Απόφαση αριθμ. 28/384/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 384η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 17862/1381/2017/26-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό  17862 / 1381 / 2017 αίτημά τους οι 1.Σπυριδούλα Παπαθανασοπούλου, 2 Ελένη Παπαθανασοπούλου, 3.Σπυρίδωνας Παπαθανασόπουλος και 4.Κωνσταντίνας Παπαθανασοπούλου, τέκνα Απόστολου και Ελένης, το οποίο αίτημα αντ΄ αυτών υπογράφει η μητέρα τους Ελένη, οι οποίοι ήταν φερόμενοι ιδιοκτήτες σε ποσοστό 25% έκαστος του αρχικού και μέχρι την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0523048 στα ΟΤ.623 & ΚΧ.622 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” και

ΖΗΤΟΥΝ τον εξώδικο συμβιβασμό:

α) για το δικαίωμα αποζημίωση γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και συγκεκριμένα οι 1η,3ος, 4η εξ αυτών  για 62,13 τμ και η 2η για 62,16 τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου 120/τμ.

β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας τους όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” 1/2013.

 

ΤΩΡΑ και α) μετά την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Π.Ε. ορθώς για τον 3ο & 4η δηλ. Σπυρίδωνα και Κωνσταντίνα Παπαθανασοπούλου και η οποία Π.Ε. Διορθώθηκε στο ορθό για την 1η & 2η δηλ. Σπυριδούλα και Ελένη Παπαθανασοπούλου με την αρ.38567 / 13988 / 11-6-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθμ 6 / 2015 Διορθωτική Πράξη της Π.Ε. και β) κατόπιν της  με αρ. 66264 / 6-12-2012 απόφασης του  Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της προαναφερόμενης Π.Ε.

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες τιμές μονάδος αποζημίωσης των αιτούντων τόσο για τη γη όσο και για τα επικείμενα είναι σύμφωνες με τις αξίες γης που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 512 / 2013 και 82 / 2016 αποφάσεις του και με τις αξίες επικειμένων όπως αυτές καθορίστηκαν με το Πρακτικό 1/ 2013 της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τους αιτούντες:

 

α) για το έλλειμμα γης 1. της Σπυριδούλας 62,13τμ * 120€/τμ=7.455,60 € 2. της Ελένης 62,16τμ * 120€/τμ=7.459,20 € 3. του Σπυρίδωνα 62,13τμ * 120€/τμ=7.455,60 € και 4. της Κωνσταντίνας 62,13τμ * 120€/τμ=7.455,60 € δηλαδή συνολικά την αποζημίωση των 248,55τμ με το ποσό των 248,55τμ*120€/τμ= 29.826,00 €

β) για τα επικείμενα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα δηλαδή με  3.210,00 €

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0523048

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

15

ΜΕΓΑΛΗ

100 €/τεμ

1500,00

3210,00

25,00% έκαστος

802,50 έκαστος

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

190,00 τ.μ

9  €/τμ

1710,00

 

Συνολικά η αποζημίωσή των αιτούντων αυτής και βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε  (29.826,00+3210,00) 33.036,00 €.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει ως προς τον εξώδικο συμβιβασμό να συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και να ενεργήσει για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί εις στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αναφερομένου αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και των ρυμοτομούμενων επικειμένων γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0523048 στα ΟΤ. 623 & ΚΧ. 622 στο σχέδιο πόλης της περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, θα συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και θα ενεργήσει για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ. Ανδρικοπούλου Δήμητρα.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των  κ.κ. Νανόπουλου Β., Δημητρόπουλου Κ. και Κορδώση Χ.,  διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

     Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο Κορίνθου κ. Ανδρικοπούλου Δήμητρα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του αιτήματος των 1.Σπυριδούλας Παπαθανασοπούλου, 2.Ελένης Παπαθανασοπούλου, 3.Σπυρίδωνος Παπαθανασόπουλου και 4.Κωνσταντίνας Παπαθανασοπούλου, τέκνα Αποστόλου και Ελένης, ως φερόμενων ιδιοκτητών σε ποσοστό 25% έκαστος γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0523048 στα ΟΤ. 623 & ΚΧ. 622 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, οι οποίοι ζητούν εξώδικο συμβιβασμό για το δικαίωμα αποζημίωσης γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης συνολικού εμβαδού 248,55τ.μ. και αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας τους, όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 33.036,00€, να συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, όπως ακριβώς και  αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

Β.- Παραπέμπει το θέμα της εξέτασης του αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για το δικαίωμα αποζημίωσης γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και αποζημίωσης επικειμένων των ως άνω αιτούντων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κατόπιν της γνωμοδότησης της πληρεξούσιας δικηγόρου, λόγω του ποσού της αποζημίωσης, που ξεπερνάει τις 30.000,00€.

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν  καθώς  και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/384/2017.-