106

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

τεμ

10

19,50

195,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

31

109

Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο

τεμ

32

250,00

8.000,00

31527200-8

Φωτιστικά εξωτερικών χώρων

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

 

 

63.897,40

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

15.335,38

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 79.232,78

 

 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 31 μήματα[11] , όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.[12]

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΉΜΑΤΏΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 31.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.232.78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 63.897.40  ΦΠΑ : 15.335.38).

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 10% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος[13].

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει [14] μόνο της τιμής αποκλειστικά.

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως[15]:

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4314/2014 (Α’ 265)[16],Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,[17]

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)[18]

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών[19]

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», [20],

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”[21]

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »[22]

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β’ 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),[23]

του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α)  και συγκεκριμένα του άρθρου 107- Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2017

του ν. 2939/2001 (Α’ 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»

του π.δ 117/2014 (Α’ 82) “ Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλε­κτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβου­λίου της 27ης Ιανουαρίου 2003”

του π.δ 117/2014 (Α’ 147) “Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”

ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

της με αρ. 158/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης,

της με αρ. 165/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού,

της με αρ. 165/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού,

τις με αρ. 716, 717, 718/2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια των υλικών του διαγωνισμού,

της με αρ. 184/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

της με αρ. 439/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και επανάληψης διαγωνισμού για τα τμήματα του άγονου διαγωνισμού

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/01/2018 και ώρα 14:00[24].

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 04/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών).

Α.            Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης[25]

Β.            Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο [26]

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) [27].

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.[28] http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 50419.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και σε μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα.

 [συμπληρώνεται ο ελληνικός τύπος (αναφορά σε έντυπα, ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης, εφόσον η τελευταία είναι γνωστή) αναλόγως εάν η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 ή του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007] .

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.korinthos.gr  στην διαδρομή :  O  Δήμος Ενημέρωση Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί στις 01/12/2017[29].[συμπληρώνεται αναλόγως κατά περίπτωση]

 

Γ.             Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον κάθε ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του [30].

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους[31]

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

2.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης[32]είναι τα ακόλουθα:

·               η παρούσα Διακήρυξη (Αρ. πρωτ.: 56401/30-11-2017) με τα Παραρτήματα[33]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: (13/2017) Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

·                Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ][34]

·               οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2  Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος[35].

 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο[36]. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών[37].

2.1.4  Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.[38]

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.[39]

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).[40]

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα[41].

2.1.5  Εγγυήσεις[42]

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (Bλ. Σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης).

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.[43]

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή[44] για την υποβολή προσφοράς[45].

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.[46]  

 

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής[47]

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής[48], που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή[49].

Α/Α

Είδος

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή (€)

Ολογράφως

Τμήμα -1

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

0,98

Μηδέν ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά

Τμήμα -2

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

2,83

Δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτα

Τμήμα -3

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

1,87

Ένα ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά

Τμήμα -4

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

1,10

Ένα ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -5

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

1,40

Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -6

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

5,10

Πέντε ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -7

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

2,20

Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -8

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27)

518,10

Πεντακόσια δέκα οχτώ ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -9

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

4,80

Τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά

Τμήμα -10

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

16,50

Δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά

Τμήμα -11

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

112,00

Εκατόν δώδεκα ευρώ

Τμήμα -12

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

325,00

Τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ

Τμήμα -13

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

35,20

Τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -14

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

33,46

Τριάντα τρία ευρώ και σαράντα έξι λεπτά

Τμήμα -15

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

16,12

Δέκα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτά

Τμήμα -16

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

0,43

Μηδέν ευρώ και σαράντα τρία λεπτά

Τμήμα -17

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

3,30

Τρία ευρώ και τριάντα λεπτά

Τμήμα -18

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

4,40

Τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -19

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

1,10

Ένα ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -20

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

6,40

Έξι ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -21

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

4,88

Τέσσερα ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά

Τμήμα -22

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

3,20

Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -23

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

1,60

Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -24

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

0,82

Μηδέν ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά

Τμήμα -25

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

1,30

Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά

Τμήμα -26

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

6,02

Έξι ευρώ και δύο λεπτά

Τμήμα -27

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

1,02

Ένα ευρώ και δύο λεπτά

Τμήμα -28

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

1,02

Ένα ευρώ και δύο λεπτά

Τμήμα -29

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

1,90

Ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά

Τμήμα -30

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

3,90

Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά

Τμήμα -31

Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο

160,00

Εκατόν εξήντα ευρώ

 

Παράδειγμα: Εφόσον ο οικονομικός φορέας καταθέτει προσφορά για τα Τμήματα 8 -11 -31, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αντιστοιχεί στα Τμήματα αυτά είναι: 518,00 + 112,00 + 160,00 = 810,12 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού[50]

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους[51] :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους[52].

2.2.3.3.[53]

2.2.3.4. Αποκλείεται[54] από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας[55],

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

(ι) εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)  διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής  προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό αα΄και ββ΄ κρυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.5.[56].

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4[57] μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση [58].

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

[Κριτήρια Επιλογής][59]

2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας[60]

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού[61]

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια[62]

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα[63]

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης[64]

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ[65] καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα[66]

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016[67].

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)[68].

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4[69].

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν[70].

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά[71]:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές].

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

Για την περίπτωση της παραγράφου  2.2.3.4 περ. (ι) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.». ( περ. γ. παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016)

γ)

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.[72]

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Β.3.

Β.4.

Β.5.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους[73] που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.[74]

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης[75]

Κριτήριο ανάθεσης[76] της Σύμβασης[77] είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

βάσει τιμής[78] ανά τμήμα (ανά είδος) .

2.3.2  –

2.3.3 –

 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής[79].

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών

[Ηλεκτρονική Διαδικασία]

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» [80] [81].

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της[82].

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα[83], σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].

2.4.2.5. Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας[84].

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν[85]:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016[86], σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα[87] [88].

Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας του υποδείγματος Τεχνικής Προσφοράς στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης για όσα τμήματα (α/α) υποβάλλεται προσφορά.

Η αναθέτουσα αρχή έχει δημιουργήσει έντυπο Τεχνικής Προσφοράς για τη συγκεκριμένη διακήρυξη και το αναρτά σε επεξεργάσιμη μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συντάξουν την Τεχνική Προσφορά τους συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο θα υποβάλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν[89].

2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω:

Α. Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. [90]

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης[91].

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ %.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή[92] στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών[93]

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών[94]

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,[95]

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3.    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών[96]

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

·         Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.

·         Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

·         Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου[97].

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή[98] απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές[99].

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ[100].

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών [102] από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με

το Τ.Ε.Υ.Δ.,

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του[103].

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%[104] στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%[105] στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνο στην περίπτωση  του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της  απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

[Συμπληρώνεται για συμβάσεις κάτω των ορίων]

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.      ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. [106]

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.[107]. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.4.4.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου [108] [109]

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων).

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος[111]από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 και 6.2 της παρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο[112] 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

 

6.        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1.1. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ισχύει μετά από την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας και μετά από την έγγραφη παραγγελία από τον Δήμο Κορινθίων στις επιθυμητές ποσότητες και συσκευασίες τμηματικά όπως θα δίνονται.

 

Από τη στιγμή της παραγγελίας από τον αρμόδιο υπάλληλο η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται κατά δύο (2) εργάσιμες μέρες το πολύ. Για το είδος με α/α (μελέτης) 109 η παράδοση θα γίνεται εντός οχτώ (8) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης του χρόνου παράδοσης κατά δύο (2) εργάσιμες μέρες το πολύ.

Στον ανάδοχο προμηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός επείγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου.

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16[114]  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Σισύφου και Αδειμάντου, Κόρινθος). Η τιμή των υλικών θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών, μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας, δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου υλικού.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός δύο (2) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των υλικών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.[115]

 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος, εφόσον κληθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, υποχρεούται εντός πέντε ημερών να προσκομίσει δείγματα των προς προμήθεια υλικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που είναι απαραίτητο για την συντήρηση ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε δημοτικά κτίρια.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα προς προμήθεια υλικά θα χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο ηλεκτρολόγων του Δήμου για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με σκοπό την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου.

H παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται σε 109 τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για όσα και όποια τμήματα επιθυμεί ο κάθε προμηθευτής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα καλύπτει το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα.

της ΔΕ Κο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής εφ’ όσον δεν τηρούνται οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός ενός (1) έτους και μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται. Ειδικότερα, τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) εργάσιμες μέρες το αργότερο, εκτός από το είδος με α/α 109 που θα παραδίδεται εντός οχτώ (8) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης κατά δυο (2) εργάσιμες μέρες το αργότερο, μετά από κάθε έγγραφη ειδοποίησης της αρμόδιας Υπηρεσίας Ηλεκτρολόγων, στην Υπηρεσία Αποθήκης του Δήμου.

 

Οι παραγγελίες μπορεί να δίνονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου.

 

1              Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας  2Χ40Α

Ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης βάσης ράγας 2Χ40Α θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EN, VDE και σήμανση CE.

 

2              Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40

Ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης βάσης ράγας 4Χ40Α θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EN, VDE και σήμανση CE.

 

3              Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63

Ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης βάσης ράγας 4Χ63Α θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EN, VDE και σήμανση CE.

 

4.            Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

Ο ανιχνευτής κίνησης θα περικλείεται από λευκό πλαστικό σώμα διαμέτρου έως Φ120, θα είναι τεχνολογίας υπέρυθρων ακτίνων, κατάλληλος για τοποθέτηση επί οροφής σε ύψος 2.2m έως 4m. H γωνία ανίχνευσης θα είναι 360° και η εμβέλεια θα ρυθμίζεται έως 6m. Το περίβλημα του ανιχνευτή θα έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP20. H ταχύτητα ανίχνευσης τις κίνησης θα είναι από 0,5m/s έως 11,5m/s και ο χρόνος ανίχνευσης θα ρυθμίζεται από 10” έως 7′. Λοιπά χαρακτηριστικά: τάση / συχνότητα: 220V/240VAC,50Hz, μέγιστο ωμικό φορτίο: 1200W, ρύθμιση φωτεινότητας: <3 – 2000 lux.

 

5              Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α

Η αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοφασική των 10A, ονομαστικής τάσης 230V και θα φέρει  σήμανση CE. H ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898.

 

6              Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α

Η αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοφασική των 25A, ονομαστικής τάσης 230V, και θα φέρει σήμανση CE. H ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898.

 

7              Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α

Η αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοφασική των 32A, ονομαστικής τάσης 230V και θα φέρει σήμανση CE. H  ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898.

 

8              Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ

Κολάρα για σύσφιξη από συνθετικό υλικό μήκους 30 εκατοστών & πλάτους 4,8 χιλιοστών περίπου σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ.

 

9              Διακόπτης ράγας 2Χ40Α

Για τον διακόπτη θα ισχύει το πρότυπο IEC60947-3, θα έχει ονομαστική ένταση 40Α, ονομαστική τάση 240/415 VAC, θα έχει δύο πόλους και θα φέρει σήμανση CΕ.

 

10           Διακόπτης ράγας 3Χ40Α

Για τον διακόπτη ισχύει το πρότυπο IEC60947-3,θα έχει ονομαστική ένταση 40Α, ονομαστική τάση 240/415 VAC, θα έχει τρεις πόλους και θα φέρει σήμανση CE.

 

11           Ενδεικτική λυχνία

Η ενδεικτική λυχνία θα είναι τύπου led, κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα και για τάση 220-250 V, μέγιστης κατανάλωσης 2 W. Θα φέρει σήμανση CE.

 

12           Ρελέ ισχύος τριπολικός 11 KW 220-230V

Ρελέ ισχύος τριπολικός 11 KW με πηνίο 220-230V και 1+1 επαφές, με σήμανση CE.

 

13           Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW με πηνίο 220-230V και 2+2 επαφές, με σήμανση CE.

 

14           Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW με πηνίο 220-230V και 1+1 επαφές, με σήμανση CE.

 

15           Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο

Ο ρευματοδότης (πρίζα) θα είναι εξωτερικός στεγανός, τύπου schuko, κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE.

 

16           Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29

Σωλήνας εύκαμπος σπιράλ Φ29.

 

17           Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος, παραγόμενου από  υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE κατάλληλος για τη διέλευση και προστασία υπόγειων ηλεκτρικών δικτύων. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61386-24 και θα παρέχει στεγανότητα βαθμού τουλάχιστον IP40. Η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι κυματοειδής (σπιράλ) διαμέτρου Φ40, ενώ η εσωτερική του επιφάνεια θα είναι λεία διαμέτρου Φ31,5.

 

18           Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος, παραγόμενου από  υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE κατάλληλος για τη διέλευση και προστασία υπόγειων ηλεκτρικών δικτύων. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61386-24 και θα παρέχει στεγανότητα βαθμού τουλάχιστον IP40. Η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι κυματοειδής (σπιράλ) διαμέτρου Φ50, ενώ η εσωτερική του επιφάνεια θα είναι λεία διαμέτρου Φ38,5.

 

19           Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος, παραγόμενου από  υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE κατάλληλος για τη διέλευση και προστασία υπόγειων ηλεκτρικών δικτύων. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61386-24 και θα παρέχει στεγανότητα βαθμού τουλάχιστον IP40. Η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι κυματοειδής (σπιράλ) διαμέτρου Φ63, ενώ η εσωτερική του επιφάνεια θα είναι λεία διαμέτρου Φ50.

 

20           Καλώδιο J1VVR, 5X10 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και πολύκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

21           Καλώδιο J1VVR, 5X16 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και πολύκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

22           Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

Αγωγός γυμνός από χαλκο Cu, πολύκλωνος διαμέτρου 16mm2.

 

23           Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)

Οι κλέμμες θα είναι κατασκευασμένες από συνθετικό άκαυστο υλικό, κατάλληλες για σύνδεση αγωγών διατομής 16 mm2 και το τεμάχιο θα φέρει 12 πόλους και σήμανση CE.

 

 

24           Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)

Η χημική μούφα θα είναι πλαστική και κατάλληλη για υπόγεια καλώδια 5x10 mm2. Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0278 ή VDE 0291 ή BS 6910 ή παρεμφερές.  Επιπλέον, θα παρέχεται ρητίνη και μονωτική ταινία και θα έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 8 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της.

 

25           Λαμπτήρας εξοικoνόμησης ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμμα (Ε27)

Λαμπτήρας φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 20-23W, ηλεκτρονικής λειτουργίας, με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.       Φωτεινή ροή: τουλάχιστον 1.300 lumen

2.       Μέση διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 10.000h

3.       Κάλυκας: Ε27

Ο λαμπτήρας θα είναι κατάλληλος για εξωτερικό χώρο, με κάλυμμα, δηλαδή για τοποθέτηση και λειτουργία εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε θέση. Θα φέρει σήμα CE.

 

26           Λαμπτήρας LED ισχύος 16W (E27)

Λαμπτήρας τεχνολογίας LED, ισχύος 16W, με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.       Φωτεινή ροή: τουλάχιστον 1.500 lumen

2.       Μέση διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 15.000 h

3.       Κάλυκας: Ε27

4.       Θερμοκρασία χρώματος: 3.000 ± 10% (Κ)

5.       Σχήμα: κυλινδρικό

Ο λαμπτήρας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και λειτουργία εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε θέση. Θα φέρει σήμα CE.

 

27           Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

Λαμπτήρας σκληρής υάλου ισχύος 20W, par38, με κάλυκα Ε27 και μέση διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000h. Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και λειτουργία εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και θα εκπέμπει φως πράσινου χρώματος. Θα φέρει σήμα CE.

 

28           Λαμπτήρας LED GU10 5W, par 16

Λαμπτήρας τεχνολογίας LED, ισχύος 5W, κατάλληλος για φωτισμό στενής δέσμης, με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.       Φωτεινή ροή: τουλάχιστον 350 lumen

2.       Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 15.000 h

3.       Κάλυκας: GU10

4.       Θερμοκρασία χρώματος: 3.000 ± 10% (Κ)

5.       Σχήμα: PAR 16

Ο λαμπτήρας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και λειτουργία εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε θέση. Θα φέρει σήμα CE.

 

29           Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 250W, με διαφανές σωληνωτό εξωτερικό περίβλημα για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.       Φωτεινή ροή: τουλάχιστον 20.000 lumen

2.       Μέση διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 20.000 h

3.       Κάλυκας: Ε40

4.       Θερμοκρασία χρώματος: 3.000 ± 10% (Κ)

5.       Σχήμα: σωληνωτό

Ο λαμπτήρας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και λειτουργία εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε θέση. Θα φέρει σήμα CE.

 

30           Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27)

Λαμπτήρας ατμών νατρίου 70W, με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.       Φωτεινή ροή: τουλάχιστον 5.800 lumen

2.       Μέση διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 24.000 h

3.       Κάλυκας: Ε27

4.       Θερμοκρασία χρώματος: 2.200 ± 10% (Κ)

5.       Σχήμα: απιοειδές

6.       Μήκος: 160,00  ± 5% (mm)

7.       Διάμετρος: 70 ± 10% (mm)

Ο λαμπτήρας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και λειτουργία εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε θέση και θα λειτουργεί με τη βοήθεια ενσωματωμένου εκκινητή. Θα φέρει σήμα CE.

 

31           Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40)

Λαμπτήρας ατμών νατρίου 150W, με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.       Φωτεινή ροή: τουλάχιστον 16.000 lumen

2.       Μέση διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 30.000 h

3.       Κάλυκας: Ε40

4.       Θερμοκρασία χρώματος: 2.200 ± 10% (Κ)

5.       Σχήμα: απιοειδές

Ο λαμπτήρας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και λειτουργία εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε θέση. Θα φέρει σήμα CE.

 

32           Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)

Λαμπτήρας ατμών νατρίου 250W, με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.       Φωτεινή ροή: τουλάχιστον 30.000 lumen

2.       Μέση διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 30.000 h

3.       Κάλυκας: Ε40

4.       Θερμοκρασία χρώματος: 2.200 ± 10% (Κ)

5.       Σχήμα: απιοειδές

Ο λαμπτήρας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και λειτουργία εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε θέση. Θα φέρει σήμα CE.

 

33           Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40)

Λαμπτήρας ατμών νατρίου 250W, με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.       Φωτεινή ροή: τουλάχιστον 30.000 lumen

2.       Μέση διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 30.000 h

3.       Κάλυκας: Ε40

4.       Θερμοκρασία χρώματος: 2.200 ± 10% (Κ)

5.       Σχήμα: σωληνωτό

Ο λαμπτήρας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και λειτουργία εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε θέση. Θα φέρει σήμα CE.

 

34           Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W ~(ύψος τοποθετήσεως h μικρότερο ή ίσο από 7m )~δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής μέρη: α) Το κέλυφος. Είναι κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω τμήμα του κελύφους είναι διαμορφωμένο σε ρυθμιζόμενη υποδοχή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 40 έως 60mm. β) Το διαφανές καπάκι. Είναι κατασκευασμένο από ειδική διαφανή ακρυλική ύαλο ή πυρίμαχο ύαλο, ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωση του στο πλαίσιο γίνεται μέσω μάνδαλου από ανοιξείδωτο χάλυβα, ενώ προσαρμόζεται στο κέλυφος με παρέμβυσμα ανθεκτικού σε έντονες καιρικές μεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, ειδική τσόχα). Ο συνδυασμός κελύφους και καπακιού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα ΙP55. γ) το μεταλλικό βραχίονα.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι εξοπλισμένο με τα εξής:

– Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χημικώς καθαρό αλουμίνιο 99,9% συμπληρωμένο και στιλβωμένο.

– Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διορθώσεως συντελεστού ισχύος (συν. φ μεγαλύτερο ή ίσο απο το 0,85), αντιπαρασιτική διάταξη, λυχνιολαβή Ε40 .

 - Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κλάσεως μονώσεως Ι κατά VDE 0710, ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα και απλή σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. να μπορεί να λειτουργεί. Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η κατανομή του εκπεμπόμενου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα CUTOFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς.

Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ60598/1988.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται ο βραχίονας στερέωσης.

 

35           Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα

Φωτιστικό σώμα βραχίονα για για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W ~(ύψος τοποθετήσεως h μικρότερο ή ίσο από 7m )~δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής μέρη: α) Το κέλυφος. Είναι κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω τμήμα του κελύφους είναι διαμορφωμένο σε ρυθμιζόμενη υποδοχή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 40 έως 60mm. β) Το διαφανές καπάκι. Είναι κατασκευασμένο από ειδική διαφανή ακρυλική ύαλο ή πυρίμαχο ύαλο, ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωση του στο πλαίσιο γίνεται μέσω μάνδαλου από ανοιξείδωτο χάλυβα, ενώ προσαρμόζεται στο κέλυφος με παρέμβυσμα ανθεκτικού σε έντονες καιρικές μεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, ειδική τσόχα). Ο συνδυασμός κελύφους και καπακιού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα ΙP55. γ) το μεταλλικό βραχίονα.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι εξοπλισμένο με τα εξής:

– Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χημικώς καθαρό αλουμίνιο 99,9% συμπληρωμένο και στιλβωμένο.

– Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διορθώσεως συντελεστού ισχύος (συν. φ μεγαλύτερο ή ίσο απο το 0,85), αντιπαρασιτική διάταξη, λυχνιολαβή Ε40.

 - Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κλάσεως μονώσεως Ι κατά VDE 0710, ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα και απλή σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. να μπορεί να λειτουργεί. Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η κατανομή του εκπεμπόμενου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα CUTOFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς.

Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ60598/1988.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται ο βραχίονας στερέωσης.

 

36           Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 70W ~(ύψος τοποθετήσεως h μικρότερο ή ίσο από 7m )~δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής μέρη: α) Το κέλυφος. Είναι κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω τμήμα του κελύφους είναι διαμορφωμένο σε ρυθμιζόμενη υποδοχή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 40 έως 60mm. β) Το διαφανές καπάκι. Είναι κατασκευασμένο από ειδική διαφανή ακρυλική ύαλο ή πυρίμαχο ύαλο, ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωση του στο πλαίσιο γίνεται μέσω μάνδαλου από ανοιξείδωτο χάλυβα, ενώ προσαρμόζεται στο κέλυφος με παρέμβυσμα ανθεκτικού σε έντονες καιρικές μεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, ειδική τσόχα). Ο συνδυασμός κελύφους και καπακιού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα ΙP55. γ) το μεταλλικό βραχίονα.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι εξοπλισμένο με τα εξής:

– Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χημικώς καθαρό αλουμίνιο 99,9% συμπληρωμένο και στιλβωμένο.

– Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διορθώσεως συντελεστού ισχύος (συν. φ μεγαλύτερο ή ίσο απο το 0,85), αντιπαρασιτική διάταξη, λυχνιολαβή Ε27 .

 - Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κλάσεως μονώσεως Ι κατά VDE 0710, ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα και απλή σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. να μπορεί να λειτουργεί. Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η κατανομή του εκπεμπόμενου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα CUTOFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς.

Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ60598/1988.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται ο βραχίονας στερέωσης.

 

37           Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

Η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και θα προσαρμόζεται σε χυτοσιδηρούς ή αλουμινένιους ιστούς φωτισμού συνολικού ύψους περίπου 3m. Η κεφαλή θα είναι παραδοσιακού τύπου με διακοσμητικό τελείωμα. Θα έχει βαφεί σε χρώμα RAL 6009 (βαθύ πράσινο) και θα έχει ομοιογενή και ενιαία μορφή, χωρίς ατέλειες.

Στην κεφαλή θα στερεώνονται δύο βραχίονες.

Ο διπλός βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο με ενδεικτικές διαστάσεις:

  1. Οριζόντια προβολή: 45cm
  2. Κάθετη προβολή: 20cm

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 70W έκαστο με τα απαραίτητα όργανα έναυσης και λειτουργίας ενσωματωμένα στη βάση του φωτιστικού.

Oι παραπάνω διαστάσεις δύναται να αποκλίνουν κατά ±5%.

 

Σκαρίφημα:

 

 

38           Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W

Ο εκκινητής θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 70-400 W και με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 70-400 W. Θα είναι κατάλληλος για δίκτυα ονομαστικής τάσης 220-240 V και συχνότητας δικτύου 50/60 Hz.

Ο εκκινητής θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα IEC 926 και IEC 927 ή παρεμφερή και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE.

 

39           Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο

Το κάλυμμα θα είναι σφαιρικού σχήματος διαμέτρου 400 mm, κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας ακρυλικό υλικό γαλακτόχρωμης απόχρωσης.

 

40           Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο

Το κάλυμμα θα είναι σφαιρικού σχήματος διαμέτρου 300 mm, κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας ακρυλικό υλικό γαλακτόχρωμης απόχρωσης.

 

41           Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο

Το κάλυμμα θα είναι σφαιρικού σχήματος διαμέτρου 250 mm, κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας ακρυλικό υλικό γαλακτόχρωμης απόχρωσης.

 

42           Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ400

Πλαστική βάση με ντουϊ (Ε27) για πλαστική ακρυλική μπάλα φωτιστικού σώματος Φ400.

 

43           Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ300

Πλαστική βάση με ντουϊ (Ε27) για πλαστική ακρυλική μπάλα φωτιστικού σώματος Φ300.

 

44           Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ250

Πλαστική βάση με ντουϊ (Ε27) για πλαστική ακρυλική μπάλα φωτιστικού σώματος Φ250.

 

45           Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ400

Η γρίφα θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου και πάνω σε αυτή θα είναι ενσωματωμένα τα κατάλληλα όργανα για την έναυση και τη λειτουργία λαμπτήρα Να 70W (Ε27). Η γρίφα θα είναι κυκλική, θα έχει ομοιογενή και ενιαία μορφή, χωρίς ατέλειες. Η γρίφα θα πρέπει να στερεώνεται στο τέλος του βραχίονα τρίμετρου φωτιστικού. Θα είναι βαμμένη με χρώμα βαθύ πράσινο – RAL 6009.

 

46           Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 διαιρούμενη

Το ντουί θα είναι πορσελάνινο, θα αποτελείται από δύο μέρη τα οποία θα συνδέονται με βίδες και θα φέρει υποδοχή Ε27. Με σήμανση CE.

 

47           Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10

Το ντουί θα είναι πορσελάνινο θα φέρει υποδοχή GU10. Με σήμανση CE.

 

48           Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W

Ο μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως των 250W, με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων των 250W, κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230V με απόκλιση 10% και συχνότητα δικτύου 50/60Ηz. Οι επιτρεπόμενες απώλειες θα είναι περίπου 10% της ονομαστικής ισχύος. Επίσης, θα φέρει και μεταλλικό κάλυμμα.

Ο μετασχηματιστής πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα IEC 922 και IEC 923 ή παρεμφερή. Επίσης, θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE.

 

49           Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W

Ο μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως των 150W, με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων των 150W, κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230V με απόκλιση 10% και συχνότητα δικτύου 50/60Ηz. Οι επιτρεπόμενες απώλειες θα είναι περίπου 10% της ονομαστικής ισχύος. Επίσης, θα φέρει και μεταλλικό κάλυμμα.

Ο μετασχηματιστής πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα IEC922 και IEC923 ή παρεμφερή. Επίσης, θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE.

 

50           Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W

Ο μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρα ατμών νατρίου 70W, κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230V με απόκλιση 10% και συχνότητα δικτύου 50/60 Ηz. Οι επιτρεπόμενες απώλειες θα είναι περίπου 10% της ονομαστικής ισχύος.

Ο μετασχηματιστής πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το IEC 262 ή παρεμφερές. Επίσης, θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE.

 

51           Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής. Θα είναι συμπαγής μονοκάναλος (σταθερός), μεγάλης αντοχής (φορτίο 100kg/cm2), τάσεως λειτουργίας 240V~, διαμέτρου Φ13mm, με 36 λαμπτήρες/m καταναλώσεως 3W/m και διάρκειας λειτουργίας 40.000h. Θα συνοδεύεται από σήμανση CE.

 

52           Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο).

 

53           Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α

Η αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοφασική των 16A, ονομαστικής τάσης 230V και θα φέρει σήμανση CE. Η ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898.

 

54           Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α

Η αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοφασική των 20A, ονομαστικής τάσης 230V και θα φέρει  σήμανση CE. Η  ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898.

 

55           Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

Η βάση ασφάλειας ράγας από πορσελάνη θα είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως ΝΕΟΖΕD για φυσίγγι των 35Α, θα συνοδεύεται από πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 35Α και θα τοποθετείται σε πίνακα. Θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TUV CEI ή ανάλογο της χώρας και σήμανση CE. Η βάση ασφαλειών πλήρης 35Α ΝΕΟΖED θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

                                                                                                                                                 

56           Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη

Ο διακόπτης φωτισμού θα είναι απλός χωνευτός από βακελίτη 10Α με σήμανση CE.

 

57           Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη

Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη με σήμανση CE.

 

58           Διακόπτης ράγας 3Χ63Α

Για τον διακόπτη ισχύει το πρότυπο IEC60947-3,θα έχει ονομαστική ένταση 63 Α, ονομαστική τάση 240/415 VAC, θα έχει τρεις πόλους και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TUV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής του και σήμανση CE.

 

59           Κλέμμενς για καλώδια των 4mm2 (σε σειρές)

Οι κλέμμες θα είναι κατασκευασμένες από συνθετικό άκαυστο υλικό, κατάλληλες για σύνδεση αγωγών διατομής 4 mm2 και το τεμάχιο θα φέρει 12 πόλους και σήμανση CE.

 

60           Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00

Πλαστικό στεγανό κουτί διακλαδώσεως επιφανείας διαστάσεων 10,00Χ10,00X5,00cm, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις. Στεγανό-αδιάβροχο κατά IP 55, με σήμανση CE.

 

61           Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 15,00Χ11,00

Πλαστικό στεγανό κουτί διακλαδώσεως επιφανείας 15,00Χ11,00X7,00cm, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις. Στεγανό-αδιάβροχο κατά IP 55, με σήμανση CE.

 

62           Μήτρα κοινών ασφαλειών 50Α

Μήτρα κοινών ασφαλειών 50Α

 

63           Μήτρα κοινών ασφαλειών 63Α

Μήτρα κοινών ασφαλειών 63Α

 

64           Πολύπριζο 5 θέσεων ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

Προστατευτικό πολύπριζο ασφαλείας – φις – καλώδιο 2m, 5 θέσεων 230V/2300W υπερτάσεων – υπερεντάσεων με ενσωματωμένο αντιπαρασιτικό φίλτρο, διακόπτη λειτουργίας, φωτεινή ένδειξη και ασφάλεια ταχείας τήξεως 10Α. Κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό, να είναι σχεδιασμένο να δέχεται διπολικά φις ή φις σούκο σε πλάγια διάταξη και να φέρει ειδική θέση σε περίπτωση χρήσης τροφοδοτικού. Επίσης καλώδιο 2m (3Χ1mm2) με φις σούκο και ανταλλακτική ασφάλεια. Θα φέρει σήμανση CE.

 

65           Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

Πολύπριζο 4 θέσεων για φις σούκο με πρίζες ειδικά τοποθετημένες με έξοδο σε γωνία 45 μοιρών, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν όλες ταυτόχρονα. Κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό. Με καλώδιο μήκους 1,5m (3X1mm2). Θα φέρει σήμανση CE.

 

66           Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός, με βαθμό προστασίας IP65, 36 θέσεων 3 σειρών , με ενδεικτικές διαστάσεις 320Χ510Χ140mm. Θα διαθέτει πόρτα μεταλλική.

 

67           Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός, με βαθμό προστασίας IP65, 24 θέσεων 2 σειρών , με ενδεικτικές διαστάσεις 320Χ385Χ140mm. Θα διαθέτει πόρτα μεταλλική.

 

68           Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός, με βαθμό προστασίας IP65, 12 θέσεων 1 σειράς, με ενδεικτικές διαστάσεις 320Χ285Χ140mm. Θα διαθέτει πόρτα μεταλλική.

 

69           Προβολέας LED 20 W

Προβολέας LED, ονομαστικής ισχύος 20W. Ο προβολέας θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: φωτεινή ροή τουλάχιστον 2000lm, βαθμό προστασίας IP65 ή ανώτερο, διάρκεια χρόνου ζωής τουλάχιστον 30.000h, θερμοκρασία χρώματος 6000Κ ή μεγαλύτερη. Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση. Θα φέρει σήμανση CE.

 

70           Προβολέας LED 50 W 

Προβολέας LED, ονομαστικής ισχύος 50W. Ο προβολέας θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: φωτεινή ροή τουλάχιστον 5000lm, βαθμό προστασίας IP65 ή ανώτερο, διάρκεια χρόνου ζωής τουλάχιστον 40.000h, θερμοκρασία χρώματος 6000Κ ή μεγαλύτερη. Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση. Θα φέρει σήμανση CE.

 

71           Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο

Ο ρευματοδότης (πρίζα) θα είναι χωνευτός, τύπου schuko, κατασκευασμένος από βακελίτη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE.

 

72           Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός 

Ο ρευματοδότης (πρίζα) σούκο θα είναι ράγας, πλαστικός, άθραυστος, χρώματος λευκού, μονοφασικός, ονομαστικής τάσης 250 V και 16 Α. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 294, ΕΛΟΤ 1413-1 ή με τα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE.

 

73           Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α 

Ο ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου θα είναι πλαστικός, άθραυστος, 5 πόλων, 16 Α. Θα έχει βαθμό προστασίας IP67 και θα φέρει σήμανση CE.

 

74           Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α 

Ο ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου θα είναι πλαστικός, άθραυστος, 5 πόλων, 32 Α. Θα έχει βαθμό προστασίας IP67 και θα φέρει σήμανση CE.

 

75           Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο

Το φις σούκο θα είναι αρσενικό, από βακελίτη, ονομαστικής τάσης 250V και ονομαστικής έντασης 16Α. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 294, ΕΛΟΤ 1413-1 ή με τα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE.

 

76           Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο

Το φις σούκο θα είναι θηλυκό, από βακελίτη, ονομαστικής τάσης 250 V και ονομαστικής έντασης 16 Α. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 294, ΕΛΟΤ 1413-1 ή με τα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE.

 

77           Σωλήνα τύπου courbi Φ13,50 mm

Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου διαμέτρου 13,50mm

 

78           Σωλήνα τύπου courbi Φ16 mm

Σωλήνα τύπου courbi  ή ισοδύναμου διαμέτρου 16mm

 

79           Τηλεφωνικό κλιπ RJ11

Τηλεφωνικό κλιπ RJ11

 

80           Τηλεφωνικό κλιπ RJ45

Τηλεφωνικό κλιπ RJ45

 

81           Φυσίγγια ασφαλειών 35Α

Το φυσίγγι ασφάλειας 35Α πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης με σήμανση CE.

 

82           Φυσίγγια ασφαλειών 50Α

Το φυσίγγι ασφάλειας 50Α πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης με σήμανση CE.

 

83           Φυσίγγια ασφαλειών 63Α

Το φυσίγγι ασφάλειας 63Α πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης με σήμανση CE.

 

84           Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α

Το φυσίγγι ασφάλειας NEOZED των 35 A θα είναι ονομαστικής τάσης 500V. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TUV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής του με σήμανση CE.

 

85           Φυσίγγιο γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20)

Το φυσίγγι θα είναι κυλινδρικό από γυαλί των 5 Α, ονομαστικής τάσης 250V, διαστάσεων 5 mm x 20 mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμανση CE. Τα γενικά πρότυπα για τις ασφάλειες τήξεως είναι IEC269,DIN/VDE57636/1-4,ΕΛΟΤ 446-86.Η ικανότητα διακοπής ρευμάτων βραχυκύκλωσης θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα IEC257,IEC269 και VDE0636 με σήμανση CE.

 

86           Ταινία μονωτική

Η ταινία (διαφόρων χρωμάτων) θα είναι από άκαυστη PVC, θα έχει υψηλή αντιηλεκτρική προστασία και θα είναι διαστάσεων 0,13 mm Χ 19mm Χ 20mmΥ.

 

87           Καλώδιο J1VVU, 3X1,5 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και μονόκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

88           Καλώδιο J1VVU, 3X2,5 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και μονόκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

89           Καλώδιο J1VVR, 3X10 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και πολύκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

90           Καλώδιο J1VVU, 5X2,5 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και μονόκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

91           Καλώδιο Η05VVF, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500V. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 563.5, HD21.5.

 

92           Καλώδιο Η03VVF, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 300/300V. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το HD21.13.

 

93           Kαλώδιο A05VVU, 3X2,5 mm2 (NYM)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500V. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 563.4, HD21.4

 

94           Kαλώδιο A05VV-U, 4X2,5mm2 (NYM)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500V. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 563.4, HD21.4

 

95           Καλώδιο J1VVR, 3X16 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και πολύκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

96           Καλώδιο J1VVU, 4X2,5 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και μονόκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

97           Καλώδιο J1VVU, 5X1,5 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και μονόκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

98           Καλώδιο UTP cat5e

Καλώδιο UTP, CAT5e

 

99           Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

Λαμπτήρας αλογόνου 205W, κυλινδρικού σχήματος. Θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ12464-1 και να διαθέτει τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.         Μήκος: μέγιστο 9900 mm

2.         Διάμετρος: μέγιστο 18 mm

3.         Βάση: E27

4.         Φωτεινή ροή : τουλάχιστον 4000 lm

5.         Διάρκεια ζωής: 2000 ώρες τουλάχιστον

6.         Θερμοκρασία Χρώματος : 3000 Κ ±10%.

Πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και λειτουργία εντός υπαρχόντων λεπτών φωτιστικών σωμάτων. Θα φέρει σήμα CE.

 

100         Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

Λαμπτήρας φθορισμού 18W, σωληνωτού σχήματος, με εσωτερική επικάλυψη λευκού χρώματος. Θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ12464-1 για χώρους εργασίας και να διαθέτει τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.       Μήκος: μέγιστο 6000 mm

2.       Διάμετρος: 26 mm

3.       Κάλυκας: G13

4.       Φωτεινή ροή : τουλάχιστον 1200 lm

5.       Διάρκεια ζωής: 20000 ώρες τουλάχιστον, με απόδοση πάνω από το 90% της αρχικής

6.       Θερμοκρασία Χρώματος : τουλάχιστον 4000 Κ.

Πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και λειτουργία εντός υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε θέση. Θα φέρει σήμα CE.

 

101