Απόφαση αριθμ. 28/383/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 383η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 21995/1831/2017/01-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό πρωτ.  21995 / 1831 / 22-05-2017 αίτημά της και σε συνέχεια του 17260/1385/25-4-17 προηγούμενου αιτήματος η κα Μπενέκου – Νέζη Ευαγγελία του Γεωργίου και της Δωροθέας η οποία είναι φερόμενη ιδιοκτήτρια σε ποσοστό 50% του αρχικού και μέχρι την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0603013 στα ΟΤ.765, 767 & ΚΧ.766, 771 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” ΖΗΤΑ τον εξώδικο συμβιβασμό:

α) για το δικαίωμα αποζημίωση γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης για 36,34 τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου 120/τμ.

β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας που της αναλογούν αποδεχόμενη την αξία των 210 για κάθε μεγάλη ελιά.

 

ΤΩΡΑ και α) μετά την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Π.Ε. η οποία Διορθώθηκε με την αρ.2930 / 6-10-2010 (τ.α.567/55) απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθμ 25 / 2015 Διορθωτική Πράξη της Π.Ε.

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες τιμές μονάδος αποζημίωσης της αιτούσας τόσο για τη γη όσο και για τα επικείμενα είναι σύμφωνες με τις αξίες γης που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 512 / 2013 και 82 / 2016 αποφάσεις του και με τις αξίες επικειμένων όπως αυτές καθορίστηκαν με το Πρακτικό 1/ 2013 της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τους αιτούντες:

α) για το έλλειμμα γης των 36,34τμ με το ποσό των 36,34τμ*120€/τμ= 4.360,80 €

β) για τα επικείμενα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα δηλαδή με  8050,00 €

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0603013

Είδος

Αναλογούσα Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτήτη

 

 

ΕΛΙΕΣ

50% * 66 =33 τεμ.

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ

6.930,00

8.050,00

 

 

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

50%* 280,00 = 140 τ.μ

ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

8  €/τμ

1.120,00

 

Συνολικά η αποζημίωσή των αιτούντων αυτής και βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε  (4360,80+8050,00) 12.410,80 €.

 

Επισημαίνουμε ότι εκκρεμεί να εκδικαστεί η αίτηση καθορισμού τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου (αρ.Αίτησης 252 / 33 _ 2015) στην οποία υπόθεση είχε οριστεί με την υπ΄αρ.πρακτικού 26 / 330 / 2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως πληρεξούσια του Δήμου δικηγόρος η κ. Παυλίνα  – Ιωάννα Φιλιππίδη.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει ως προς τον εξώδικο συμβιβασμό να συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και να ενεργήσει για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί εις στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αναφερομένου αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας που της αναλογούν σε ποσοστό 50% στο γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0603013 στα ΟΤ. 765, 767 & ΚΧ. 766, 771 στο σχέδιο πόλης της περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, θα συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και θα ενεργήσει για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των  κ.κ. Νανόπουλου Β., Δημητρόπουλου Κ. και Κορδώση Χ.,  διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

     Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του αιτήματος της Μπενέκου – Νέζη Ευαγγελίας του Γεωργίου και της Δωροθέας, ως φερόμενης ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 50% γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0603013 στα ΟΤ. 765, 767 & ΚΧ. 766, 771 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, η οποία ζητά εξώδικο συμβιβασμό για το δικαίωμα αποζημίωσης γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης συνολικού εμβαδού 36,34τ.μ. και αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας που της αναλογούν, όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 12.410,80€, να συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, όπως ακριβώς και  αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν  καθώς  και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/383/2017.-